ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงโทษ*, -ลงโทษ-

ลงโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงโทษ (v.) punish See also: penalize, chastise Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา
English-Thai: HOPE Dictionary
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
amerce(อะเมิร์ส') vt. ลงโทษ, ปรับ. -amercement n. -amerceable adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
conviction(คันวิค'เชิน) n. การลงโทษ,การตัดสินว่ากระทำผิด,ภาวะที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นใจ, Syn. faith ###A. unbelief
corporal punishmentn. การลงโทษทางกายของผู้กระทำผิด
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
crackdown(แครค'คาวน์) n. การลงโทษอย่างรุนแรง,การปราบปรามอย่างรุนแรง, Syn. discipline
criminate(คริม'มิเนท) vt. ดำเนินการฟ้องร้องว่ากระทำผิดทางอาญา,ตำหนิ,ประณาม,พิสูจน์ว่ามีความผิด,ลงโทษ, See also: criminative adj. ดูcriminate criminatory adj. ดูcriminate criminator n. ดูcriminate
crucifixion(ครูซะฟิค'เชิน) n. การตรึงกางเขน,การตายของพระเยซูคริสต์โดยถูกตรึงบนกางเขนจนตาย,การลงโทษอย่างรุนแรง
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
death sentencen. การลงโทษประหารชีวิต
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
inflict(อินฟลิคทฺ') vt. ลงโทษ,ทำโทษ,ทำให้ได้รับความทุกข์., See also: inflicter,inflictor n. inflictive adj., Syn. exact,impose
infliction(อินฟลิค'เชิน) n. การลงโทษ,การทำโทษ,การทำให้ได้รับความทุกข์
life sentencen. การลงโทษจำคุกตลอดชีวิต,โทษจำคุกตลอดชีวิต
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine
penal(เพน'เนิล) adj. เกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย,เกี่ยวกับอาญา,เกี่ยวกับการปรับไหม., See also: penality n.
penalise(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalize(เพน'นะไลซ) vt. ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ปรับเปรียบเทียบ., Syn. punish
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
prog(พรอก) vt.,n. (ผู้) ควบคุมการศึกษา,ลงโทษนักศึกษา
punish(พัน'นิช) vt.,vi. ลงโทษ,ทำให้ได้รับโทษ,ทำให้เจ็บปวด,ทารุณ,ใช้สิ้นเปลือง., See also: punisher n., Syn. penalize,injure,hurt
punishment(พัน'นิชเมินทฺ) n. การทำโทษ,การลงโทษ,การทำให้เจ็บปวด,การทารุณ,การใช้สิ้นเปลือง, Syn. penalty
punitive(พิว'นิทิฟว) adj. เป็นการลงโทษ,เป็นการทำโทษ., See also: ness n., Syn. punitory
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
sanction(แซงคฺ'เชิน) n. การลงโทษ,การอนุญาตเป็นทางการ,สิ่งที่สนับสนุนการกระทำ,บทลงโทษ,การให้สัตยาบัน. vt. ลงโทษ,อนุญาต,อนุมัติ,เห็นด้วย,ยอมให้,ให้สัตยาบัน., See also: sanctionable adj. sanctioner n.
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment,opinion,verdict
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
soak(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่. vt. จุ่ม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,หมัก,แช่,ทำให้เมา,จำนำ,ลงโทษอย่างหนัก,เก็บภาษีมากเกินไป,เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม, Syn. seep,steep
English-Thai: Nontri Dictionary
castigate(vt) ดุว่า,ดัดนิสัย,ลงโทษ,เฆี่ยนตี
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
conviction(n) ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่น,ความแน่ใจ,การลงโทษ,การตัดสินว่าผิด
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
impose(vt) ลงโทษ,เรียกร้อง,เอาเปรียบ,กำหนด,บังคับ
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
inflict(vt) นำมาใส่ให้,ก่อความทุกข์,ลงโทษ
penalize(vt) ลงโทษ,ลงอาญา,ลงทัณฑ์,ปรับไหม
penalty(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ
punish(vt) ลงโทษ,ลงทัณฑ์,ต่อย,ทำทารุณ
punishment(n) การลงโทษ,การลงทัณฑ์,การต่อย,การทำทารุณ
punitive(adj) เป็นการลงโทษ,เป็นการลงทัณฑ์
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
reprehensible(adj) เลวทราม,น่าลงโทษ,น่าตำหนิ,น่าประณาม
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
scourge(vt) ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
sentence(n) คำตัดสิน,ประโยค,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
audi alteram partem (L.)๑. ให้ฟังความอีกฝ่ายหนึ่งด้วย๒. จะลงโทษผู้ใดต้องฟังความของผู้นั้นก่อน (ภาษิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
convictionการพิพากษาลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporal punishmentการลงโทษทางกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
death sentenceการลงโทษประหารชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impunityการไม่ต้องถูกลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infliction of punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penalty๑. การลงโทษ๒. เบี้ยปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
third convictionการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convictionลงโทษ [การแพทย์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]
Punishment in crime deterrenceการลงโทษเพื่อปกป้องปรามอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Retributionการลงโทษเพื่อความยุติธรรม [TU Subject Heading]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอเหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
administer correction (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. impose punishment
amerce (vt.) ลงโทษ Syn. punish
castigate (vt.) ลงโทษ
chasten (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. chastise, punish
chastise (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์ Syn. chasten, correct, punish
deal out (phrv.) ลงโทษ
discipline (vt.) ลงโทษ Syn. punish, crucify Ops. excuse, pardon
do (vt.) ลงโทษ
fix (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. punish, castigate Ops. free
get even. (phrv.) ลงโทษ See also: แก้แค้น
give to (phrv.) ลงโทษ See also: ดุด่า
hand it out (idm.) ลงโทษ See also: ตำหนิ, ดุด่า, ดุว่า Syn. dish out
impose punishment (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. administer correction
inflict a penalty (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. impose punishment, administer correction
pay back (phrv.) ลงโทษ See also: แก้แค้น Syn. get even.
