ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับรอง*, -รับรอง-

รับรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับรอง (v.) welcome See also: receive, entertain, greet Syn. ต้อนรับ
รับรองแขก (v.) receive visitors See also: receive guests, act as host, welcome guests, entertain guests/visitors Syn. ต้อนรับแขก
รับรองแขก (v.) entertain guests See also: give a party
English-Thai: HOPE Dictionary
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
assurance(อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน, Syn. boldness, confidence ###A. doubt,distrust)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authenticate(ออเธน'ทิเคท) vt. ทำให้น่าเชื่อถือ,รับรองเป็นของแท้,ทำให้เกิดผล. -authentication n. -authenticator n., Syn. certify,validate ###A. falsify)
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
bondsman(บอนซ' เมิน) n. ทาส,ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง -pl. -bondsmen
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
certified(เซอ'ทิไฟดฺ) adj. ซึ่งได้รับการรับรอง,ซึ่งได้รับการพิสูจน์,ซี่งได้รับการค้ำประกัน,ซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนวิกลจริต
certify(เซอ'ทิไฟ) v. รับรอง,พิสูจน์,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น, See also: certifier n., Syn. testify
charter(ชาร์'เทอะ) {chartered,chartering,charters} n. ตราตั้ง,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่าเรือ,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ,สิทธิยกเว้น,หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร -vt. อนุญาตด้วยตราตั้ง,ให้สิทธิพิเศษ. -adj. เช่ามา,เหมา, See also: charterer n. -Conf. chartered (กริยาช
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
doily(ดอล'ลี) n. ผ้ารองผืนเล็กสำหรับรองจาน,ผ้าเช็ดปากเล็ก ๆ, Syn. doyley
endorsevt. สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน,รับรอง,เห็นด้วย,อนุมัติ,ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ,บันทึกข้อความไว้ในใบอนุญาต,เซ็นชื่อรับรอง., See also: endorsable adj. ดูendorse endorsement n. ดูendorse indorsement n. ดูendorse endorser n. ดูendorse indor
ensure(เอนชัวร์') vt. รับรอง,ประกัน,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,ทำให้มั่นคง, See also: ensurer n. ดูensure, Syn. assure
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
faith(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั่นใจ,ความเลื่อมใส,ความยึดมั่น,ความเชื่อในศาสนา,ความซื่อสัตย์,คำรับรอง. -Phr. (lose faith in สงสัย) . -Phr. (in good faith ด้วยศรัทธา), Syn. belief,creed
gold certificateธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
guesthouse(เกสทฺ'เฮาซฺ) n. บ้านรับรองแขก
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
assurance(n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
authenticate(vt) รับรอง,ทำให้น่าเชื่อถือ
aver(vt) ยืนยัน,รับรองว่าจริง
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
bondsman(n) ผู้ค้ำประกัน,ผู้รับรอง,ทาส
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
footboard(n) พื้นยกสำหรับรองเท้า,ขั้นบันไดขึ้นลงรถ,ที่เหยียบเท้า
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guarantor(n) คนค้ำประกัน,คนรับรอง
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
indorse(adj) ที่สลักหลัง,ที่สนับสนุน,ที่รับรอง
insure(vt) ประกัน,ค้ำประกัน,รับรอง
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
sanction(n) การอนุญาต,การอนุมัติ,การรับรอง,การลงโทษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authenticateพิสูจน์ว่าเป็นของแท้, รับรองว่าเป็นของแท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificateหนังสือสำคัญ, ใบรับรอง, ประกาศนียบัตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificationการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร, การให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certified cheque; cheque, certifiedเช็คที่ธนาคารรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity๑. ไมตรีจิตระหว่างประเทศ๒. การรับรองการใช้อำนาจอธิปไตย (ของประเทศอื่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
date of acceptanceวันรับรอง (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
instant certificatesใบรับรองชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
medical certificate of deathหนังสือรับรองการตายจากแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
