ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั่ว*, -รั่ว-

รัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัว (adv.) involuntarily Syn. ระรัว
รัว (n.) kind of Thai musical music Syn. เพลงรัว
รัว (v.) shoot continuously Syn. ยิงรัว
รัวกระสุน (v.) shoot See also: fire Syn. ยิงปืน, ลั่นไก
รัวกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน
รัวนิ้ว (v.) finger a trill See also: trill with fingers, give a trill
รัวใส่ (v.) fire at See also: throw (at), hurl (at)
English-Thai: HOPE Dictionary
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
census(เซน'ซัส) {censused,censusing,censuses} n. การสำรวจสำมะโนครัวประชากร vt. สำรวจสำมะโนครัว -pl censuses -Conf. consensus
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
cuddy(คัด'ดี) n. ห้องเล็ก ๆ ,ห้องครัว,ลา,คนโง่, Syn. fool
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
culinary(คิว'ละนารี) adj. เกี่ยวกับครัว,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
curr(เคอ) {curred,curring,currs} vi. ส่งเสียงฟี้อย่างแมว,ส่งเสียงรัวเหมือนเครื่องยนต์
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
dishwashern. คนล้างชาม,เครื่องล้างชามและเครื่องครัวต่าง ๆ
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated,family,endemic,indigenous
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
familial(ฟะมิล'เลียล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของครอบครัว,เป็นกรรมพันธุ์, Syn. free
family(แฟม'มิลี) n. ครอบครัว,ตระกูล,สกุล,พันธ์,วงศ์ญาติ,ลูก,ลูกหลาน, Syn. house,class,group,kin
february(เฟบ'รัวรี) n. กุมภาพันธ์
fibrillationการกระตุกรัวของกล้ามเนื้อ
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
gens(เจนซฺ) n. ชาติวงศ์,ครอบครัวหมู่คน -pl. gentes
gentilitial(เจนทิลิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับครอบครัว-วงศ์ตระกูล-เผ่า-ชนชาติ-ประเทศ
goodmann. หัวหน้าครอบครัว,สามี,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้ชาย -pl. goodmen
hearth(ฮาร์ธ) n. พื้นเตา,ข้างเตา,ส่วนล่างของเตาเผา,ครอบครัว,บ้าน, See also: hearthstead n.
house(n.,adj. เฮาซฺ,vt.,vi. เฮาซ) n. บ้าน,เรือน,โรง,โรงเรือน,ครอบครัว,สถาบัน,รัฐสภา,วงศ์ตระกูล,ห้องโถง,ช่อง vt. ให้ที่อยู่อาศัย,มี,ซ่อนไว้. vi. พำนัก,หลบซ่อน,อยู่. adj. เกี่ยวกับบ้าน, Syn. dwelling
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
intermarriage(อินเทอแม'ริเอจฺ) n. การแต่งงานระหว่างหญิงชายที่มีชนชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ต่างกัน,การแต่งงานระหว่างหญิงชายจากครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
kaleyard(เคล'ยาร์ด) n. สวนครัว
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
kitchen(คิช'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
kitchenware(คิช'เชินแวร์) n. เครื่องครัว,เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว,หม้อข้าว,หม้อแกง
English-Thai: Nontri Dictionary
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว
brood(n) พันธุ์,พงศ์พันธุ์,ชนิด,ครอบครัว,ครอก(สัตว์),ลูกไก่
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
COAT OF coat of arms(n) ตราประจำครอบครัวขุนนาง
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
family(n) ครอบครัว,สกุล,ตระกูล,วงศ์ตระกูล
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน
folks(n) ญาติพี่น้อง,สมาชิกในครอบครัว,พ่อแม่พี่น้อง
hearth(n) เตาไฟ,บ้าน,ครอบครัว
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
kitchen(n) ครัว,ห้องครัว
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
kitchenware(n) เครื่องครัว
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว
palpitate(vi) เต้นระริก,สั่น,สั่นระรัว
palpitation(n) การสั่น,การเต้นระริก,การสั่นระรัว
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
pummel(vt) ต่อย,ตี,ทุบ,รัว,บ้อม
scullery(n) ห้องครัว,โรงครัว
trill(n) เสียงรัว,เสียงสั่น
warble(n) เสียงรัว,การเพรียกร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
broken familyครอบครัวแตกแยก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended familyครอบครัวขยาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
familyครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
family planningการวางแผนครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flutterการสั่นระรัว, การเต้นระรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
headship ratioอัตราส่วนหัวหน้าครัวเรือน (จำแนกตามลักษณะ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hearthรัวเรือน [ดู household] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
home computerคอมพิวเตอร์ครัวเรือน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
householdรัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institutional householdรัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intended family sizeขนาดครอบครัวที่ตั้งใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear familyครอบครัวหน่วยกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one-person householdรัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
