ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยืนยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยืนยัน*, -ยืนยัน-

ยืนยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยืนยัน (v.) assure See also: affirm, reaffirm, confirm, insist, tell firmly
English-Thai: HOPE Dictionary
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
affirmant(อะเฟอ' เมินทฺ) n. ผู้ที่ยืนยัน
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
affirmative(อะเฟอ' มาทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน.
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
assert(อะเซิร์ทฺ') vt. ยืนยัน,ถือ (สิทธิ์) ,อ้าง, แสดงสิทธิ์,วินิจฉัย,พิทักษ์,รักษา. -asserter, assertor n. -assertory adj. (declare)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)
assertive(อะเซอ'ทิฟว) adj. ซึ่งยืนยัน,รุกราน, Syn. decided, positive,aggressive)
asseverate(อะเซฟ'เวอเรท) vt. ยืนยัน,แถลงยืนยัน. -asseveration n., Syn. assert)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
aver(อะเวอ') vt. ยืนยันด้วยความมั่นใจ,ยืนยันข้อเท็จจริง, Syn. attest,affirm,swear)
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
circumstantiate(เซอคัมสแทน'ชิเอท) vt. ยืนยัน,เสนอข้ออ้างอิงเพื่อยืนยัน,อธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม, See also: circumstantiation n. ดูcircumstantiate
confirm(คันเฟิร์ม') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทำใหแข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น,ยืนยัน,ประกอบพิธีศีลมหาสนิทอีกครั้งให้แน่นแฟ้นขึ้น., See also: confirmer n. ดูconfirm confirmor n. ดูconfirm, Syn. prove,assure ###A. de
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmatory(คันเฟอร์'มะโทรี) adj. ซึ่งยืนยัน,เกี่ยวกับพิธีศีลมหาสนิท, Syn. confirmative
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
definite(เดฟ'ฟินิท) adj. แน่นอน,แน่ชัด,ชัดเจน,ยืนยัน เด็ดขาด, See also: definiteness n., Syn. fixed
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
ill-foundedadj. ซึ่งมีหลักฐานอ่อน,ไม่ยืนยัน,ด้วยเหตุผล
immovable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
immoveable(อิมูฟ'วะเบิล) adj. เคลื่อนไม่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไร้อารมณ์,เมินเฉย,ไม่ยอมแพ้,ยืนยัน,เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์. n. สิ่งที่เคลื่อนไม่ได้., See also: immovables n. อสังหาริมทรัพย์. immovability,immovableness n. immovably adv. คำที่ม
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
loud(เลาดฺ) adj.,adv. ดัง, (เสียง) สูง,กึกก้อง,อึกทึก,ฉูดฉาด,บาดตา,ยืนยัน,เน้น,หยาบคาย, See also: loudly adv. ดูloud loudness n. ดูloud
positive(พอส'ซิทิฟว) adj. แน่นอน,แน่ใจ,เชื่อถือได้,ยืนยันได้,เด็ดขาด,มั่นใจ,มีประจุบวก, (การทดสอบ) ได้ผลบวกของพยาธิสภาพ,มีอยู่จริง, (รูปถ่าย) มีสีถูกต้อง. n. สิ่งที่เป็นบวก,สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายบวก,ภาพที่มีสีถูกต้อง (ตรงกันข้ามกับภาพเป็นกาติฟว์) ,ฐานะที่ชัดเจน,รูปแบบที่แน่นอน
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
predicable(เพรด'ดะคะเบิล) adj. ยืนยันได้ว่า,สรุปได้ว่า,วินิจฉัยได้ว่า. n. สิ่งที่ยืนยันได้,สิ่งที่วินิจฉัย, See also: predicability n.
