ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระยะสั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระยะสั้น*, -ระยะสั้น-

ระยะสั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระยะสั้น (adj.) short-term Ops. ระยะยาว
English-Thai: HOPE Dictionary
drag stripn. ทางแข่งรถในระยะสั้น
excursion(เอคซฺเคอ'เชิน) n. การเดินทางระยะสั้น,การเดินทางพิเศษ,การเที่ยว,คณะผู้เดินทาง,การเบี่ยงเบน,การออกนอกลู่นอกทาง, See also: excursionist n. ดูexcursion
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
jaunt(จอนทฺ,จานทฺ) {jaunted,jaunting,jaunts} vi.,n. (การ) เดินทางในระยะสั้น,ท่องเที่ยวในระยะสั้น., See also: jauntingly adv. ดูjaunt, Syn. tour
lighter(ไล'เทอะ) n. ผู้จุดไฟ,เครื่องจุดไฟ,ไฟแช็ก ,เรือขนส่งสินค้าขึ้นลงจากเรือใหญ่ในระยะสั้น. vt.ขนส่ง ด้วยเรือดังกล่าว
little(ลิท'เทิล) adj. เล็ก,น้อย,ไม่มาก,จ้อย,หน่อย,สักหน่อย,ปลีกย่อย,หยุมหยิม, (ใจ) แคบ,คับแคบ. adv. ไม่เลย,แทบจะไม่,ไม่บ่อย. n. จำนวนเล็กน้อย,ระยะสั้น,ระยะเวลาสั้น -Phr. (little by little ทีละเล็กทีละน้อย), Syn. small, young, mean, weak
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
short-run(ชอร์ท'รัน) adj. ระยะสั้น
short-termadj. ระยะสั้น,กินเวลาสั้น,ชั่วคราว
sprint(สพรินทฺ) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งเต็มฝีเท้า,วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด,วิ่งแข่ง,ไปด้วยความเร็วสูงสุด,ความเร็วสูงสุดในระยะสั้น., See also: sprinter n.
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
step(สเทพ) n. ก้าว,จังหวะ,ฝีเท้า,เสียงก้าว,ท่าทางในการก้าว,ตำแหน่ง,ฐานะ,ขั้น,ระดับ,ชั้น,ขั้นบันได,แผ่นเหยียบ,ธรณีประตู,วิธีการ,มาตรการ,ระยะสั้น,ช่วงสั้น,แท่นตั้งเสา,จังหวะเต้นรำ,vi.,vt. ก้าว,ก้าวเป็นจังหวะ,เหยียบ,ย่างก้าว,เดินบน,เต้นรำ,ก้าววัด,ตั้งเสาบนแท่น -
English-Thai: Nontri Dictionary
STONE'S stone's throw(n) ระยะสั้น,ระยะใกล้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
short-term capitalเงินทุนระยะสั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blank out (phrv.) สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
bout (n.) กิจกรรมระยะสั้น
breather (n.) การพักผ่อนระยะสั้น Syn. break
craze (n.) ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ) Syn. fashion, fad, passing fashion
dash (n.) การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา) See also: การแข่งขันวิ่ง Syn. race, sprint
dip into (phrv.) ว่ายน้ำระยะสั้น
engagement (n.) งานระยะสั้น
ephemera (n.) ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้นๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง See also: ของสะสมที่แต่เดิมออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในระยะสั้นๆ
excursion (n.) กลุ่มคนที่เดินทางในระยะสั้น
excursion (n.) การเดินทางในระยะสั้นSyn. jaunt, outing, trip
fling (n.) ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้น
jaunt (n.) การเดินทางหรือท่องเที่ยวในระยะสั้น Syn. excursion, trip, ramble
jaunt (vi.) เดินทางในระยะสั้น See also: ท่องเที่ยวในระยะสั้น Syn. travel, tour
napping (n.) การหลับระยะสั้นSee also: การหลับนก, การงีบ
outing (n.) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น See also: (เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา) Syn. excursion, short trip
passing fashion (n.) ความนิยม (ในช่วงระยะสั้นๆ) Syn. fashion, fad
short trip (n.) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น See also: (เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา) Syn. excursion
shorts (n.) พันธบัตรระยะสั้น
sprint (n.) การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น Syn. dash, rush
taste (vt.) ประสบกับ (โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกหรือระยะสั้น) See also: ได้มีประสบการณ์ในเรื่อง, ได้รู้ถึง Syn. experience, undergo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I might only be looking at four short years, in which case, you know, we could start fresh, maybe sell the house.ฉันอาจจะได้รับการมองหาที่สี่ปี ระยะสั้น ซึ่งในกรณีที่คุณรู้ว่า เราจะได้เริ่มต้นใหม่อาจจะขาย บ้าน
Short the bank stocks.ระยะสั้นหุ้นธนาคาร จากนั้นเรา ก็รอ
He had some theory about using track sprinters to push the bobsled.เขามีทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นักวิ่งระยะสั้น เป็นตัวผลักบ๊อบสเลด
If only for a short while.ถ้าเพียง แต่ในระยะสั้น
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว
She lost her short-term memory.เธอสูญเสียความจำระยะสั้นไป
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ
Don't worry. You're not gonna suffer any short-term memory loss.อย่าห่วงนายไม่เป็นโรคสูญเสียความจำระยะสั้นหรอก
Now, in that short period of time, look what we accomplished.ตอนนี้ แค่ในช่วงระยะสั้น ๆ ดูสิครับเราทำสำเร็จ
Stupid cunt is going to redefine short term relationship.อีตัวโง่ๆกำลังรู้จัก ความสัมพันธ์ระยะสั้น
We might need to go elsewhere in the short term, but I'll let the boys know.เราอาจจำเป็นต้องไปที่อื่น ในระยะสั้น แต่ฉันต้องบอกให้เด็กๆรู้
Exposure to certain types of mold can cause short term memory loss.ต้องแน่ใจว่าMoldชนิดไหน ทำให้เสียความจำระยะสั้น
Loss of short-term memory,สูญเสียความจำระยะสั้น
That's why we've got to look past our short-term need to hurt these guys.นั่นแหละเราต้องมองหาลูกน้องเก่า ของเราระยะสั้นๆเล่นงานคนพวกนั้น
I don't know a lot about relationships. Most of mine are short and flame out once the sex goes, but I do know you never want to be the rebounder.ผมไม่เก่งเรื่องความสัมพันธ์ เคยมีแต่ระยะสั้น
Short-term retrograde amnesia is common after a serious accident.การสูญเสียความทรงจะระยะสั้น หลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงก็เป็นเรื่องปกติ
Short-term memory loss is common for this type of injury.สูญเสียความจำระยะสั้น เป็นเรื่องธรรมดา สำหรับการบาดเจ็บแบบนี้
Well, sometimes concussions can cause short-term memory lossอื้ม บางครั้งก็จะมีอาการมึนงง และสูญเสียความทรงจำในระยะสั้นได้
Hey, come on. At my age, it's just a short-term loan.เฮ้ไม่เอาน่า อายุขนาดชั้นแล้ว ขอกู้ระยะสั้นแล้วกันนะ
They freak out, slip away. My point here is that these visions are just a snapshot. led.ความวิตกของพวกเขาหมดไป ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ ภาพปรากฎนี้เป็นเพียงระยะสั้น
Patterson to work out of the shotgun, spread formation two receivers to his right.ทีมแพทเตอร์สันจะใช้วิธี เคลื่อนระยะสั้นๆ เพื่อต้อนให้ไปรวมตัว ฝ่ายรับอีกสองคนทางขวามือ
I'm a reasonable guy. It's a short-term deal.ฉันให้ราคาสมน้ำสมเนื้อ ข้อตกลงระยะสั้น
Janis, thank you for coming in on such short notice.เจนิส ขอบคุณที่มา แค่เราไปติดต่อระยะสั้น
Look for homes with short-term leases.ที่มีการให้เช่าระยะสั้น
Short-term rentals and hotels are a bit of a gray area.การเช่าระยะสั้นหรือโรงแรม คือสถานที่สีเทา
Separating short term memory from long term memory. Belly, you ingenious son of a bitch.แยกหน่วยความจำระยะสั้น ออกจากหน่วยความจำระยะยาว
For the record, it's a marathon, not a sprint.จำไว้นะว่านี่คือการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่วิ่งระยะสั้น
Stopping at shorter intervals now,หยุดในระยะสั้นในตอนนี้
Another short jumpจั้มป์ระยะสั้นอีกแล้ว
Alzheimer's affects short-term memory before it affects long-term.อัลไซเมอร์มีผลต่อความทรงจำระยะสั้น/Nก่อนที่จะมีผลต่อความทรงจำระยะยาว
Your short-term memory doesn't even last for three minutes.ความจำระยะสั้นของคุณยังไม่ถึง 3นาทีเลย
When a feeble nation squares off against such dominating empire, they might enjoy short-lived success, but it shan't last long.เมื่อประเทศที่อ่อนแอต่อต้นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่า อาจจะมีความยินดีเพียงระยะสั้นไม่ยืนยาว
Well, sure, you get a short-term spike, but wouldn't that rapid expansion devalue that stock completely in two years?ทันใดนั้น ผมก็รู้ทุกอย่าง เกี่ยวกับทุกเรื่อง แน่นอน คุณจะได้มันในระยะสั้น
Yeah, and I told Liev forget it.ลิฟ บอกคุณว่าผมต้องการกู้เงิน ระยะสั้นใช่มั้ย?
It's not the visceral kind of spike you want in short term holdings so I dispensed with all the hard statistics and I went right to the rumor mill.ให้ทุกอย่างดูสบายตาแค่นั้น? นั่นไม่ใช่อัตราการเติบโตที่ผู้คน คาดหวังจากการถือหุ้นระยะสั้น
They say it might be a brief psychotic disorder.ในนี้บอกว่า อาจเป็นผิดปกติทางจิตระยะสั้น
We drop off one of our shuttles, unmanned, a short FTL jump from the planet.เราจะปล่อยชัทเดิลสักลำหนึ่ง โดยไม่มีคนอยู่ในนั้น หลังจากนั้นก็จัมพ์ FTL ในระยะสั้นๆจากดาวนั้น
Even if this evidence was credible, who are you going to get to prosecute a small-time witness tampering charge, huh?ถ้าหลักฐานพวกนี้เชื่อถือได้ คุณจะให้ใครฟ้องเรื่อง ติดสินบนพยานระยะสั้นล่ะ
Short-term memory loss is a protective response to trauma.การเสียความทรงจำระยะสั้น เป็นการป้องกันตัวจากเรื่องร้าย
These are short-term relationships, Petey, at best.มันเป็นความสัมพันธ์ระยะสั้น ปีเตอร์ จะดีที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระยะสั้น
Back to top