ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วาด*, -วาด-

วาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วาด (v.) draw See also: sketch, make a drawing, paint
วาด (v.) describe
วาด (v.) paddle See also: row a boat
วาดฝัน (v.) imagine See also: hope, expect Syn. คาดหวัง, หวัง
วาดภาพ (v.) imagine See also: fancy, visualize, envisage Syn. นึกภาพ, จินตนาการ
วาดภาพ (v.) draw See also: sketch, paint Syn. เขียนภาพ
วาดรูป (v.) paint See also: sketch, draw Syn. วาดภาพ
วาดลวดลาย (v.) play tricks See also: display artistic skill or trick, resort to stratagems
วาดลวดลาย (v.) draw patterns
วาดหวัง (v.) imagine See also: hope, expect Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน
วาดเขียน (n.) drawing Syn. วาดภาพ
วาดแบบ (v.) draw See also: sketch
English-Thai: HOPE Dictionary
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
amiga(อามิกา) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซียี่ห้อหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราคาไม่สู้จะแพงนัก นิยมใช้เฉพาะในหมู่นักวาดภาพและนักดนตรี
amok(อะมัด' , อะมอค') = amuck, ภาวะจิตฟุ้งซ่านที่มีการซึมเศร้าก่อน แล้วตามด้วยอารมณ์ที่ต้องการฆ่าคน อาละวาด, Syn. madly
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้
animator(แอน' นิเมเทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตชีวา, คนวาดภาพการ์ตูน., Syn. animater
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
arcograph(อาร์ค'โคกราฟ) n. เครื่องมือวาดรูปโค้ง, วงเวียน, Syn. cyclograph
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
besom(บี'เซิม) n. ไม้กวาด, Syn. broom
bevel(เบฟ'เวิล) {bevelled,bevelling,bevels} n. ส่วนลาดหรือเอียงของเส้นหรือผิวหน้าที่ไม่เป็นมุมฉากซึ่งกันและกัน,เครื่องมือวาดมุมกับส่วนลาดเอียง adj. ลาด,เอียง,มุมเอียง vt. ทำให้เป็นมุมเอียง,เอียงตัด,ลาดตัว vi. เป็นมุมเอียง, See also: bevelled adj. เอียง
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
broomcornn. ต้นที่มีใบยาว ใช้ทำไม้กวาด
broomstickn. ด้ามไม้กวาด
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
brushworkn. (วิธีการ) งานวาด,งานทาสี,งานกวาด
bitmapped imageภาพบิตแมป หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
bustle(บัส'เซิล) vi.,n. (การ) กระวีกระวาด,กุลีกุจอ,เต็มไปด้วย,ที่ถ่างกระโป่งบาน,การบาน
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
charlady(ชาร์'เลดี) n. หญิงปัดกวาดบ้าน,หญิง,คนใช้
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
confect(คันเฟคทฺ') {confected,confecting,confects} vt. ปรุง,ผสมขึ้น n. (คอน'เฟคทฺ) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
confectionary(คันเฟค'?ะนะรี) n. ร้านขายลูกกวาด,ร้านทำขนม,ขนมหวาน,ลูกกวาด.adj. เกี่ยวกับลูกกวาด,เกี่ยวกับการทำลูกกวาด, Syn. candy
confectioner(คันเฟค'เชินเนอะ) n. คนทำหรือขายลูกกวาด (บางทีรวมทั้งไอศกรีม/ขนมเค็กและอื่น ๆ)
confectionery(คันเฟค'เชินเนอรี) n. ลูกกวาดหรือขนมหวานทั้งหลาย,ธุรกิจหรืองานของคนทำหรือขายลูกกวาด
confiture(คอน'ฟิชัวร์) n. ลูกกวาด,ขนมหวาน,ของดอง, Syn. candy
coreldraw(คอเรล ดรอว์) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง ใช้ในการวาดภาพ มีผู้นิยมใช้กันมากในการสร้างสื่อโฆษณา ถือกันว่าเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากโปรแกรมหนึ่ง
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
afeard(adj) หวาดกลัว
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awesome(adj) น่ากลัว,ร้ายแรง,น่าหวาดเสียว,น่ายำเกรง
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
