ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราษฎร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราษฎร*, -ราษฎร-

ราษฎร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราษฎร (n.) citizens See also: people, subjects Syn. ประชาชน, พลเมือง
ราษฎร (n.) civilian See also: noncombatants Syn. ประชาชน, พลเมือง
ราษฎร (n.) citizen See also: inhabitant, dweller Syn. ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน
ราษฎร (n.) population See also: citizen, inhabitant, people Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง
ราษฎร (n.) people See also: folk, citizen, civilian, inhabitant Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน
ราษฎร (n.) people See also: common people Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์
ราษฎร (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน
ราษฎร (n.) population See also: people, inhabitants, residents, populace Syn. พลเมือง, ประชาชน, มวลชน, สามัญชน
ราษฎร (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน
ราษฎร (n.) people See also: citizen, populace, inhabitants Syn. พลเมือง, ประชาชน, ประชากร, พลเรือน
ราษฎร (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน, สามัญชน, คนธรรมดา, ประชาชน
English-Thai: HOPE Dictionary
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity
private schooln. รงเรียนราษฎร
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
English-Thai: Nontri Dictionary
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
populace(n) ประชาชน,พลเมือง,ประชากร,ราษฎร,พสกนิกร
popular(adj) เกี่ยวกับราษฎร,กว้างขวาง,เป็นที่นิยม,แพร่หลาย
PRIVATE private school(n) โรงเรียนราษฎร์,โรงเรียนเอกชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
House of Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inhabitantผู้อยู่อาศัย, ราษฎร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public school๑. โรงเรียนรัฐบาล๒. โรงเรียนราษฎร์ (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communal Forest or Village Woodlot ป่าชุมชน พื้นที่ป่าไม้ที่จัดแบ่งหรือกำหนดไว้ให้เป็น ของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนและเพื่อชุมชน จะได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และถาวรตามกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้กำหนดไว้ พื้นที่ป่าไม้สำหรับชุมชนนี้อาจเป็นป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูกก็ได้ ป่าชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 อย่าง คือ ชุมชน (รวมบุคคลที่รวมกันขึ้นเป้นชุมชนด้วย) ป่าไม้และการเกษตร นอกจากนี้ป่าชุมชนยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมตามหมู่บ้านในชนบท โดยแยกเป็นหมู่บ้านไปและพิจารณาถึงความต้องการของราษฎรเป็นส่วนรวมของหมู่ บ้านนั้นๆ เป็นพื้นฐาน [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why should my people feel anything but pride and contentment?ราษฎรของข้าน่าจะภูมิใจและพอใจ
The people of King's Landing did not choose the false Kingราษฎรของคิงส์แลนดิ้ง ไม่ได้เป็นผู้เลือกกษัตริย์จอมปลอม
What would the people think of me if I sent them as slaves?ราษฎรจะคิดยังไงถ้าข้าส่งพวกอพยพไปเป็นทาส
The people must see the laws of Camelot are not to be trifled with.ราษฎรต้องเห็นว่ากฎหมาย ของคาเมลอตศักดิ์สิทธิ์
Your people are most anxious to love you... but they are eating rotten food, and sometimes none at all.ราษฎรอยากรักพระองค์ แต่เจออาหารเน่า
Captain. The people are saying the food the king ordered us to distribute is rotten.ราษฎรไม่พอใจที่เราแจกอาหารเน่า
People resent the government about this matter but fortunately it's directed towards Ju-Mong.ราษฎรไม่พอใจราชสำนักในเรื่องนี้ แต่โชคดีที่ความไม่พอใจนี้ส่งตรงไปที่องค์ชายจูมง
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา
Well, of course, Your Majesty. I'm sure they are content and proud.พะย่ะค่ะ ราษฎรปลื้มพระบารมี
Taking personal capital gains under the church's tax shelter... well, that would be fraud, wouldn't it, Your Excellency?การยักยอกเงินรัฐภายใต้ชื่อภาษีบำรุงศาสนา เค้าเรียกว่า การฉ้อราษฎร์บังหลวง ใช่มั้ยครับ พระคุุณเจ้า?
