ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kitchen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kitchen*, -kitchen-

kitchen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kitchen (n.) ครัว See also: ห้องครัว, การครัว Syn. cuisine
kitchen flipper (n.) ตะหลิว
kitchen garden (n.) สวนครัว
kitchen utensils (n.) เครื่องครัว See also: เครื่องใช้ในครัว
kitchenette (n.) ห้องครัวเล็กๆ
kitchenware (n.) เครื่องครัว See also: เครื่องใช้ในครัว Syn. kitchen utensils
English-Thai: HOPE Dictionary
kitchen(คิช'เชิน) n. ครัว,ห้องครัว,เครื่องครัว,adj. เกี่ยวกับครัว, (ภาษา) ชั้นต่ำ
kitchen garden() สวนครัว., See also: kitchen gardener n.
kitchen utensils =kitchen(ดู)
kitchenware(คิช'เชินแวร์) n. เครื่องครัว,เครื่องมือเครื่องใช้ในครัว,หม้อข้าว,หม้อแกง
English-Thai: Nontri Dictionary
kitchen(n) ครัว,ห้องครัว
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว
kitchenware(n) เครื่องครัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kitchen cabinetคณะที่ปรึกษาวงในของหัวหน้ารัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kitchen Activitiesงานครัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครัว (n.) kitchen See also: kitchenette Syn. ห้องครัว
ครัวไฟ (n.) kitchen Syn. ครัว, ห้องครัว
ท้ายครัว (n.) kitchen Syn. ในครัว
ห้องครัว (n.) kitchen Syn. ครัว
ห้องครัว (n.) kitchen
เรือนไฟ (n.) kitchen See also: lantern Syn. ครัว
ในครัว (n.) kitchen
สวนครัว (n.) kitchen garden
สวนครัว (n.) kitchen garden
เครื่องครัว (n.) kitchen utensil See also: kitchen equipment, kitchen ware
ห้องเครื่อง (n.) king´s kitchen See also: royal kitchen Syn. ห้องครัว
ห้องเครื่อง (n.) king´s kitchen Syn. ห้องครัว, ครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You shall be punished to work in the kitchen for ten days.เจ้าจะต้องถูกลงโทษให้ทำงานในห้องครัวเป็นเวลา 10 วัน.
What do you mean by working in the kitchen for ten days?หมายความว่าไงน่ะให้ทำงานในครัว 10 วัน?
The butler is head of the kitchen and dining room.พ่อบ้านคอยดูแลห้องครัว และห้องรับประทานอาหาร
I'm the butler. I like to keep the kitchen tidy.ผมเป็นพ่อบ้าน ผมชอบที่จะให้ครัวเป็นระเบียบเรียบร้อย
I'll show you the dining room or the kitchen or the ballroom.หรือห้องครัว หรือห้องบอลรูม
We all ran to the kitchen to see the cook.เราทุกคนวิ่งไปที่ห้องครัว เพื่อดูแม่ครัว
That's right. He was the missing person in the kitchen after we found the cook dead.ใช่แล้ว เขาเป็นที่หายไปในห้องครัว
I've seen cleaner kitchen stoves.ฉันเคยเห็นเตาอบ ที่สะอาดกว่านี้ด้วยซ้ำ
DJ, Come on, let's go to the kitchen and get your party started.เก็บเงินด้วยครับ อันย่ากับเอว่าเป็นคนจ่ายใช่ไหม?
Mama's whole kitchen coming to get you.เดี๋ยวทั้งครัวจะบินมาหาแก
I've got a kitchen to run. If you're not nice, you'll drive them away.ถ้าคุณทำไม่ดี จะทำให้พวกมันหนีไปนะ
I hid the package in the kitchen and went to take her home.ผมแพ็คของในครัวเสร็จ แล้วต้องพาเธอกลับบ้าน

kitchen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗碗池[xǐ wǎn chí, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄔˊ, 洗碗池] kitchen sink
流理台[liú lǐ tái, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ, 流理台] kitchen counter; drainer
[zào, ㄗㄠˋ, 灶] kitchen stove; furnace
糖瓜[táng guā, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄚ, 糖瓜] malt sugar candy, a traditional offering to the kitchen God Zaoshen 灶神
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ, 帮厨 / 幫廚] help in the mess kitchen
[páo, ㄆㄠˊ, 庖] kitchen
[chú, ㄔㄨˊ, 厨 / 廚] kitchen
厨房[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, 厨房 / 廚房] kitchen
铲子[chǎn zi, ㄔㄢˇ ㄗ˙, 铲子 / 鏟子] shovel; spade; trowel; spatula (kitchen utensil)
[cǎ, ㄘㄚˇ, 礤] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, 礤床儿 / 礤床兒] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables)
网杓[wǎng sháo, ㄨㄤˇ ㄕㄠˊ, 网杓 / 網杓] skimmer (kitchen utensil)