besom(n) ไม้กวาด
bonbon(n) ลูกกวาด
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
broom(n) ไม้กวาด
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
bustle(n) การวิ่งเต้น,การเป็นธุระให้,ความกระวีกระวาด,ความวุ่นวาย
candy(n) ลูกอม,ลูกกวาด
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
confection(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ทอฟฟี่
confectioner(n) ผู้ขายขนมหวาน,คนขายลูกกวาด
confectionery(n) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ร้านขายขนมหวาน,ร้านขายลูกกวาด
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
dauntless(adj) กล้าหาญ,อาจหาญ,ไม่ครั่นคร้าม,ไม่หวาดหวั่น,ไม่กลัว
delineate(vt) วาดภาพ,วาดเค้าโครง,วาดลายเส้น,วิเคราะห์,พรรณนา
delineation(n) การวาดภาพ,การวาดเค้าโครง,การวาดลายเส้น,การวิเคราะห์,การพรรณนา
depict(vt) พรรณนา,อธิบาย,บรรยาย,วาดให้เห็น
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
drawing(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ต,แผนผัง,การลาก,การถอนเงิน,การจับฉลาก
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
duster(n) ผ้าหรือแปรงปัดฝุ่น,ไม้ขนไก่,คนกวาดขยะ,เครื่องลาดยาง
afeared(adj) หวาดกลัว
fear(n) ความกลัว,ความหวาดกลัว,ความวิตกกังวล,วิตกจริต
fearless(adj) กล้าหาญ,ไม่เกรงกลัว,ไม่หวาดหวั่น
flail(n) สาก,ครกตำข้าว,ไม้ตีพริก,ดิ้ว,เครื่องกวาดทุ่นระเบิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apprehension๑. ความหวาดวิตก๒. การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprehensive patientผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drawing๑. ภาพวาดเส้น๒. การวาดเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresco๑.กลวิธีวาดภาพปูนเปียก๒. ภาพปูนเปียก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PAL (phase alternating line)พัล (เส้นกวาดสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pantographเครื่องวาดเขียนย่อขยาย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paranoiaโรคจิตหวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paranoid-หวาดระแวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picturesqueงามดั่งวาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swab๑. สิ่งป้ายกวาด๒. ป้ายกวาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swept areaพื้นที่กวาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tempera๑. สีฝุ่น๒. กลวิธีวาดภาพสีฝุ่น๓. จิตรกรรมสีฝุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trepidation๑. การสั่น [มีความหมายเหมือนกับ tremor ๑]๒. อาการสั่น [มีความหมายเหมือนกับ tremor ๒]๓. ความหวาดระทึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draw a Man Testวาดรูปคน [การแพทย์]
Apprehensionสับสน, ความหวาดหวั่น [การแพทย์]
ASCII artศิลปะแอสกี ศิลปะการวาดแผนภาพโดยใช้อักขระแอสกีซึ่งปกติจะใช้เพียงอักขระง่ายๆ เช่น ! - / เป็นต้น [คอมพิวเตอร์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Blackboard drawingการวาดภาพบนกระดานดำ [TU Subject Heading]
Brooms and brushesไม้กวาดและแปรง [TU Subject Heading]
Brushวาด [การแพทย์]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Camelsอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน [การแพทย์]
Candyลูกกวาด [TU Subject Heading]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
colored pencil drawingภาพวาดเส้นด้วยสีไม้ [TU Subject Heading]
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
Ecuadorเอควาดอร์ [TU Subject Heading]
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]
