ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระลึกถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระลึกถึง*, -ระลึกถึง-

ระลึกถึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระลึกถึง (v.) recall See also: remind someone of, call to mind, jog one´s memory, make someone remember Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง
English-Thai: HOPE Dictionary
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
in memoriam(อิน มะมอ'เรียม) เพื่อระลึกถึง
memento(มะเมน'โท) n. เครื่องระลึกถึงอดีต,ของที่ระลึก
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
redolent(เรด'ดะเลินทฺ) adj. มีกลิ่นน่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น,ทำให้หวนระลึกถึง, See also: redolence n. redolency n. adv.
remind(รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้, See also: reminder n.
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ,เตือนสติ,ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent
reminisce(เรม'มะนิส) vi. รำลึกถึงอดีต,ระลึกถึงอดีต,ระลึกถึง,จำได้,หวนระลึกถึง
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
vista(วิส'ทะ) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทิวภาพ,การระลึกถึงเหตุการณ์อันยาวนานของอดีต
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)
English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
backward-looking (adj.) ระลึกถึงความหลัง See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต
retrospective (adj.) ระลึกถึงความหลัง See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต Syn. backward-looking
All Saints Day (n.) วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
cast up (phrv.) เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง) See also: ย้ำเตือน Syn. fling up, sling up, throw up
cenotaph (n.) อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
come back to (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง Syn. bring back, call up, come back
commemorate (vt.) ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง) Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
commemorate (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: เป็นอนุสรณ์ถึง Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
commemoration (n.) การระลึกถึง See also: การฉลอง Syn. recognition, remembrance, celebration
commemoration (n.) พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง) Syn. observance, ceremony, custom
commemorative (adj.) ที่เป็นการระลึกถึง
epitaph (n.) คำพูดหรือข้อความสั้นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตาย Syn. velediction
excite (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้นึกถึง Syn. evoke
Good Friday (n.) วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
in memoriam (prep.) เพื่อระลึกถึง See also: ด้วยความระลึกถึง
looking back (n.) การระลึกถึงความหลัง See also: การมองย้อนหลัง, การมองอดีต Syn. remembrance
memorialise (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ Syn. commemorate, salute
memorialize (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำพิธีรำลึกถึง, ทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ Syn. commemorate, salute
memorially (adv.) อย่างน่าระลึกถึง
memorization (n.) การระลึกถึง Syn. remembering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A memorial to William Wallace.ระลึกถึงวิลเลี่ยม วอลเลซ
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
They'll watch the game and remember what it was like.พวกเขาจะดูการแข่งขัน และระลึกถึงอดีตว่ามันเป็นยังไง
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
My silent empty body begins to listen to what is realร่างกายว่างเปล่า เริ่มระลึกถึงสิ่งจริงแท้ในความสงัด
Yes, you will be contacted right away. Who was in charge of No. 238 Jin Seok Lee? Jin Seok Lee?สถานที่ระลึกถึงวิญญาณของสงครามเกาหลี
But in the spirit of commemoration...แต่จิตสำนึกแห่งการระลึกถึง...
Lewis, you will be sorely missed.ลูอิส, เราจะระลึกถึงคุณอย่างยิ่ง.
A year later, several extremists are tried, found guilty and executed while a memorial is built to canonize their victims.ปีต่อมา, บรรดานักเคลื่อนไหวถูกสอบสวน พบว่ามีความผิดและถูกประหาร... ...ขณะที่อนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงเหยื่อในเหตุการณ์
This shrine was made to remember the famous Korean Madam Song.ปูชนียสถานนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง Madam Song สตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี Note: Choson: Korea's previous name used when it was unified.
