ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วางแผน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วางแผน*, -วางแผน-

วางแผน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วางแผน (v.) conspire See also: intrigue, connive, plot Syn. คบคิด, ออกอุบาย
วางแผนการ (v.) plan Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ
วางแผนครอบครัว (v.) practice birth control Syn. คุมกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
calculatingadj. สามารถคำนวณได้,ฉลาด,หลักแหลม,วางแผนไว้อย่างเห็นแก่ตัว, Syn. shrewd
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
chart(ชาร์ท) n. ผัง,แผนภูมิ,บัญชี. -vt. ทำแผนภูมิ,วางแผนการ
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
complot(n. คอม'พลอท; v คัมพลอท') {complotted,complotting,complots} n.,vt.,vi,วางแผนร่วมกัน
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
contrive(คันไทรฟว') {contrived,contriving,contrives} vt. ประดิษฐ์,วางแผน,ออกอุบาย,ทำให้เกิดขึ้นโดยอุบายหรือสิ่งประดิษฐ์., See also: contrivable adj. ดูcontrive contriver n. ดูcontrive
contrived(คันไทรฟวดฺ') adj. ซึ่งวางแผนไว้,ซึ่งออกอุบายไว้,ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ,
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน
devisal(ดิไว'เซิล) n. การประดิษฐ์,การออกแบบวางแผน
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop ###A. simple
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
framing(เฟรม'มิง) n. การสร้าง,การก่อ,การใส่กรอบ,การคิด,การวางแผน, Syn. framed work
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
hatch(แฮทชฺ') vt.,vi. ฟักไข่,กกไข่,ฟักออกมา,ผลิต,วางแผน. n. ประตูเล็กบนดาดฟ้าเครื่องบินหรือพื้น,ประตูน้ำ,คอกปลา, See also: hatchability n. hatchable adj. hatcher, Syn. devise,concoct,plot
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ,นึกเอาเอง,วาดมโนภาพ,นึกคิด,วางแผน,คาดการณ์
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,
lay(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
mastermind(มาส'เทอะไมดฺ) vt. วางแผนอย่างชำนาญ,ควบคุมอย่างชำนาญ. n. ผู้ริเริ่มโครงการ,ผู้ริเริ่มคำคิด,ผู้ชำนาญ, Syn. genius,wonder
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
merchandise(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
merchandize(เมอ'เชินไดซ) n. สินค้า,วัตถุที่ซื้อขายกัน. vi. ค้าขาย. vt. ค้าขาย,ส่งเสริมการขาย,วางแผนการขาย., See also: merchandiser n. merchandizer n.
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
planner(แพลน'เนอะ) n. ผู้วางแผน,ผู้วางนโยบาย
plot(พลอท) n. ที่ดินแปลเล็ก,แผน,แผนการ,แผนการลับ,แผนที่,แผนผัง.,ที่ดินแปลเล็ก vt.,vi. แบ่งที่ดินออกเป็นแปลง ๆ ,วางแผน
practice(แพรค'ทิส) n. การปฏิบัติ,การดำเนิน,กิจวัตร,กิจการ,พิธีการ,การฟ้องร้อง,ความเป็นจริง,การวางแผน,เล่ห์. vt.,vi. ปฏิบัติ,ประกอบพิธี,ฟ้องร้อง,ฝึกหัด., See also: practicer n., Syn. operation,
prepense(พรีเพนซฺ') adj. ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า,วางแผนไว้ล่วงหน้า,มีเจตนา
English-Thai: Nontri Dictionary
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน
schemer(n) ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,ผู้ออกอุบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Family Planningการวางแผนครอบครัว [การแพทย์]
Investor contactผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนผู้ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุน ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งมีสองประเภท ได้แก่ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข [ตลาดทุน]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chalk out (phrv.) วางแผน See also: วางแผนสำหรับ, วางแผนเพื่อ
chart out (phrv.) วางแผน See also: วางแผนงาน
concoct (vt.) วางแผน Syn. plan, devise
contrive (vt.) วางแผน Syn. design, plan, porject
engineer (vt.) วางแผน See also: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน Syn. contrive, plan
frame (vt.) วางแผน See also: ร่าง Syn. organize, plan, prepare
map out (phrv.) วางแผน See also: ร่างแผน
plan (vi.) วางแผน
plan (vt.) วางแผน See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ Syn. plot, scheme
plot (vt.) วางแผน See also: คบคิด, ออกอุบาย Syn. plan, scheme
plot out (phrv.) วางแผน
porject (vt.) วางแผน Syn. design, plan
propose (vt.) วางแผน Syn. aim, intend
machinate (vi.) วางแผนการ
