ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chef

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chef*, -chef-

chef ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chef (n.) หัวหน้าพ่อครัว Syn. head cook
English-Thai: HOPE Dictionary
chef(เชฟ) n. คนครัว,หัวหน้าครัว
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)
English-Thai: Nontri Dictionary
chef(n) หัวหน้าพ่อครัว,หัวหน้าคนครัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Chef de l'Etat (Fr.)ประมุขแห่งรัฐ (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chef is great. The shows are good. There's a lot of whores coming in.มีพ่อครัวเก่ง โชว์เยี่ยม มีสาวบริการมาเต็มไปหมด
Don't forget the name of the chef who fixed it for me.อย่าลืมชื่อของกุ๊กที่ทำนี่ให้ฉันด้วย
I was the chef at Yemanja in Bahia.ฉันเป็นเชฟที่ยีแมนจา
Alex, this is Chef Isabella Oliveira.อเล็กซ์ นี่เชฟอิซาเบลล่า โอลิเวียร่า
"The youngest female chef of Japanese food""เชฟอาหารญี่ปุ่นที่เด็กที่สุด"
Has the chef been changed?เปลี่ยนพ่อครัวเหรอคะ
I had been searching all the chef from all the placeอาหารทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี่ ฉันให้พ่อครัวคัดสรรทำมาอย่างดีเลยล่ะ
I expect you need to ask the chef here.ฉันคาดหวังว่าคุณจำเป็นต้องถามพ่อครัวใหญ่ที่นี่
What is Chef doing now?ตอนนี้เชฟทำอะไรอยู่น้า
The Chef told me you brought a splendid fish in for dinner.พ่อครัวบอกว่า เธอเอาปลาไปให้ทำมื้อเย็น
And the best food in Paris, some say, is made by Chef Auguste Gusteau.และอาหารที่ดีที่สุดในปารัส บ้างก็ว่า ปรุงขึ้นโดยเชฟ ออกุส กุสโต
He is the youngest chef ever to achieve a five-star rating.เขาเป็นเชฟอายุน้อยที่สุด ที่ได้รับเรตติ้งถึงห้าดาว

chef ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厨司[chú sī, ㄔㄨˊ ㄙ, 厨司 / 廚司] cook, chef
厨师长[chú shī zhǎng, ㄔㄨˊ ㄕ ㄓㄤˇ, 厨师长 / 廚師長] executive chef; head chef

chef ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェフ[, shiefu] (n) chef (fre
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine)
オーナシェフ[, o-nashiefu] (n) owner-chef
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife
厨人[ちゅうじん;くりやびと, chuujin ; kuriyabito] (n) chef; head cook
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife

chef ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิมุข[n.] (aphimuk) EN: chief FR: chef [m]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī ta) EN: FR: chef de la police [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikār) EN: editress ; woman editor FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
เชฟ[n.] (chēf = chēp) EN: chef FR: chef [m]
เชฟสาว[n. exp.] (chēf sāo = ) EN: FR: chef cuisinière [f]
หัว[n.] (hūa) EN: head ; pate (inf.) FR: tête [f] ; chef [m] ; caboche (fam.) [f] ; citron (fam.) [m] ; ciboulot (fam.) [m] ; boule [f] (fig. - fam.)
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss FR: meneur [m] ; chef de bande [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคณะรัฐบาล[n. exp.] (hūanā khana) EN: FR: chef de gouvernement [m]
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøp) EN: head of the family ; head of the household FR: chef de famille [m]
หัวหน้ากลุ่มงาน[n. exp.] (hūanā klum ) EN: FR: chef de groupe [m]
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (hūanā nak s) EN: FR: chef économiste [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
หัวหน้าแผนก[n. exp.] (hūanā phana) EN: chief (of a section) FR: chef de département [m]
หัวหน้าพ่อครัว[n. exp.] (hūanā phøkh) EN: chef ; chief cook ; head cook FR: chef [m]
หัวหน้ารัฐบาล[n. exp.] (hūanā ratth) EN: FR: chef de gouvernement [m]
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head FR: chef d'équipe [m] ; capitaine d'équipe [m]
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody FR: chef [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จักกาย[n.] (jakkāi) EN: army leader FR: chef d'armée [m]
เจ้าของโรงงาน[n. exp.] (jaokhøng rō) EN: FR: chef d'entreprise [m]
เจ้านาย[n.] (jaonāi) EN: boss ; employer ; big cheese FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; grosse légume [f]
จีนเต็ง[n.] (jīnteng) EN: FR: chef d'équipe chinois [m]
โจก[n.] (jōk) EN: leader ; chief ; ringleader ; head FR: chef [m] ; meneur [m] ; leader [m]
จอม[n.] (jøm) EN: leader ; head ; chief FR: chef [m]
จอมทัพ[n.] (jømthap) EN: supreme commander ; commander in chief ; generalissimo FR: commandant en chef [m]
จุฬาราชมนตรี[n.] (Julārātcham) EN: chief of the Muslims in Thailand ; Thailand Muslim leader ; Chularatchamontri ; Shaykh al-Islām in Thailand FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
กำนัน[n.] (kamnan) EN: kamnan ; headman of a tambon ; head of a group of villages ; subdistrict chief ; subdistrict headman FR: kamnan [m] ; chef de commune [m] ; chef de sous-district [m]
กำนันเป๊าะ[n. exp.] (kamnan pǿ) EN: FR: chef de la mafia [m]
ขุนพล[n.] (khunphon) EN: warlord ; military commander ; general FR: commandant en chef [m]
กุ๊ก[n.] (kuk) EN: cook ; chef FR: chef [m] ; chef de cuisine [m] ; chef cuisinier [m]
กุลบดี[n.] (kunlabødī) EN: FR: chef de clan [m]
แม่ครัว[n. exp.] (maē khrūa) EN: cook ; female cook ; female chef FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]
มาสเตอร์เชฟ[TM] (Māstoē Chēf) EN: Master Chef FR: Master Chef

chef ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheffel {m} | Scheffel
Chefarzt {m} | Chefärzte
Bürochef {m} | Bürochefs
Missionschef {m}; Missionschefin
phonetisch {adj}; Ausspracheform der Sprachephonetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chef
Back to top