Flip chartภาพพลิกภาพพลิก (Flip chart) เป็นทัศนวัสดุที่เป็นภาพชุดของภาพวาด ภาพถ่ายหรือแผนสถิติ นำมาเย็บเล่มรวมกันเป็นเรื่องราวเดียวกันสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปมีประมาณ 10 – 15 แผ่น ภาพพลิกที่มีคุณภาพดีควรผนึกด้วยผ้าดิบจะทำให้ทนทานใช้งานได้สะดวกและใช้ได้นาน การเย็บเล่มรวมกันทำให้แข็งแรงมั่นคงไม่หลุดหล่นจากกันและควร ทำเป็นขอโลหะสำหรับติดตั้งหรือแขวนกับขาตั้งหรือผนังห้อง
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Lozengesยาอมชนิดลูกกวาด, ยาอม, ยาอมเม็ด [การแพทย์]
Portrait drawingภาพวาดเส้นภาพคนเหมือน [TU Subject Heading]
Scraper เครื่องกวาด เครื่องมือติดตั้งที่ตัวรถตัก ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อนำ มารวมเป็นกอง ดู Dozer [สิ่งแวดล้อม]
Skimmer เครื่องกวาดฝ้าไข [สิ่งแวดล้อม]
toolboxกล่องเครื่องมือที่รวบรวมโปรแกรม และคำสั่งที่เป็นเครื่องมือที่นักเขียนโปรแกรมสามารถหยิบมาใส่ในโปรแกรมของตนได้ โปรแกรมบางโปรแกรมแสดงกล่องเครื่องมือเป็นภาพของสัญรูปบนจอภาพ เช่น กล่องเครื่องมือของโปรแกรมกราฟฟิก มีเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง วาดวงกลม ระบายสี ฯลฯ [คอมพิวเตอร์]
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wall drawing (Conceptual art)ภาพวาดเส้นบนกำแพง (ศิลปะเชิงแนวคิด) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sketch in (phrv.) วาด See also: ร่างภาพ Syn. etch in
cartoon (vi.) วาดการ์ตูน
depict (vt.) วาดภาพ Syn. picture, portray
draw (vi.) วาดภาพ See also: ร่างภาพ, วาดรูป Syn. sketch, depict, pencil, portray
picture (vt.) วาดภาพ See also: ระบาย Syn. draw, paint
picture to (phrv.) วาดภาพ See also: จินตนาการ
portray (vt.) วาดภาพ Syn. draw, illustrate, sketch, picture, paint
charcoal (vt.) วาดภาพด้วยถ่าน
sketch (vi.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
sketch (vt.) วาดภาพร่าง See also: วาดคร่าวๆ
stipple (vt.) วาดภาพเป็นจุดๆ แต้มๆ Syn. dab, dapple, dot
silhouette (vt.) วาดภาพโครงร่างสีดำ Syn. outline
sketch out (phrv.) วาดร่าง See also: ร่างภาพ, วาดคร่าวๆ
delineate (vt.) วาดรูป See also: ร่าง Syn. draw, skeletonize, limn
draw on (phrv.) วาดรูป See also: วาด
draw upon (phrv.) วาดรูป See also: วาด
paint (vi.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
paint (vt.) วาดรูป Syn. draw, picture, sketch, portray
profile (vt.) วาดรูปโครงร่าง
pie in the sky (idm.) วาดวิมานกลางอากาศ See also: หวังสิ่งที่ไม่มีโอกาสจะได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You painted them yourself?คุณวาดมันด้วยตนเองหรือ
I enjoy seeing statues and paintingsฉันชอบชมรูปปั้นและภาพวาด
Are you painting a picture?คุณกำลังวาดภาพอยู่หรือ?
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
She was absolutely terrified when she heard the noiseเธอหวาดกลัวอย่างที่สุดเมื่อได้ยินเสียงนั่น
You are just being paranoid!คุณก็แค่หวาดระแวงไปหน่อย
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
You're pretty paranoidนายหวาดระแวงไปหน่อยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um, you draw your worst nightmare -- poof!เอ่อ วาด ฝันที่แย่ที่สุดของนาย
Paint, draw, do whatever you like.วาด เขียน เอาตามที่ใจชอบเลย
I tagged a skyscraper and got a year in jail for it.วาดกราฟิติบนตึก โดนคุกปีนึง
It takes up half the room.วาดกินไปครึ่งห้องเลยนะเนี่ย
Water is the softest thing, yet it can penetrate mountains and earth.วาดความเจ็บ ทว่าทะลุทะลวงพสุธา และภูผาได้
Takes after her mom, no doubt.วาดฉันไว้หลังแม่ ไม่แปลกใจเลย
Did you imagine your life with her?วาดฝันว่าจะได้อยู่กับเธองั้นเหรอ?