predicate(เพรด'คะเคท) vt. ยืนยัน,วินิจฉัยสรุป,กล่าว. vi. ยืนยัน. adj. ซึ่งยืนยัน,ซึ่งสรุป., See also: predication n. predicative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
affirmative(adj) ซึ่งยืนยัน,ซึ่งรับรอง
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
assertive(adj) แน่วแน่,ซึ่งยืนยัน
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
aver(vt) ยืนยัน,รับรองว่าจริง
confirm(vt) ยืนยัน,รับรอง,ทำให้แน่นแฟ้นขึ้น
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
definite(adj) มีเขตจำกัด,แน่นอน,ชัดเจน,เด็ดขาด,ยืนยัน
have(vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน
substantiate(vt) ยืนยัน,พิสูจน์
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
vouch(vi) รับประกัน,ยืนยัน,สนับสนุน,รับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affirmยืนตาม, ยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assertionข้อความยืนยัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
avowryการยืนยันสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
swornสาบานยืนยัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmยืนยัน,การส่งเสริม [การแพทย์]
Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apartการทดสอบด้วยวิธีอัตโนมัติเพื่อแยกแยะว่าการป้อนข้อมูลกระทำโดยมนุษย์หรือเครื่องจักร กลไกที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ป้องกันการนำเข้าข้อมูลขยะจำนวนมาก โดยผู้ซึ่งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำการป้อนข้อมูลเสมือนเป็นมนุษย์ วิธีการที่มักใช้ในการทดสอบคือการให้ผู้ป้อนข้อมูลดูภาพหรือฟังเสียงอ่าน และป้อนคำตอบที่เห็นหรือได้ยิน เพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ CAPTCHA มักนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อคิดเห็นต่างๆ ในเว็บบอร์ด หรือในบลอก (blog) หรือการสมัครขอใช้บริการออนไลน์ต่างๆ [Assistive Technology]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Orpiment ออร์พิเมนต์ แหล่ง - ในประเทศไทย เคยได้พบตัวอย่าง และแจ้งว่ามาจากจังหวัดแพร่ แต่ยังไม่เป็นที่ยืนยัน ประโยชน์ - เป็นสินแร่อาร์เซนิก ใช้ประโยชน์ในการทำยาฆ่าแมลง ยาทำลายหญ้า และเป็นแม่สีในแลคเกอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affirm (vi.) ยืนยัน See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง Syn. insist, assert, repeat
affirm (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, พิสูจน์ความเป็นจริง
allege (vi.) ยืนยัน
allege (vt.) ยืนยัน
assert (vt.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. affirm, declare Ops. deny, controvert
attest to (phrv.) ยืนยัน See also: เป็นเครื่องพิสูจน์, เป็นเครื่องยืนยันถึง
avow (vt.) ยืนยัน Syn. affirm, verify, assert
confirm (vt.) ยืนยัน See also: พิสูจน์ว่าจริง
contend (vi.) ยืนยัน See also: ยืนกราน Syn. postulate
corroborate (vt.) ยืนยัน See also: ทำให้แน่ชัด Syn. confirm, ratify, make certain
declare (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, give evidence of, reveal, show, state firmly
give evidence of (vt.) ยืนยัน See also: รับรอง, แสดงหลักฐาน Syn. affirm, express, reveal, show, state firmly
insist (vi.) ยืนยัน See also: ยืนกราน, กำชับ, ย้ำ
insistent (adj.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด, ยืนกราน, หัวรั้น
protest (vi.) ยืนยัน See also: ประกาศยืนยัน Syn. declare
protest (vt.) ยืนยัน See also: ประกาศยืนยัน Syn. declare
ratify (vt.) ยืนยัน See also: อนุมัติ, ให้สัตยาบัน Syn. approve, confirm, endorse
remain abreast of (phrv.) ยืนยัน Syn. keep abreast of
seal (vt.) ยืนยัน See also: อนุมัติ, รับรอง Syn. ratify, certify, approve
stand fast (phrv.) ยืนยัน See also: ยืนหยัด (ในความคิดหรือการกระทำ) Syn. hold firm, stand firm, stand pat, stick fast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
GLG-20s acknowledge programming and compliance.GLG-20 ยืนยัน การโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
