ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชการ*, -ราชการ-

ราชการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชการ (n.) government service See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service
ราชการทหาร (n.) military service See also: fighting service Ops. ราชการพลเรือน
ราชการประจำ (n.) government service See also: public service, civil service
ราชการประจำ (n.) government service See also: public service, civil service
ราชการพลเรือน (n.) civil service Ops. ราชการทหาร
ราชการลับ (n.) confidential affair
English-Thai: HOPE Dictionary
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
amharic(แอมฮา' ริค, อามฮา' ริค) n. ภาษาราชการของเอธิโอเปีย. -adj. เกี่ยวกับภาษานี้
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
broad sealn. ตราราชการของประเทศหรือของรัฐ
broom(บรูม) {broomed,brooming,brooms} n. ไม้กวาด,ข้าราชการที่รับตำแหน่งใหม่ vt. ปัดกวาด, See also: broomy,adj.
bumf(บัมฟ) n. กระดาษร่าง,หนังสือราชการ
bureaucracy(บิวรอค'ระซี) n. การปกครองระบบเจ้าขุนมูลนาย,กลุ่มของข้าราชการ,กลุ่มของนักบริหาร,ระบบบริหารที่มีพิธีรีตองมากเกินไป, Syn. civil service,red tape
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ciaabbr. Central Intelliqence Agencyสำนักงานสืบราชการลับ
civil marriagen. การสมรสที่กระทำพิธีโดยข้าราชการ (แทนที่จะเป็นพระ)
civil servantn. ข้าราชการ
civil servicen. ราชการพลเรือน.
conchy(คอง'ชี) n. การไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร
flemish(เฟลม'มิช) n..adj. ชาวFlanders,ชื่อภาษาราชการภาษาหนึ่งของเบลเยี่ยม
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
office-bearer(ออด'ฟิซแบ'เรอะ) n. ข้าราชการ
official(อะฟิช'เชิล) n. ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ
officialdom(อะฟิช'เชิลดัม) n. วงการข้าราชการ
officialese(อะฟิช'ชะลิซ) n. ภาษาหรือสำนวนหนังสือราชการที่เข้าใจยาก
officialism(อะฟิช'ชะลิซซึม) n. วิธีการทางราชการ,ระบบราชการ
orthodox(ออร์'ธะดอคซฺ) adj. ดั้งเดิม,ขนานแท้,ต้นตำรับ,ถูกต้อง,อย่างปกติชนทั้งหลาย,เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ,ซึ่งตกทอดมาจากโบราณกาล,เป็นทางราชการ,เป็นประเพณี.
pashan. ชื่อตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงของตุรกีสมัยก่อน
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectress(พระเทค'เทรส) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินที่เป็นหญิง
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
red tapen. ระเบียบแบบแผนที่หยุมหยิมเกินไป,แถบโบแดงที่ใช้ผูกหนังสือราชการ,ระเบียบราชการ
redtapism(เรด'เทพิสซึม) n. ระเบียบราชการ,ระบบระเบียบที่หยุมหยิม,ลัทธิเจ้าขุนมูลนาย
regency(รี'เจินซี) n. ตำแหน่งอำนาจของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,การปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ,ระยะเวลาของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
retread(รีเทรด') vt. ซ่อมหล่อดอกยางรถยนต์,หล่อดอก,ซ่อมปะ n. ยางรถที่หล่อดอกใหม่,ผู้เข้ารับราชการอีก, Syn. remould
English-Thai: Nontri Dictionary
affair(n) กิจ,ธุระ,ธุรกิจ,การงาน,ราชการ,เรื่องรักๆใคร่ๆ
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
bumf(n) หนังสือราชการ,กระดาษบันทึก
bureaucratic(adj) เกี่ยวกับข้าราชการ,ของข้าราชการ,เกี่ยวกับเจ้าขุนมูลนาย
chancery(n) ศาล,ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
missive(n) จดหมาย,สาร,ข่าวสาร,หนังสือราชการ
official(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตำแหน่ง
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
RED red tape(n) ระเบียบราชการ,ผ้าแถบแดง
regency(n) การสำเร็จราชการ
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง
spy(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสืบราชการลับ,สายลับ,สปาย
suite(n) อันดับ,บริวาร,ห้องชุด,คณะ,ข้าราชการ,ชุดเครื่องเรือน
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil serviceราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bureaucracy๑. อำมาตยาธิปไตย๒. ระบบข้าราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil servantข้าราชการพลเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
local governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น, ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