North American Warrantyคำรับรองอเมริกาเหนือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notary publicพนักงานรับรองเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
published ratingค่าประเมินรับรอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sailing warrantyคำรับรองการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vouchเรียก, เรียกมาเป็นพยาน, เรียกมาให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantorผู้ให้คำรับรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warrantyคำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Certified checkเช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน [การบัญชี]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Guarantee Price ราคาประกัน ราคาสินค้าซึ่งมักจะเป็นสินค้าเกษตรที่รัฐบาล กำหนดเป็นราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลรับรองว่าเกษตรกรจะสามารถขายได้ ด้วยการให้การอุดหนุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งมักมีฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าผู้ผลิตสาขา อุตสาหกรรมและสาขาบริการ [สิ่งแวดล้อม]
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Notariesพนักงานรับรองเอกสาร [TU Subject Heading]
Proof and certificationการพิสูจน์และการออกใบรับรอง [TU Subject Heading]
recognitionการรับรอง [การทูต]
Registered Plant พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน พันธุ์พืชที่ผ่านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและ อธิบดีออกหนังสือรับรองให้ [สิ่งแวดล้อม]
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอเหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
avouch for (phrv.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. vouch for
bear out (phrv.) รับรอง See also: ยืนยัน
certify (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. affirm, attest, vouch
guaranty (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. confirm, ensure, promise
notarize (vt.) รับรอง See also: จดทะเบียน Syn. affirm, certify, confirm Ops. negate, validate
recommend (vt.) รับรอง See also: สนับสนุน Syn. approve, commend, endorse
undertake (vi.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. warrant, guarantee
warrant (vt.) รับรอง See also: รับประกัน Syn. assure, guarantee, insure
ensure against (phrv.) รับรองความปลอดภัยให้กับ Syn. insure against
vouch (vi.) รับรองคุณภาพของบุคคลหรือสิ่งของ See also: รับประกัน Syn. warrant
certificate (vt.) รับรองด้วยหนังสือรับรอง See also: รับรองด้วยเอกสารรับรอง
get a clean bill of health (idm.) รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงหรือปกติ
accredit with (phrv.) รับรองว่าเป็น See also: เชื่อถือว่าเป็น Syn. credit with
accredited (adj.) ที่มีการรับรอง Syn. approved, guaranteed
certifiable (adj.) ที่มีการรับรองอย่างเป็นทางการว่าวิกลจริต Syn. certified
certificate (n.) หนังสือรับรอง Syn. credential
certificate (vt.) ให้หนังสือรับรอง See also: ให้ประกาศนียบัตร
certificated (adj.) ที่มีใบรับรอง Syn. credentialed, documented
certification (n.) การรับรอง
certification (n.) เอกสารรับรอง Syn. certificate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Renewgent 12 is guaranteed to grow new hair...Renewgent 12 รับรอง การขึ้นใหม่ของผม
You whip out a couple of swords at your ex-girlfriend's wedding, they will never, ever forget it.ถ้านายพกดาบแบบนี้ไปสักคู่ ในงานแต่งของแฟนเก่านายนะ รับรอง พวกเขาไม่มีทางลืมนายแน่
Queens all over this world would pay good money just to watch you jack off.รับรอง กระเทยทั่วโลกยอมจ่าย เพื่อจะดูนายชักว่าว
I assure you, Count, if anything, it is Skywalker who will underestimate this ship and its power.รับรอง ท่านเคาท์ จะมีก็แต่สกายวอล์คเกอร์นั่นล่ะ ที่จะประมาทยานลำนี้และอานุภาพของมัน
You promised us romantic scenes with Bruce Baxter and Maureen McKenzie!รับรอง บรู๊ซกับมอรีน ลงเรือเมื่อไหร่
I promise I won't be drunkenly banging on your door any time soon.รับรอง ผมไม่เมามาเคาะประตูเรียกคุณเร็วๆ นี้
We'll think of something, dear.รับรอง เราจะคิดอะไรดีๆ ได้
Sure as God's vengeance, they're coming.รับรอง ให้พระเจ้าสาปแช่ง พวกมันมาแน่
Trust me. It'll scare the fangs right out.รับรองขวัญกระตุกเขี้ยวโผล่เลย
It's going to have people crying bucketsรับรองคนฟังน้ำตาร่วง
I would never. Can I take an early lunch?รับรองครับ แล้ววันี้ผมทานมื้อกลางวันเร็วหน่อยได้ไหมครับ?