We plan our futures like we're the captains of our fates.วาดฝันอนาคตราวเป็นกัปตันเรือโชคชะตา
You Greeks take pride in your logic.วาดภาพขณะมันค่อยมอดลงเป็นธุลี ตามดำริข้า
To draw a picture of their families,วาดภาพครอบครัวของพวกเขา
Painted a series of eight paintings Beginning with Kaito Nakamura's death And ending in mine.วาดภาพชุด 8 ภาพ เริ่มด้วยการตายของ ไคโตะ นากามูระ จบด้วยการตายของฉัน
Just visualize that door of opportunity just opening up wide for you.วาดภาพประตูแห่งโอกาสที่เปิดกว้างรอนายอยู่
Can you imagine the look on old McGonagall's face if we were late?วาดภาพสีหน้ามักกอนนากัลออกมั้ย ถ้าเราสาย
I can't picture in my head what they look like.วาดภาพในหัวไม่ออกว่าพวกเขาจะเป็นไง
I can't imagine why.วาดภาพไม่ออกเลยว่าทำไม?
And the things he can do with a pen, ha.วาดรงวาดรูปด้วยปากกา
Yeah, it never hurts to double-check.วาดรูป ? ฉันเห็นคุณถ่ายรูปไปเป็นโหล
Do you make any money with your drawings?วาดรูปนี่ทำเงินได้มั่งมั้ย
"Draw your circle in the light of the moon of Artemis."วาดรูปวงกลมของคุณ ลงในแสงแห่งพระจันทร์ของอัลเทอมิส
Will you draw me a sheep?วาดรูปแกะให้ผมหน่อยได้มั้ย
Draw you another picture?วาดรูปให้คุณอีกงั้นหรอ ?
Put a little Fred Astaire into it.วาดลวดลายให้เต็มที่เลย
Describe these things that are planned. Things that are planned. Ready?วาดวิมานในอากาศ Nทำตามแผน ไปเริ่มเลย !
♪ The painters and poets and plays ♪วาดสีสัน ถ้อยประพันธ์ การแสดง
A merry gathering, but no family portrait.วาดหมู่คณะ แต่ฉัน ไม่อยากได้ภาพครอบครัว
Hopefully the same thing you are.วาดหวังว่าจะเป็นเรื่องเดียวกับคุณ
Drawings of rockets that look like Apollo launching into the skyวาดอยู่ในก้อนหินซื่งดูเหมือน ยานที่พุ่งสู่ท้องฟ้า.
Not even that?วาดอะไรก็ยังไม่รู้เลยหรอ ?
Drawing anything interesting?วาดอะไรที่น่าสนใจบ้าง?
Please draw something.วาดอะไรหน่อยมั้ยครับ
Vadim Pushkov, Russian national.วาดิม พุชคอฟ สัญชาติรัสเซีย
Vadim Pushkov was a lone wolf hacker extraordinaire.วาดิม พุชคอฟ เป็นจิ้งจอกทำงานคนเดียว เป็นจอมแฮกข้อมูลชั้นยอด
Underline and capitalize the "us."วาดเงินให้พ่อซิ วาดเงินให้พ่อ.
Drew pictures all over the walls of his cell.วาดแต่รูป เต็มห้องไปหมด
Mapping the area is a hobby.วาดแผนที่เป็นงานอดิเรกของผม
Draw flies. Just think about it for a while.วาดแมลงวัน แค่คิดเกี่ยวกับมัน ในขณะที่
It's by an artist in Black Mountain.วาดโดยศิลปิน จากแบล็คเมาเทน
Made by our field agentsวาดโดยเจ้าหน้าที่ ภาคสนามของเรา
That's a great picture. Conor, do you wanna-วาดได้สวยมาก คอเนอร์ ลูกอยากจะ..
Julia, that looks great.วาดได้สวยมากจ่ะ จูเลีย

วาด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วาด
Back to top