ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

postulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *postulate*, -postulate-

postulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
postulate (vt.) ทึกทักเอาว่า See also: สันนิษฐาน Syn. hypothesize, presume, suppose
postulate (n.) สมมุติฐาน Syn. assumption
English-Thai: HOPE Dictionary
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
English-Thai: Nontri Dictionary
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
postulateมูลบท [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
postulate [axiom]สัจพจน์, ข้อความที่ตั้งขึ้นและยอมรับโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ทดสอบ เพื่อเป็นการกำหนดแนวความคิดที่จะค้นหากฏหรือทฤษฎีเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ คำนี้มีความหมายคล้ายคำว่า สมมติฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัจพจน์ (n.) postulate See also: axiom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we work backwards, correcting for observation bias and postulate an initial dating age of 15...ถ้าเราจะถอยกลับไปแก้ไข ข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ที่อาจจะมีอคติ และสร้างสมมุติฐานว่า คุณออกเดทครั้งแรก ตอนอายุ 15
We postulate an alternate world that differs from ours in one key aspect and then pose questions to each other.เราสมมุติโลกอีกใบหนึ่ง ที่แตกต่างจากโลกของเรา ในหัวข้อนึงขึ้นมา แล้วก็ผลัดกันตั้งคำถาม
Some postulate solar flares as the cause, or electrical disturbance in the atmosphere.บางสมมติฐานอ้างว่า\ เกิดจากพายุสุริยะ หรือเกิดการรบกวนจากไฟฟ้า ในชั้นบรรยากาศ
You are in fact a Mr. Scott... who postulated the theory of transwarp beaming?ที่จริงแล้วคุณคือคุณสก็อต ผู้คิดค้นทฤษฎีการบีมขณะวาป
Well, that's just faulty logic postulated on imperfect data collection.อ้อ นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดของหลักการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์
The modern treatments at the sixth postulate, the rigidity of the triangle which can be used as an alternative to superposition.การปฏิบัติแบบสัจพจน์ที่หก ความแข็งแรงของสามเหลี่ยม สามารใช้เป็นด้านตรงข้ามได้

postulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公準[こうじゅん, koujun] (n) postulate (in math, logic, etc.)
与件[よけん, yoken] (n) postulate; given conditions; data
女性天皇[じょせいてんのう, joseitennou] (n) female emperor of Japan (historical or postulated)
実践理性の要請[じっせんりせいのようせい, jissenriseinoyousei] (n) postulates of practical reason

postulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัจพจน์[n.] (satjaphot) EN: postulate ; axiom FR: postulat [m] ; axiome [m]
สัจพจน์เส้นขนาน[n. exp.] (satjaphot s) EN: parallel postulate FR:
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
ติง[v.] (ting) EN: object to ; take exception to ; raise an objection ; criticize; protest ; reproach ; admonish ; remonstrate ; expostulate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า postulate
Back to top