official๑. ข้าราชการ๒. ทางราชการ, ทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public servantข้าราชการ, ข้ารัฐการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quango (quasi non-governmental organization)ควอนโก (องค์การอิสระกึ่งราชการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suspensionการให้พักงาน, การสั่งพักราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil serviceราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Military service, Voluntaryราชการทหารอาสาสมัคร [TU Subject Heading]
Bureaucracyระบบราชการ [TU Subject Heading]
Consulข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องและได้รับ มอบหมายให้ไปประจำยังต่างประเทศ
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
Government paperworkงานหนังสือราชการ [TU Subject Heading]
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
Secret serviceการสืบราชการลับ [TU Subject Heading]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Afrikaans (n.) ชื่อภาษาราชการของแอฟริกาใต้
agency (n.) หน่วยงานราชการ
bureaucrat (n.) ข้าราชการ
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับระบบราชการ Syn. ministerial, official
bureaucratic (adj.) เกี่ยวกับข้าราชการและกฎระเบียบต่างๆ
city hall (n.) สถานที่ราชการส่วนท้องถิ่น
classified (adj.) ที่เป็นความลับทางราชการ See also: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
commissioner (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล
courtier (n.) ข้าราชการในสำนัก See also: ข้าราชบริพาร, ผู้จงรักภักดี, มหาดเล็ก
Excellency (n.) คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
government official (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. commissioner
governor-general (n.) ผู้สำเร็จราชการเมืองขึ้นของอังกฤษ
intelligence (n.) การสืบราชการลับ See also: การหาข่าวกรอง
intelligence (n.) หน่วยสืบราชการลับ See also: ผู้สืบความลับ Syn. espionage, secret Ops. service, spy
lieutenant governor (n.) รองผู้ว่าราชการ
mandarin (n.) ข้าราชการพลเรือน (ระดับสูง) Syn. bureaucrat
mandarinism (n.) การเป็นข้าราชการระดับสูงของจีน
military service (n.) การรับราชการทหาร See also: ช่วงเวลาเป็นทหาร
minion (n.) ข้าราชการผู้น้อย See also: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย, ลูกน้อง
missive (adj.) ซึ่งส่งจากทางราชการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The governor wants to make it very clear that there's a zero-tolerance policy with regard to crime and corruption.ราชการต้องการที่จะทำให้ชัดเจนมากกว่านี้ นโยบายศูนย์ปลอดภัยเกี่ยกับ อาชญากรรมและการทุจริต
Authorities assure us that at this moment... military units are mobilizing to stop the perpetrator of this heinous crime.ราชการปกป้องเรา นั่นคือตอนนี้ กองทหารกำลังเคลื่อนพลมาเพื่อ หยุดผู้กระทำผิดในคดีแย่ๆนี้
Look at that star, hoo-ee! Civil service!ดูดาวนี่สิ ข้าราชการ
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่
These examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ
Now, secret work can be very risky.หน่วยสืบราชการลับ ย่อมมีความเสี่ยง
I'm sorry I'm late.- นั่งลง! เริ่มทำข้อสอบได้ ขอโทษ [ หน่วยสืบราชการลับรัสเซีย KGB ย่อมาจากอะไร?
It is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย
Basic. most common slip-up in espionage.- ความรู้พื้นฐานที่นายควรรู้ ในงานสืบราชการลับ
I'm doing my military service in Rome.ฉันต้องไปรับราชการทหารที่ โรม.
I'm from British Intelligence.ฉันมาจากหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษ
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้
British Intelligence showed you the letter for the first time in Lisbon?หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกในลิสบอน?
Well, he took a powder, you know. What's that word?คือ เขาขาดราชการ โดยไม่ได้ลา มันเรียกว่าอะไรนะ
Perhaps you've been soldiering and seen some service abroad.คงไปรับราชการเป็นทหาร และออกเดินทางไปรบต่างแดน มากระมัง
My first witness is Inspector Robert Dixon.พยานแรกที่ใช้คือ Dixon โรเบิร์ตผู้ตรวจราชการ
Thank you, Inspector.ขอขอบคุณผู้ตรวจราชการ
Inspector, the defendant Conlon presented an alibi...ผู้ตรวจราชการจำเลย Conlon นำเสนอข้อแก้ตัว ...