penalize for (phrv.) ลงโทษ
punish for (phrv.) ลงโทษ
reckon with (phrv.) ลงโทษ Syn. deal with
sanction (vt.) ลงโทษ
trounce (vt.) ลงโทษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're not going to punish you for a little thing like thatพวกเราไม่ได้จะลงโทษคุณสำหรับสิ่งเล็กน้อยอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His soul is... in torment, and in need of confession.จิตวิญญาณของเขาอยู่ในการ ลงโทษ และในความต้องการของคำ สารภาพ
Like martin luther king, - Galileo or- - the supreme court has already saidลงโทษฉัน ส่งฉันเข้าคุก เหมือนมาร์ติน ลูเธอร์ คิงหรือกาลิเลโอ
Punish me, show me how bad it can be.ลงโทษฉัน โชว์ให้ฉันดูว่ามันจะแย่ได้แค่ไหน
Punish me for not teaching you correctly.ลงโทษฉันเลย ที่ไม่ได้็สอนให้มันดีกว่านี้ิ
Punishing the man who betrayed your father?ลงโทษชายที่หักหลังพ่อตนเอง
Punish them all severely.ลงโทษพวกนั้นทุกคนอย่างสาสม
Justice for them won't help Callie or me.ลงโทษพวกเขาตามกฎหมาย ไม่ได้ช่วยอะไรแคลลี่หรือว่าฉัน
Punish them all severely.ลงโทษพวกเขาทุกคนอย่างสาสม
I mean, it's punishment enough to live there.ลงโทษพอแล้วที่ให้อยู่ในนั้น
Punishing humanity in order to save the world.ลงโทษมนุษยชาติ เพื่อเป็นการปกป้องโลก
Punishing him for Katherine getting caught.ลงโทษเขาในการเป็นสาเหตุ ทำให้แคทเธอรีนเป็นไป
Punish me, Sister, please.ลงโทษเลยค่ะซิสเตอร์ ได้โปรด
Got a light spanking, sent back to the playroom.ลงโทษแค่พอเป็นพิธี แล้วปล่อยกลับบ้านไป
Inflict the maximum amount of pain, so a guy wishes he'd just die, you know, and get it over with, but just can't quite get there.ลงโทษแบบเจ็บปวดสุดๆ จนร้องขอความตาย และเกือบตาย แต่ก็ไม่ถึงตาย
Deny their lunch rations instead.ลงโทษให้อดอาหารแทนจะดีกว่า
Corporal, make sure you keep this man away from strong winds.ลงโทษให้แน่ใจว่าคุณให้ชายคน นี้ออกไปจากลมแรง
Tell Schultz all persecution of the Jews must cease.บอก ซูลท์ซให้ยกเลิกบทลงโทษชาวยิวก่อน
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย
War is without doubt the noblest of games.สงครามโดยไม่ต้องสงสัยสูงส่ง ของเกม ปลีกย่อยฉันคิดว่าการลงโทษ ของปืนคาบศิลา
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
"...will be punished by the loss of a limbจะถูกลงโทษ by the ความเสียหายของแขน
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "...
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
You will be punished and deflowered when we decide the time is ripeคุณจะถูกลงโทษและ flower when ที่เราตัดสินใจเวลาสุก
The question is, do you fight to change things or to punish?คำถามมีอยู่ว่าเราต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนมันหรือเพื่อลงโทษ
I've found we're all such sinners, we should leave punishment to God.เราทุกคนเป็นคนบาป และควรให้พระเจ้าเป็นผู้ลงโทษเอง
If you do not behave and follow the rules, I'll be the first one to punish you.ถ้าเจ้าไม่ทำตามกฏ ข้าจะเป็นคนแรกที่จะลงโทษเจ้าเอง.
You shall be punished to work in the kitchen for ten days.เจ้าจะต้องถูกลงโทษให้ทำงานในห้องครัวเป็นเวลา 10 วัน.
You've been punishing yourself for years for something you thought you did wrong.คุณได้รับการลงโทษตัวเอง สำหรับปีที่ผ่านมา สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำผิด
We're being punished by the creator.เรากำลังถูกพระเจ้าลงโทษ
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด
Everybody, please, stand back!เขาต้องการอากาศ ถ้าให้ดี ออกไปนอกห้องเลย... เราจะถูกลงโทษอะไรครับ?
I will think about their punishment later.ข้าจะลงโทษพวกเขาทีหลัง
The next time, my hand flies on its own, for where I come from, there are penalties when a woman lies.คราวหน้า มือของหม่อมฉันจะสะบัดเองเลยล่ะ เมืองที่หม่อมฉันอาศัย มีบทลงโทษสำหรับหญิงสาวที่โกหก
No, I gotta see Captain Hill. He'll square this shit away.ฉันควรบอกผู้กอง จะได้มีการลงโทษคนผิด
Together we will punish these creatures.ร่วมกันเราจะลงโทษเหล่านี้ ... สิ่งมีชีวิต ...
Do you know what the penalty is for stealing?เจ้ารู้มั้ยว่าการขโมยของต้องโดนลงโทษยังไง?
She's making herself ill just to spite us.หล่อนทำให้ตัวเองป่วย เพื่อลงโทษพวกเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงโทษ
Back to top