kitchen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen
オープンキッチン[, o-punkicchin] (n) open kitchen
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer
システムキッチン[, shisutemukicchin] (n) system kitchen
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain)
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei
勝手口[かってぐち, katteguchi] (n) kitchen door; back door; service door; tradesman's entrance
包丁(P);庖丁[ほうちょう, houchou] (n) kitchen knife; carving knife; (P)
家庭菜園[かていさいえん, kateisaien] (n) kitchen garden
残菜[ざんさい, zansai] (n) kitchen waste; vegetable scraps
水仕事[みずしごと, mizushigoto] (n) scrubbing and washing; kitchen work
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n,suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P)
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden
進物所[しんもつどころ, shinmotsudokoro] (n) (1) palace kitchen in which final preparations to the imperial family's meals (e.g. reheating) were made (Heian period); (2) kitchen (in a noble's manor)
野菜畑[やさいばたけ, yasaibatake] (n) vegetable garden; kitchen garden
キッチン(P);キチン[, kicchin (P); kichin] (n) (1) kitchen; (2) (キチン only) chitin; (P)
キッチンウエア[, kicchin'uea] (n) kitchenware
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
メリヤス接ぎ[メリヤスはぎ, meriyasu hagi] (n) (uk) kitchener stitch (knitting)
内緒(P);内証;内所[ないしょ(P);ないしょう(内証), naisho (P); naishou ( nai shou )] (n,adj-no) (1) secrecy; confidentiality; privacy; secret; (2) one's circumstances (esp. fiscal); (3) (ないしょう only) {Buddh} inner realization; personal enlightenment; (4) (内所 only) kitchen; (P)
勝手[かって, katte] (adj-na,n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P)
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.)
台所用品[だいどころようひん, daidokoroyouhin] (n) kitchenware
奥向き[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices
水回り;水廻り[みずまわり, mizumawari] (n) part of a building where water is circulated (kitchen, bathroom, etc.); wet area
炊事場[すいじば, suijiba] (n) kitchen; cookhouse; (ship's) galley
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen)
皮むき機[かわむきき, kawamukiki] (n) peeler (kitchen utensil); barker
給湯室[きゅうとうしつ, kyuutoushitsu] (n) office kitchenette; room with facilities for boiling water
網杓子[あみじゃくし, amijakushi] (n) skimmer (kitchen utensil)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
飯炊き女[めしたきおんな, meshitakionna] (n) (1) female cook; kitchenmaid; (2) (arch) woman who served both as a waitress and a prostitute in Osaka teahouses

kitchen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām cha) EN: kitchen sponge FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lān) EN: kitchen sponge FR: éponge à vaisselle [f]
ห้องเครื่อง[n.] (hǿngkhreūan) EN: royal kitchen ; king's kitchen FR:
ห้องครัว[n. exp.] (hǿng khrūa) EN: kitchen FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
เก็บกวาดห้องครัว[v. exp.] (kepkwāt hǿn) EN: tidy the kitchen FR:
เคมีหรรษา[n. exp.] (khēmī hansā) EN: kitchen chemistry FR:
เครื่องครัว[n.] (khreūangkhr) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchenware FR: ustensile de cuisine [m]
ครัว[n.] (khrūa) EN: kitchen ; kitchenette FR: cuisine [f]
ครัวไฟ[n.] (khrūafai) EN: kitchen FR:
ครัวนรก[TM] (Khrūa Narok) EN: Hell's Kitchen FR:
พ่อครัว[n.] (phøkhrūa) EN: cook ; chef ; chef de cuisine ; master of the kitchen FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
โรงครัว[n. exp.] (rōng khrūa) EN: large kitchen FR:
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; spearmint ; lemon balm ; kitchen mint ; marsh mint FR: menthe [f]
สวนครัว[n.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden FR: potager [m] ; jardin potager [m]
เครื่องใช้ในครัว[n. exp.] (khreūangcha) EN: kitchenware FR:

kitchen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großküche {f}canteen kitchen
Einbauküche {f}fitted kitchen
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden
Aufwärmküche {f}kitchen to reheat foods
Müllzerkleinerer {m}kitchen grinder
Wohnküche {f}kitchen living

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kitchen
Back to top