Well, I'm sure he'll put on a big show and then you won't see him again for another two years.รับรองคราวนี้เขาทุ่มไม่อั้น จากนั้นก็หายหัวไปอีกซัก2ปี
Guarantee my safety.รับรองความปลอดภัยฉันเหรอ
Total privacy and completely sound proof!รับรองความเป็นส่วนตัว และแน่นอนทดสอบการกั้นเสียงแล้ว
You might at least pretend to stay sacked for more than five minutes.รับรองคุณไม่รอดแน่ ภายในห้านาทีด้วยซ้ำ
Then, I bet Gyu Hwan will probably keel over.รับรองคโยฮันเป็นลมแน่ๆ
I'm arriving at base now, Gremlin, but if you could keep an eye on that traffic for me it'd be much appreciated.รับรองดีกว่าทิชชูอีก (แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย)
Everything's gonna be cool. Your dad was so all over it.รับรองต้องฉลุย ป๊าเธอทุ่มสุดตัวเลยนะ
And he'll be fanging it up in no time.รับรองต้องเขี้ยวงอกในไม่ช้า
You get back in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable.รับรองนายต้องเจอกับคนที่ดีและมีน้ำใจ
I mean, me neither.รับรองนายไม่เคยลิ้มรสอะไรแบบนั้นมาก่อน
Let him stare at four rubber walls. He'll tell us what we wanna know.รับรองบอกเราหมดทุกอย่างแน่
Another decision my board of directors are going to be thrilled with.รับรองพวกบอร์ดกรี้ดแตกแน่ๆ ตอนประชุมครั้งหน้า
You're gonna have a blast. I'm really fun.รับรองมันส์กระจาย ดั๊นเป็นนกตลกค่ะ
I guarantee I could have landed this ship with it.รับรองมันเอายานลงได้นิ่มแน่
The coffee at the campus diner is guaranteed to kill any bacteria you may have consumed with your lunch.รับรองว่า กาแฟที่ร้านอาหารของมหาลัย ฆ่าแบคทีเรียทุกชนิดที่คุณกินเข้าไปพร้อมอาหารกลางวันได้แน่
I guarantee you'll be back for more.รับรองว่า ได้ลองลิ้มแล้วท่านจะลืมไม่ลง
I will absolutely do well this time.รับรองว่าคราวนี้ผมจะทำให้ดี
Bet you're a great mom.รับรองว่าคุณเป็นแม่ชั้นยอด
I'm worth the wait.รับรองว่าคุ้มที่ให้รอ
I'II pay you back for sure.รับรองว่าจะจ่ายคืนให้แน่นอน
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่
Nothing will happen to her.รับรองว่าจะไม่มีภยันตรายใดเกิดขึ้น.
That's a reservation I'll make.รับรองว่าฉันต้องไปทันแน่
But I wouldn't want to be the next tenants who have to figure out why a pissed off horse is haunting a Brooklyn apartment.รับรองว่าฉันไม่อยากเป็น คนเช่าห้องต่อจากเราแน่ๆ ที่ต้องคอยมานั่งสงสัยว่า ทำไมมีม้าอารมณ์เสีย มาคอยหลอกหลอน อยู่ในอพาร์ทเม้นท์แถวบรู๊คลิน
Then I will not speak to any man.รับรองว่าชั้นจะไม่พูดกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้น
This place is gonna explode!รับรองว่าที่นี่จะระเบิดเละแน่
It's quite proper, I assure you. This is the sitting room.รับรองว่าที่นี่เหมาะที่สุด นี่คือห้องนั่งเล่น
That's a dinner reservation you gonna miss.รับรองว่านายไปไม่ทันแน่
You'll never live to spend it.รับรองว่านายไม่ได้ใช้หรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับรอง
Back to top