planner๑. ผู้วางแผน (ครอบครัว)๒. นักวางแผน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibration๑. การแกว่งไกว [มีความหมายเหมือนกับ oscillation ๑]๒. การสั่นรัว๓. การเขย่าตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibratorเครื่องสั่นรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vibratory๑. -สั่นรัว๒. -ทำให้สั่นรัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth controlการวางแผนครอบครัว [TU Subject Heading]
Broken homesครอบครัวแตกแยก [TU Subject Heading]
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Disharmonyปัญหาครอบครัว [การแพทย์]
Dwelling หน่วยที่อาศัย หน่วยทางสถิติของอาคารสถานที่ที่ซึ่งครัวเรือน หนึ่งเป็นผู้ครอบครอง [สิ่งแวดล้อม]
Extended Family ครอบครัวขยาย หน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ จะประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Familyวงศ์,ตระกูล,ครอบครัว [การแพทย์]
Family Planningการวางแผนครอบครัว [การแพทย์]
Fatherless familiesครอบครัวที่ขาดบิดา [TU Subject Heading]
Fibrillationเต้นริกๆไม่เป็นส่ำ,การเต้นไม่สม่ำเสมอ,การเต้นรัวของหัวใจ [การแพทย์]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
Household รัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Juvenile courtsศาลเยาวชนและครอบครัว [TU Subject Heading]
Kitchen Activitiesงานครัว [การแพทย์]
Family, Monogamicครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]
Monogamous, Independentครอบครัวขนาดเล็ก [การแพทย์]
Monogamyการสมรสแบบเอกคู่ครอง, ผัวเดียวเมียเดียว, ครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว [การแพทย์]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Nuclear Family ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่ประกอบด้วยบิดา มารดาและบุตร [สิ่งแวดล้อม]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Swill ข้าวหมู ของเสียซึ่งประกอบด้วยเศษอาหารและน้ำ สารมารถใช้เป็นอาหารหมูได้, ดู Kitchen Waste (Kitchen Waste หมายถึง ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pelt with (phrv.) รัว (คำถาม) See also: รัว (ยิง), รัวใส่ Syn. pelt at
shoot away (phrv.) รัว (ปืน) ไม่หยุด See also: ยิงไม่หยุด
dub (vt.) รัวกลอง See also: ตีกลอง
dub (vi.) รัวกลอง See also: ตีกลอง
fire off (phrv.) รัวคำถาม See also: ยิงคำถาม
shoot at (phrv.) รัวใส่ Syn. aim at, take at
shoot for (phrv.) รัวใส่ Syn. shoot at, aim at, drive at
baseborn (adj.) เกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อย
breadwinner (n.) ผู้ที่เป็นหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว
bring home the bacon (idm.) ประสบความสำเร็จในการหาอาหารหรือสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว
bunk off (phrv.) หนีจาก (ความรับผิดชอบ, ครอบครัว, โรงเรียนฯลฯ)
chef (n.) หัวหน้าพ่อครัว Syn. head cook
cook (n.) พ่อครัว See also: คนทำอาหาร Syn. chef
cookhouse (n.) ห้องครัว Syn. kitchen
cooking (n.) การทำครัว See also: การครัว, การปรุงอาหาร Syn. cookery, cuisine
copperware (n.) เครื่องทองแดง (โดยเฉพาะเครื่องครัว) See also: เครื่องใช้ที่ทำจากทองแดง
domesticity (n.) ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว
duplex (n.) บ้านที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนสำหรับสองครอบครัว Syn. apartment, double, twofold
extended family (n.) ครอบครัวขยาย See also: ครอบครัวใหญ่ (ที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ อยู่ร่วมกัน)
familial (adj.) เกี่ยวข้องกับครอบครัว See also: ซึ่งเป็นของตระกูล Syn. domestic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is the youngest in the familyเขาอายุน้อยที่สุดในครอบครัว
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I grew up in a big familyฉันเติบโตขึ้นในครอบครัวขนาดใหญ่
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
He looks nothing like the rest of the familyเขาดูไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ในครอบครัวเลย
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
Do you have a big family or a small family?คุณมีครัวรัวขนาดใหญ่หรือเล็ก?
I have a fairly small familyฉันมีครอบครัวเล็กพอสมควร
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่
As the head of this family, I labor for the future of my childrenในฐานะหัวหน้าครอบครัว ฉันตราตรำเพื่ออนาคตของลูกๆ
They have to work hard to support their familyพวกเขาต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
You're a pretty good cookคุณเป็นแม่ครัวที่ดีมาก
I need to tell you the truth about your familyฉันจำเป็นต้องบอกความจริงเกี่ยวกับครอบครัวของคุณให้ทราบ
He's the only family I've gotเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ฉันมีอยู่
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
You don't have a good home life?เธอไม่ได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีดอกหรือ?