The Governor's going to be there.ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมี
They were trying to make you ghost-hack into some government officials.เขาพยายามเจาะเข้ามาในจิตของคุณ, เข้ามาใช้บางส่วนของข้อมูลราชการ
And it's illegal to use therm-optics inside government facilities.และมันผิดกฏหมายที่จะใช้ชุดพรางกายในเขตราชการ
That signal has been sent back to us hugely amplified an unmistakable sign of intelligence.สัญญาณที่ได้รับการส่งกลับมา ให้เราขยายอย่างมหาศาล เครื่องหมายแน่แท้ของ หน่วยสืบราชการลับ
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ
I have to believe that an intelligence that advanced knows what they're doing.ล้านปีข้างหน้าของเรา ฉันต้องเชื่อว่าหน่วย สืบราชการลับที่สูง รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำ
So why do you think I should work for the National Security Agency?ทำไมคุณถึงคิดว่าผมน่าจะทำงาน ในหน่วยสืบราชการลับ
You'd be exposed to the kind of technology you wouldn't see anywhere else, because we've classified it.ได้ผ่าเทคโนโลยี ที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะ เราเป็นหน่วยสืบราชการงานลับ
Lord Chamberlain, may I request... an audience with the regent and ministers of the cabinet?ท่านขุนนาง กระหม่อมขอเข้าพบ... ท่านผู้สำเร็จราชการและคณะรัฐมนตรี สักครู่ได้หรือไม่
I cannot speak for the regent nor the ministers, Excellence.กระหม่อมจะกล่าวแทนท่านผู้สำเร็จราชการ หรือคณะรัฐมนตรีไม่ได้ครับ ใต้เท้า
Until I attain my majority, the regent is the political leader of Tibet.จนกว่าเราจะบรรลุนิติภาวะ ผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ดูแลด้านการเมืองแทนเรา
Official business is difficult enough.งานราชการก็ลำบากพบอยู่แล้ว
You don't want to waste your life as the wife of some bureaucratคุณไม่ควรใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นเมียข้าราชการ...
Governor of the Warsaw district, Dr. Fischer. "ผู้ว่าราชการ กรุงวอร์ซอว์ ด็อกเตอร์ฟิชเชอร์
"By order of the governor of the Warsaw district, Dr. Fischer concerning the establishment of the Jewish district in Warsaw."โดยคำสั่งของผู้ว่าราชการ เขตวอร์ซอว์ ด็อกเตอร์ฟิชเชอร์ เกี่ยวกับการกำหนด เขตเฉพาะของชาวยิวในวอร์ซอว์"
Now, for bureaucratic reasons, culture's arch-enemies... have seized this bastion of liberty.ขณะนี้ ระเบียบของทางราชการ\ ได้กลายเป็นศัตรูตัวร้ายของวัฒนธรรม และได้ฉกฉวย ปราการแห่งเสรีภาพไป
He's a bureaucrat, not a warrior.เขาเป็นข้าราชการ, ไม่ใช่นักรบ
Customs, Secret Service and then on the other side of the room we hadศุลกากร, หน่วยสืบราชการลับ ส่วนอีกฟากหนึ่งของห้อง
Right next to the rules about dressing up like a man and joining the army.ข้าจะให้ความชอบธรรมแก่เหล่าทหารหาญ ในระหว่างการเข้ารับใช้ราชการแผ่นดินในกองทัพ
We've got you on kidnapping, attempted murder... and trespassing on government property.เราจับคุณในข้อหาลักพาตัว พยายามฆ่า... และโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ
I'm Secret Service!ผมเป็นหน่วยสืบราชการลับ!
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need help,ด้วยงานของผมที่ทำมานาน การเอาใจพวกข้าราชการ นักท่องเที่ยวให้เค้าโปรดปรานเรา เพราะอย่างงั้นถึีงเวลาที่ เราต้องการความช่วยเหลือ

ราชการ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
官僚[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชการ
Back to top