For he did not wish tribute or song nor monuments, nor poems of war and valor.เพียงระลึกถึงพวกเรา ท่านกล่าวกับข้า ท่านหวังเท่านั้น
All right. Give my best to the boyfriend.โอเค ฝากความระลึกถึงแฟนคุณด้วย
Son, let the memory of your father and the cruelty of your uncle inspire you in your studies.ลูกแม่ ขอให้หมั่นระลึกถึงพ่อของเจ้า และความโหดร้ายของลุงเจ้า
I think I should meet her and give my regards.ข้าคิดว่าข้าควรจะพบนาง และส่งความระลึกถึงให้กับนาง
This meeting recognizes lengths of sobriety with chips.กลุ่มนี้เราจะระลึกถึงจำนวนวันที่ไม่เมา ด้วยเหรียญ
We remember lord by saying "om".เราระลึกถึงพระเจ้า โดยเอ่ยคำว่า โอม
FOR RECOGNIZING THE OSTROFF CENTERที่ทำให้เราระลึกถึง The Ostroff Center
Yeah, people put those up to remember the troops.ใช่ พวกเขาผูกเพื่อระลึกถึงทหารน่ะ
I honor their memory once a year by... taking a run through the woods the way they used to.ผมก็ระลึกถึงพวกเค้าปีละครั้ง... โดยวิ่งเข้าไปในป่าอย่างที่พวกเราเคยทำ มัน
"but it is also a day to remember my son.แต่มันก็เป็นวันที่ระลึกถึงลูกชายของฉันด้วย
To commemorate our graduation.เรามาฉลองเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จของพวกเราหน่อยดีมั๊ย
Hambert sends his remembrances to you.แฮมเบิร์ทฝากความระลึกถึงคุณด้วย
And so we might have memories of our own, we sold my father's house on Esplanade.และเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึง เราขายบ้านเอสพานาสของพ่อผม
I will miss it here. And I will miss you.พ่อจะระลึกถึงที่นี่ และจะคิดถึงลูกๆ
To renew our dedication to the lawเพื่้อระลึกถึงผู้อุทิศตัวรักษากฎหมาย
They will truly be missed.พวกเค้าจะได้รับความระลึกถึงอย่างแน่นอน
Hello, Mr. President. Mr. McCullen sends his regards.สวัสดี, ท่านประธานาธิบดี คุณแมคคัลเลน ฝากความระลึกถึงมาน่ะ
There you go, doll. Something to remember me by.เอานี่ที่รัก เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงฉัน
Serial killers like to relive their crimes.ฆาตรกร มักที่จะระลึกถึงเหตุที่ตัวเองก่อไว้
You need to know exactly where the body is so you can go back and live it over and over again.คุณจำเป็นต้องรู้ว่าศพอยู่ตรงไหน คุณจะได้กลับไประลึกถึงมันครั้งแล้วครั้งเล่า
Don't you think I should have at least one memory to cherish as well?ฉันก็ควรจะมีของที่ระลึกถึงพวกเขาไม่ใช่เหรอ?
It was the only thing I had to remember him by. I used to cry without it.มันเป็นสิ่งเดียวที่เหลือไว้ระลึกถึงท่าน ฉันเคยร้องไห้ตอนไม่มีมัน
A thanksgiving to remember.การระลึกถึง วันขอบคุณพระเจ้า
My thoughts will be with you.ข้าจะระลึกถึงท่านเสมอ
As the city stays crippled in fear from the Jigsaw killings, chilling new words from the latest survivor provide a reminder of the physical and mental toll these deadly games can take.ข้อมูลจากผู้รอดตายคนสุดท้าย หวนระลึกถึงผลลัพธ์ทางร่างกายและจิดใจ ที่เป็นสาเหตุของเกมแห่งความตายนี้
I recognized it, because...ฉันระลึกถึงเรื่องนี้ เพราะว่า..
To each, Karl left something to remember him by.คาร์ลได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างสำหรับแต่ละคนเพื่อเป็นการระลึกถึงเขา
They're reminders of patients that I've helped.มันช่วยทำให้ผมระลึกถึง ผู้ป่วยที่ผมได้ช่วยรักษา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระลึกถึง
Back to top