machinate (vt.) วางแผนการ
write to (phrv.) วางแผนการเขียน (บางสิ่ง)
hack out (phrv.) วางแผนด้วยความยากลำบาก
plan out (phrv.) วางแผนทั้งหมด
lay our heads together (idm.) วางแผนร่วมกัน
intrigue (vt.) วางแผนร้าย See also: คบคิดกันวางแผนทำลายล้าง Syn. plot, conspire, scheme
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's responsible, plans ahead, has a Swiss Army knife.เขารับผิดชอบ วางแผน แล้วก็พก เครื่องมืออเนกประสงค์
Tank's game plan...rocking Maverick's every move and Evans takes a rail.แท้ง วางแผน กระหน่ำ มาเวอร์ริก ตลอดทาง และ อีวาน แล่นไป
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา
I wanted to hear everything that the dolphins were doing, everything that the whalers were saying.เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในการสอดแนม วางแผน เราสำรวจ
Me and the girls have been working on the memorial for Alison.ฉันกับสาวๆ วางแผน งานไว้อาลัยอัลลิสัน
The talk and the plan and the whole "what I would do," is just whatever.ไม่ว่าจะพูด วางแผน ทั้งหมดที่ฉันต้องทำ
Ever since I was a little kid, I would plan and plan and plan all my birthday parties but never actually went through with any of them because they were never ready by the time my birthday actually rolled around.เด็ก ฉันเอาแต่วางแผน วางแผน และวางแผน งานวันเกิดฉัน แล้วฉันก็ไม่เคยผ่านช่วงนั้นมาได้ กับใครเลย เพราะพวกเขาไม่เคยที่จะพร้อม
All those speeches and planning, and running the village, that's his thing.ไปพูดปลุกใจ วางแผน ดูแลหมู่บ้าน นั่นมันงานของพ่อ
Vanessa's already working on Plan A, B, all the way through Z.วาเนสซ่าคิดหาทาง วางแผน A, B เรื่อยไปจนถึง Z
Planning,preparing -- Unbearable.วางแผน เตรียมการ มันสุดจะทน
Plan to detonate a radiological deviceวางแผนกดปุ่ม ปล่อยระเบิดนิวเคลียร์
A mutiny? Why are you not sleeping?วางแผนกบฎกันรึไงถึงไม่หลับไม่นอน
You planned it with that girl, didn't you? !วางแผนกันมาใช่มั้ยล่ะ?
A plan to keep Mona away from my friends.วางแผนกันโมนาให้ห่างจากเพื่อนๆของหนู
Aye, for what they're worth.วางแผนการต่อสู้ ใช้ มันมีค่าสำหรับเรา
Creating a flight plan for Tennessee.วางแผนการบินสู่รัฐเทนนิสซี
Plotting a revolution that's never gonna happen.วางแผนการปฏิวัติ ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลย
The plan was to make it look like a suicide.วางแผนขึ้นมา ให้เหมือนกับการฆ่าตัวตาย
Are you plotting an assassination?วางแผนฆ่าคนกันอยู่หรือไง
So I could help plan eric's 18th birthday party.วางแผนงานวันเกิด ครบรอบ 18 ของเอริค
What are you planning for the wedding?วางแผนงานแต่งยังไงบ้าง
Planning on stealing something?วางแผนจะขโทยของล่ะสิ
Plan on murdering me in my sleep?วางแผนจะฆ่าฉันตอบหลับล่ะสิ
Planning me another surprise party?วางแผนจะจัดเซอร์ไพร์สปาร์ตี้ให้ฉันอีกหรือ?
You planning on becoming a farmer or something?วางแผนจะทำนาหรือไงกัน?
Planned to spend a single night in London before returning home.วางแผนจะมานอนหนึ่งคืนในลอนดอนก่อนกลับบ้าน
How many times have you moved?วางแผนจะย้ายอีกกี่ครั้งล่ะเนี่ย?
It's like Eli Roth decided to make a gay horror movie and this is the scene right before we all eat each other.วางแผนจะสร้างหนังเกย์สยองขวัญ \ และนี่ก็เป็นฉาก ก่อนหน้าที่ พวกเราจะเขมือบกันเอง
Plan on having a heart-to-heart with the prick when I find him.วางแผนจะเปิดใจ กับไอ้บ้านั่น เมื่อฉันเจอเขา
When are you planning on getting married?วางแผนจะแต่งงานกันเมื่อใด
Real organized.วางแผนจัดการเป็นอย่างดี
Planning a party, Tony?วางแผนจัดการเลี้ยงเหรอ โทนี่
Work up an assault plan that doesn't include Jack.วางแผนจู่โจมโดยไม่ต้องคำนึงถึงแจ็ค
You even made future plans, like humans do.วางแผนชีวิตร่วมกันหลังจากมิโฮ กลายเป็น มนุษย์
Even before your arrival, they plotted against her.วางแผนต่อต้านกัน ตั้งแต่ก่อนท่านมาอีก
What's your plan for the summer?วางแผนตอนซัมเมอร์นี้ไว้ยังไง
Plan to continue?วางแผนที่จะดำเนินการต่อ
I know that many of you, if not all, are planning to pull your investment in Grayson Global tomorrow.วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุน ในเกรย์สันโกลบอลวันพรุ่งนี้
Happy Valentine's Day.วางแผนที่ทำให้อ่างนี้ใช้งานได้ในคืนนี้หนะ
Planning is easy. Reality's a bit harder.วางแผนน่ะง่าย แต่เรื่องจริงน่ะยากนะ

วางแผน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วางแผน
Back to top