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
He said he's going to take over his family businessเขาบอกว่าเขาจะเข้ารับช่วงกิจการของครอบครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Three-punch combo to the body!รัวชุด3หมัดตัดลำตัว ถอยออก!
Tattooing around the head wound, scorched bone, close range. Probably executed.รัวเข้าที่หัวระยะใกล้หงายเก๋ง
Haven't you any family?เเล้วคุณไม่มีครอบครัวรึครับ
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
Here are the el tracks, the bedroom, living room, kitchen, bathroom, hall, stairs.ที่นี่เอลแทร็ค, ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องโถงบันไดเป็น
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน
Ah, here's the rest of the family.{\cHFFFFFF}อานี่คือส่วนที่เหลือของครอบครัว
I can look at a man, dead, step over him ten times a day, going to the cookhouse.ฉันสามารถมองไปที่ชายคน หนึ่งที่ตายแล้วก้าวข้ามเขาสิบ ครั้งต่อวันบอกทางของฉันไป ครัว อยากรู้อยากเห็นไม่พอที่จะทำ ให้เขามากกว่า
I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family.ฉันให้เสรีภาพของเธอ แต่ฉันสอนเธอไม่เคยที่จะเสียชื่อเสียงครอบครัวของเธอ
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว
That's my family, Kay. It's not me.นั่นคือครอบครัวของเคย์ของฉัน มันไม่ใช่ฉัน
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง
If we don't get into it, somebody else will, maybe the five families.ถ้าเราไม่ได้รับเป็นมันคนอื่นจะอาจจะห้าครอบครัว
And what is the interest for the Tattaglia family?และสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับครอบครัว Tattaglia?
Never tell anybody outside the family what you're thinking again.ไม่เคยบอกใครนอกครอบครัวสิ่งที่คุณคิดอีกครั้ง
Make them think that you're not too happy with our family and find out what you can.ทำให้พวกเขาคิดว่าคุณไม่ได้มีความสุขมากเกินไปกับครอบครัวของเรา และหาสิ่งที่คุณสามารถ
You have been talking to the Tattaglia family...right?คุณได้รับการพูดคุยกับครอบครัว Tattaglia ... ใช่มั้ย?
I heard you are not happy with the Corleone family.ผมได้ยินมาว่าคุณไม่ได้มีความสุข ... กับครอบครัวคอร์เลโอเน
I know you're not in the muscle end of the family, so don't be scared.ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ในส่วนท้ายของกล้ามเนื้อของครอบครัวจึงไม่ต้องกลัว
So you have to talk sense into him. The Tattaglia family is behind me.เพื่อให้คุณมีที่จะพูดคุยความรู้สึกเป็นเขา ครอบครัว Tattaglia เป็นอยู่ข้างหลังผม
The other New York families will go along with anything to prevent war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กจะไปพร้อมกับสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม
All the families would come after you. The Corleone family would be outcasts!ทุกครอบครัวจะมาหลังจากที่คุณ ครอบครัวคอร์เลโอเนจะเป็นจัณฑาล!
Nice college boy. Didn't want to get mixed up in the family business.มีความสุขเด็กวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการผสมขึ้นมาในธุรกิจของครอบครัว
All the other families will probably line up against us.ทุกครอบครัวอื่น ๆ อาจจะเริ่มขึ้นกับเรา
A small family place, good food. Everyone minds his business. Perfect.สถานที่สำหรับครอบครัวขนาดเล็กอาหารที่ดี จิตใจทุกคนที่ธุรกิจของเขา ที่สมบูรณ์แบบ
And also the other families. There's been a lot of bad blood.และยังครอบครัวอื่น ๆ มีการจำนวนมากของเลือดไม่ดี
I'd like to talk to you after dinner. I could do more for the family...ผมอยากจะพูดคุยกับคุณหลังอาหารเย็น ฉันจะทำอย่างยิ่งสำหรับครอบครัว ...
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ
Personally, or the whole family?- ส่วนตัวหรือทั้งครอบครัว
Anyone know the difference between "8", "no-no", and the family?มีใครรู้ความแตกต่างระหว่าง แปด, ไม่มี-ไม่มี และครอบครัวมั้ย
I'm the one who's held responsible by their families.ฉันเป็นคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบ ต่อครอบครัวของเธอ.
Curtis, you and the Penguin are the only family we got.เคอทิส คุณและนกเพนกวินเป็นครอบครัวเดียวที่เรามี
Kill one man too many? See too many people die? Lose some family?ฆ่าคนตายมาไปรึ เห็นคนตายมากรึ เสียครอบครัวรึ
Oh, so that's it. You lost some family. That make you something special, does it?อ้อ คงใช่ คุณเสียครอบครัวไป เลยต้องแปลกกว่าคนอื่น งั้นใช่มั้ย
Why haven't you settled down and had nine kids like Sallah?ทำไมคุณไม่ตั้งครอบครัว และมีลูกสัก 9 คน เหมือนซัลล่าห์?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั่ว
Back to top