ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มืออาชีพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มืออาชีพ*, -มืออาชีพ-

มืออาชีพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มืออาชีพ (adj.) professional See also: master Ops. มือสมัครเล่น
มืออาชีพ (n.) professional See also: pro Ops. มือสมัครเล่น
มืออาชีพ (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้ช่ำชอง, ผู้เชี่ยวชาญ Ops. มือใหม่
มืออาชีพ (n.) main body See also: main part, expert, principle part, core member, a great reputation, important one
English-Thai: HOPE Dictionary
dragomann. นักล่ามืออาชีพ
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amteurish (adj.) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น Syn. improper, inadequate, unsuitable
pro-am (adj.) เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพและสมัครเล่น
professionalisation (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalise (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalize
professionalism (n.) ความเป็นมืออาชีพ
professionalization (n.) การเป็นมืออาชีพ Syn. professionalisation
professionalize (vt.) ทำให้เป็นมืออาชีพ Syn. professionalise
professionally (adv.) อย่างมืออาชีพ
unprofessional (adj.) ที่ไม่เป็นมืออาชีพ See also: ที่ไม่มีความสามารถดีพอ Syn. amateurish Ops. professional
unprofessional (adj.) ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ See also: ซึ่งทำแบบสมัครเล่น Syn. improper, inadequate, unsuitable, amteurish
unprofessionalism (n.) ความไม่เป็นมืออาชีพ See also: การทำแบบสมัครเล่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It could have been done by a professional designerมันควรจะทำโดยนักออกแบบมืออาชีพนะนี่
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
I thought you could turn anyone into a professionalฉันคิดว่าคุณสามารถเปลี่ยนใครก็ได้ให้เป็นมืออาชีพ
I like to have a professional attitudeฉันอยากจะมีท่าทีแบบมืออาชีพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need you to be professional. Settle down!ฉันต้องการให้คุณเป็น มืออาชีพ ปักหลัก!
He's a pro, 'cause he's about to go on his first mission.เขาเป็น มืออาชีพ แล้ว เขากำลัง รอออก ภาคสนาม ครั้งแรก
Sir Lee Jin Soo3 A Pro, I tell you... a pro!เจ้านาย ลีจินซู มืออาชีพ ฉันบอกว่า... มืออาชีพ!
They're pros... and they're sure as hell not gonna be wasting their time on a DVD player.มืออาชีพ พวกนั้นคงไม่เสียเวลา ขโมยเครื่องเล่นดีวีดีถูกๆ
A professional. Someone like you.มืออาชีพ อย่างเช่นนาย
Experienced actors with experienced actors and newbies with other newbies.มืออาชีพกับมืออาชีพ ส่วนหน้าใหม่ก็อยู่กับหน้าใหม่
One of your specialists to sharpen the videoมืออาชีพของนายคนนึงมาช่วยปรับวีดีโอให้ชัด
A professional would never reveal their weaknesses to others.มืออาชีพจะไม่วันเิิปิดเผย ถึงจุดอ่อนของตัวเอง
REGRET IS UNPROFESSIONAL.มืออาชีพต้องไม่เสียใจ
Pros all spend that much... it's relatively cheap.มืออาชีพทุกคนก็ต้องจ่ายแบบนี้ทั้งนั้น นี่ถือว่าถูกแล้วนะ
A professional should be able to logically convince others.มืออาชีพน่ะต้องใช้จิตวิทยาโน้มน้าวคนอื่น
A pro recons his target beforehand.มืออาชีพสุ่มดู กำหนดเป้าหมายไว้ก่อน
Great line of work, by the way.มืออาชีพสูงนี่ อีกอย่างหนึ่ง
A professional like yourself wouldn't trust the camp to protect you.มืออาชีพอย่างคุณ คงไม่เชื่อใจให้ทางแคมป์ปกป้องคุณ
And let me tell you, Favell, blackmail is not much of a profession.จะบอกให้นะฟาเวล การเเบล็คเมล์นั้นไม่เป็นมืออาชีพ
"Willie" is my professional name, Indiana."วิลล​​ี่" เป็นชื่อที่เป็นมืออาชีพของฉันอินดีแอนา
I never got to bat in the major leagues.ผมไม่เคยได้ตีลูกตอนเล่นมืออาชีพ
He's wrong for us. Put in a professional. One of our people.เขาเป็นคนที่ไม่ถูกต้องสำหรับเรา ใส่ในมืออาชีพ หนึ่งในคนของเรา
Dante won't deal with a professional. He won't be bribed or threatened.Dante จะไม่จัดการกับมืออาชีพ เขาจะไม่ได้ติดสินบนหรือขู่ว่า
So you actually played professionally?เพื่อให้คุณเล่นจริงมืออาชีพ?
Indy has played with professionals.อินดี้ เคยแสดงกับพวกมืออาชีพ
An inquiry is held where Detective Roy Washburn testifies that you acted professionally at all times.การไต่สวนยังคงค้างไว้... ...ขณะที่นักสืบ รอย วอชเบิร์น... ...ตรวจสอบว่าคุณแสดง ความเป็นมืออาชีพตลอดเวลา
God forbid she'd pay to have anything professionally done.พระเจ้าห้ามไม่ให้เธอจ่ายเงิน เพื่อให้ได้มืออาชีพมาทำให้
It's just not, well, sophisticated.มันแค่ไม่... อืม ไม่เป็นมืออาชีพพอ
I don't work like that. It's not professional.ฉันไม่ทำอย่างนั้น มันไม่เป็นมืออาชีพ
I says to myself, "Leon's a pro. Nobody uses that except beginners. "ฉันพูดกับตัวเองว่า"ลีอองเป็นมืออาชีพ ไม่มีใครทำอย่างนั้นนอกจากมือใหม่"
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ
They told me this guy came from the outside. He was a pro.พวกนั้นบอกผมว่ามีคนมาจากวงนอก มันเป็นมืออาชีพ
You try to figure out who's professional and who isn't.การพยายามหาว่าใครเป็นมืออาชีพและใครไม่ใช่
Hey, these guys are professionals.เฮ้, พวกเขาเป็นมืออาชีพ.
Anything else?การฆ่าตัวตายเป็นมืออาชีพ
A pro. Calls himself "The Jackal".นักฆ่ามืออาชีพ ที่เรียกตัวเองว่าแจ็คกอล
He's good. I'm an expert on doctors.เขาเก่งฮะ เป็นหมอมืออาชีพด้วย
Jack was very professional.แจ็คเป็นมืออาชีพจริงๆ
It's easy enough for a professional.ของกล้วยๆ สำหรับมืออาชีพ
An elective valve, no big deal. It is unprofessional, and it embarrasses me in front of my staff.ไม่ใช่มืออาชีพเลย / หักหน้าฉันต่อหน้าคนของฉัน
Of course. He's a really well-known photographer.แหงสิ เขาเป็นช่างภาพมืออาชีพนะ
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ
That's unprofessional!! ไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลย !
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มืออาชีพ
Back to top