ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reaffirm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reaffirm*, -reaffirm-

reaffirm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reaffirm (vt.) ยืนยันใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
According to the story, God has appeared on earth to reaffirm that He lives and our world can work.ตามเรื่องที่เขาบอก พระเจ้าปรากฏร่างบนโลก และประกาศว่าท่านมีตัวตน
To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many, we are one.ในการเรียกคืนความฝันแบบอเมริกัน และยืนยันอีกครั้งว่าความจริงพื้นฐานที่ออกมาจากหลาย ๆ เราเป็นหนึ่งใน
But we also come together today to reaffirm that the spirit of this city is undaunted.แต่ขณะเดียวกัน เรามารวมตัวกันวันนี้ เพื่อย้ำเตือนว่า จิตวิญญาณของเมืองนี้มิได้ครั่นคร้าม
The spirit has been reaffirmed... in the face of modern, scientific materialism.เมื่อโลกแห่งวิญญาณสามารถพิสูจน์ได้.. ต่อสายตาของโลกของวิทยาศาสต์และวัตถุนิยม..
And because it is only in His physical absence, that the place He occupies in our souls is reaffirmed.และเพราะพระองคไม่มีตัวตน พระองค์จึงอาศัยอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราเสมอ
We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine.เรามารวมกันวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการยืนยันคำสัญญา ระหว่าง เคเลบ กับ แคทเทอรีน
However Unequivocally reaffirmed the holding, the counsel, as agreed --อย่างไรก็ตาม... ... .....
But first, after reviewing the city's soaring crime rates with the police commissioner, Councilman Dan Gregor took to the steps of City Hall, reaffirming the city's commitment to fight against the rising crime organization calling themselves the Foot Clanข่าวแรกเรามาสรุปคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น จากคนาธิการตำรวจ สส.แดน เคร์เกอร์ ได้ทำการถแลงข่าวครับ ย้ำคำมั่นว่าพร้อมที่จะฟาดฟันกับองค์กรที่กำลังเหิมเกริม

reaffirm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重申[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, 重申] reaffirm; reiterate

reaffirm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再確認[さいかくにん, saikakunin] (n,vs) reaffirmation; reconfirmation; revalidation

reaffirm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ยืนคำ[v.] (yeūnkham) EN: stand by one's statement ; stand by one's testimony ; reaffirm what one has said FR: maintenir sa déclaration
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester ; insister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reaffirm
Back to top