Sac override code entered. error. stand down. I think we just started world war iii.แก้ไขคำเตือนของ SAC เป็นการเตือนผิดพลาด ยืนยัน ฉันว่า เราเพิ่งก่อสงครามโลกครั้งที่ 3 เธออยากรู้ว่า เราทำไปทำไม
Sac-com confirms all defense systems commitment ready. we have verification. the president is aboard the airborne command center.SAC-Com ยืนยัน ระบบตอบโต้ทั้งหมดพร้อมรบ ประธานาธิบดีขึ้นบิน บน Air Force One แล้ว
Affirmative. Copy that.โรเจอร์ ยืนยัน ทำสำเนาภาพไว้
LA to San Diego, 95% proven.แองเอ ถึง ซานดิเอโก ยืนยัน 95 %
Target position acquired.ตำแหน่งเป้าหมาย ยืนยัน ควีเควอทาซัค กรีนแลนด์
NORAD confirmed project came from beyond our atmosphere inbound at 30,000 knot.NORAD ยืนยัน ว่าเจ้านี่ พุ่งมาจากนอกชั้นบรรยากาศ ยิงเข้ามาด้วยความเร็ว 30,000น็อต
At this point, unconfirmed reports indicate that large areas of land are underwater.ตอนนี้ มีรายงานที่ยังไม่ ยืนยัน แจ้งมาว่า พื้นที่บริเวณกว้าง จมลงใต้น้ำไปแล้ว
A 911 call confirmed by video surveillance.ทาง 911 ยืนยัน จากวิดีโอวงจรปิด
Lima Sierra 219 to Control. Confirm, we do have a white male down.ลิม่า เซียร์ราลี 219 อยู่ในการควบคุม ยืนยัน เราพบชายผิวขาวได้รับบาดเจ็บ
Authentication is confirmed.รหัสตรงกัน \ ยืนยัน ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจแล้วครับ ท่านประธานาธิบดี
Requesting confirmation of the order through the standard E.A.M. Network.ต้องการ ยืนยัน คำสั่งด้วย ส่งไปทาง ช่องติดต่อ มาตรฐาน
Request that you send the order via the regular E.A.M. channel, sir.ต้องการให้ ยืนยัน คำสั่งยิง มาทางช่องทาง E.A.M ด้วยครับ
We're go for takeoff.- 1 ยืนยัน เรากำลังบินขึ้น
DNA confirmed, it's Jack.ดีเอ็นเอ ยืนยัน มันคือแจ็ค
COMPUTERIZED VOICE: Tabriz targeted. Confirm Tabriz.VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ Tabriz เป้าหมาย ยืนยัน Tabriz
Checking the Western boundary line. Stand by. Over.ตรวจสอบด้านตะวันตก ยืนยัน เปลี่ยน
95 percent. Confirmed.95% ยืนยัน ตั้งค่าเพิ่มเติมมั้ยครับ?
Sixty percent confirmed.60% ยืนยัน ก๊อก ก๊อก
Fox six confirm, we're at the sea stallion.ฟ็อกซ์ 6 ยืนยัน เราอยู่ที่ซีสตัลเลียน
Confirmed- we've got a breach.ยืนยัน - - เราพบรอยแยก
Controllers stand by to initiate drop sequence on my mark.ยืนยัน 40% ควบคุมการยืนตาม ลำดับที่จะเริ่มต้นลดลง เครื่องหมายของฉัน
Confirm Sector 5, southeast quadrant clear.ยืนยัน Sector 5, ด้านตะวันออกเฉียงใต้ที่ชัดเจน
Positive. The fellas went through the wreckage with a fine-tooth comb.ยืนยัน กู้ภัยค้นซากทุกตารางนิ้วแล้ว
Confirm you have visual.ยืนยัน คุณได้เป้าหมาย
Affirmative. I'm not the only one watching the station.ยืนยัน ผมไม่ใช่คนเดียว ที่เฝ้าจับตาดูสถานีตำรวจนี่
Confirming secret service retreat in western quadrant.ยืนยัน หน่วยลับถอนกำลังในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
Confirmed, Agent Pope.ยืนยัน เจ้าหน้าที่โป๊บ
Confirm that we're standing down. What's wrong?ยืนยัน เรายกเลิกแล้ว มีอะไรบิล
Proofed and transmitting.ยืนยัน และ ส่งสัญญาณ
Confirm all traffic camera feeds are being ported through us.ยืนยันกับกล้องจราจรทุกตัวให้ผ่านเรา
'Check with the Coventry lot.'ยืนยันกับพวกคัฟเวนทรีให้ชัดอีกทีด้วย
Containment confirmed. I repeat, containment confirmed.ยืนยันการกักกัน ขอย้ำ ยืนยันการกักกัน
Manual capture is confirmed.ยืนยันการบังคับประกบยานแล้ว
We have impact confirmed. Contact at 2250 GMT.ยืนยันการพุ่งชน\ เมื่อ 22.50 GMT
Bind our engagement.ยืนยันการหมั้นของสองเรา
Coupling confirmed, sir.ยืนยันการเชื่อมต่อครับ
Please confirm link.ยืนยันการเชื่อมต่อด้วย
Connector attachment confirmed.ยืนยันการเชื่อมต่อตัวเชื่อม
Neural handshake confirmed, sir.ยืนยันการเชื่อมประสานครับ

ยืนยัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
確認[かくにん, kakunin] Thai: การตรวจสอบเพื่อยืนยันให้แน่ใจ English: affirmation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยืนยัน
Back to top