ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ว่ากล่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ว่ากล่าว*, -ว่ากล่าว-

ว่ากล่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่ากล่าว (v.) reprove See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน Ops. ชมเชย
ว่ากล่าวตักเตือน (v.) warn See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to Syn. ตักเตือน Ops. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย
English-Thai: HOPE Dictionary
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn
rebuke(รีบิวคฺ') vt.,n. (การ) ดุ,ดุด่า,ต่อว่า,ประณาม,ตำหนิ,ว่ากล่าว, See also: rebukingly adv., Syn. reprove,reprimand
English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
countercheck(n) การตรวจทาน,การหยุดยั้ง,การยับยั้ง,การว่ากล่าวสั่งสอน
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน
rebuke(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การต่อว่า,การประณาม
twit(n) การตำหนิ,การว่ากล่าว,การบ่น,การเหน็บแนม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
admonitionการว่ากล่าวตักเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lecture (vt.) ว่ากล่าว See also: ตำหนิ, ด่าว่า Syn. rebuke, scold
lesson (vt.) ว่ากล่าว See also: ตักเตือน, ตำหนิ
pick holes in (idm.) ว่ากล่าวอย่งรุนแรง See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
blamably (adv.) อย่างมีสิทธิที่จะว่ากล่าว
censurable (adj.) ที่มีสิทธิที่จะว่ากล่าว Syn. blameworthy, culpable
censurably (adv.) อย่างมีสิทธิที่จะว่ากล่าว Syn. blamably
lesson (n.) การว่ากล่าวเพื่อสั่งสอนให้ดีขึ้น Syn. reproof, rebuke
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not going to- I'm not going to lecture you.ฉันไม่ได้จะ.. ฉันไม่ได้จะว่ากล่าวเธอ
It's a teacher's duty to reprimand her students when they've done wrong.ครูมีหน้าที่ว่ากล่าวนักเรียนที่กระทำความผิด
Ser Jorah, I don't know how to say thank you in Dothraki.เซอร์จอร่าห์ \ ข้าไม่รู้ว่ากล่าวขอบคุณ ในภาษาดอธแรคคีพูดอย่างไร
If at first you don't succeed Made a statement condemning the act of violence.ถ้าในตอนแรกมันไม่สำเร็จ มีการแถลงว่ากล่าวเกี่ยวกับการกระทำอันรุนแรง
Uh, I'm better at incoherent rambling than speeches, so I'll keep it short.อืม, แต่ฉันว่ามันจะดีถ้า พุดแบบกันเอง ดีกว่ากล่าวอะไรอย่างเป็นทางการ ดังนี้นฉันจะทำให้มันสั้งลง
I believe a "thank you" is in order.ผมว่ากล่าว "ขอบคุณ" น่าจะเหมาะนะ
You're impossible to talk to.ท่านแม่ไม่มีสิทธิว่ากล่าว
You are the only person in this who bears none of the blame.คุณคือคนเดียวในที่นี่ ที่อดทนต่อคำว่ากล่าว
For being honest, I don't remember charging through the breach.ด้วยความซื่อสัตย์ข้าจำไม่ได้ว่ากล่าวหาการฝ่าฝืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ว่ากล่าว
Back to top