So, he must let the people know, that even his own brother, who has revolted against him, still has to be punished.ดังนั้น เขาต้องทำให้ราษฎรรับรู้ ว่าแม้แต่น้องชายของพระองค์ที่กำเริบกับพระองค์ ยังต้องถูกลงโทษ
If I lose the people's heart, it would be terrible for my situation.ถ้าราษฎรไม่มีใจให้กับข้าแล้ว สถานการณ์ของข้าคงตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
To me, it's harder to gain the heart the Han Nation's King than the peoples' heart.สำหรับหม่อมฉันแล้ว การได้รับใจจากจักรพรรดิ์ฮั่นนั้นยากกว่า ใจของราษฎร
You will be in charge of separating the refugees from the people.เจ้าจะได้รับหน้าที่แยกพวกอพยพออกจากหมู่ราษฎร
If you don't do it right, people will resent us.ถ้าเราทำผิดพลาด ราษฎรคงไม่พอใจ
Prince Ju-Mong is in charge of separating the refugees from the people.องค์ชายจูมงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แยกพวกอพยพ ออกจากราษฎร
I'm sorry to tell you this, but Ju-Mong will be in charge of picking out the refugees.ข้าเสียใจที่ต้องบอกเรื่องนี้กับท่าน แต่องค์ชายจูมงจะเป็นผู้รับผิดชอบการแยกพวกอพยพออกจากราษฎร
You should be careful not to hurt BuYeo people.พวกเจ้าควรจะระมัดระวังไม่ไปทำร้ายราษฎรพูยอ
Yes, Ju-Mong doesn't care about what people say.ใช่ จูมงไม่สนใจว่าราษฎรจะพูดยังไง
House of Representatives and Senate.ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
We'd like to ask Lower House member Kikuchi Daijirou-sensei to press it for us.[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.คิคุจิ ไดอิจิโร่ ]
I would be kind to my rabbit subjects.ฉันจะเมตตาต่อราษฎรกระต่าย
It's a matter of public record that by 17, both my parents were dead leaving me alone.ทะเบียนราษฎร์ระบุไว้ว่า พ่อแม่ผมเสียตั้งแต่ตอนผมอายุ 17... ...ทิ้งผมไว้คนเดียว
I vouched for you, and you have no...พระองค์ยินดีจะปกครองประชาราษฎร์ ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ไอร์แลนด์
Your birth certificate from the city records.ในสูติบัตรของคุณ ที่กรมทะเบียนราษฎร
You need to be more in touch with the people.- ท่านต้องสัมผัสกับราษฎรให้มากกว่านี้
A king's hold on his people's a very fragile thing, Merlin.ความสัมพันธ์ของกษัตริย์กับราษฎร เป็นเรื่องบอบบางไปแล้ว เมอร์ลิน
The palace is awash with rumours. The people are restless.ราชสำนักเต็มไปด้วยข่าวลือ ประชาราษฎร์ต่างระร่ำระสาย
How much tax payer money will be spent?เงินภาษีราษฎรถูกใช้ไปมากแค่ไหน
Perhaps he's emulating Shakespeare's Henry V, who dressed as a commoner and mingled among them, to find out how he was being perceived by his subjects.เขาอาจเลียนแบบ เฮนรี่ เดอะ ฟิฟธ์ของเชคสเปียร์ ที่แต่งตัวเป็นสามัญชน มาปะปนอยู่กับราษฎร เพื่อสืบดูว่าพวกเขาคิดกับเขายังไง
To see his highness being oppressed, but us subjects can't do anythingหากทรงบังคับ ราษฎรจึงมิอาจปฏิเสธ
He drove away almost all the citizens in this cityมันกดขี่ข่มเหงราษฎรและขับไล่ออกจากเมือง
Sun Wen, you're a subject of the Qing Dynasty, yet you show no respect for your country.แกก็เป็นราษฎรใต้ร่มเงาของต้าชิง เหตุใดถึงไม่ให้เกียรติแผ่นดินเกิดบ้าง
I agree. When I was in England,ผมได้เจอกับผู้แทนราษฎรอังกฤษ คุณฮิลลิเออร์
1782, it's 16th year of King Jeong-jo, another case of corruption develops while the King fights to establish his power against the arrogant conservative faction.1782 เป็นปีที่16ของกษัตริย์เจิงโจ คดีฉ้อราษฎร์บังหลวงคดีใหม่ได้เกิดขึ้น ในขณะที่กษัตริย์ต่อสู้เพื่อก่อฐานอำนาจ
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี
To find the culprit behind the conspiracy,เพื่อที่จะหาผู้ร้ายเบื้องหลังของแผนการฉ้อราษฎร์นี้
Sudden deaths of officials accused of embezzlement, even before the questioning.การตายกระทันหันของเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อราษฎร์ แม้แต่ก่อนถูกสอบสวน
Embezzled funds go through here, right?สมบัติจากการฉ้อราษฎร์ถูกลำเลียงผ่านทางนี้ ใช่ไหม?
The House of Representatives failed to act on Monday.ของสภาผู้แทนราษฎรล้มเหลวในการทำหน้าที่ในวันจันทร์ที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราษฎร
Back to top