ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภูมิประเทศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภูมิประเทศ*, -ภูมิประเทศ-

ภูมิประเทศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิประเทศ (n.) topography See also: landscape, scenery Syn. ตำแหน่งที่ตั้ง, ทำเลที่ตั้ง, พื้นที่
English-Thai: HOPE Dictionary
feature(ฟี'เชอะ) n. หน้าตา,ลักษณะโฉมหน้า,ภูมิประเทศ,ลักษณะเฉพาะ,สารคดีพิเศษ,รูป,แบบ. vt. เป็นลักษณะเฉพาะ,เป็นลักษณะสำคัญ,ทำให้เด่น, Syn. attribute
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
scenic(ซี'นิค,เซน'นิค) adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ,มีทิวทัศน์ที่สวยงาม หรือดึงดูดใจ,มีฉากที่สวยงามหรือดึงดูดใจ,เกี่ยวกับฉาก, Syn. picturesque,pictorial
topographer(ทะพอก'กระเฟอะ) n. ผู้ชำนาญการทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ
topography(โทพอก'กระฟี) n. การทำแผนที่และพรรณนาภูมิประเทศ ภูมิประเทศ., See also: topographic adj. topographical adj.
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย
English-Thai: Nontri Dictionary
feature(n) ลักษณะเฉพาะ,รูป,แบบ,หน้าตา,สารคดีพิเศษ,ภูมิประเทศ
geography(n) ภูมิศาสตร์,ภูมิประเทศ,ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
prospect(n) ทัศนียภาพ,โอกาส,ช่องทาง,ความหวัง,ภาพภูมิประเทศ
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ
topography(n) สภาพของท้องที่,ภูมิประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
badlandsภูมิประเทศแบดแลนด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
terrainลักษณะภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Coast ชายฝั่งทะเล แถบแผ่นดินนับจากแนวชายทะเลขึ้นไปบนบก จนถึงบริเวณที่มีลักษณะ ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด มีความกว้างกำหนดไม่แน่นอน [สิ่งแวดล้อม]
Glory Hole Mine การทำเหมืองเปิดอุโมงค์ขนถ่าย เป็นการทำเหมืองแร่เปิดแบบหนึ่ง ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่อนข้างชัน ไม่สะดวกต่อการขนถ่ายแร่ จึงใช้วิธีการเจาะอุโมงค์ขนถ่ายลอดใต้บริเวณบ่อเหมือง เพื่อรอรับแร่จากบริเวณก้นบ่อเหมือง และอาจเจาะปล่องระบายอากาศเพื่อช่วยในการระบายอากาศด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
orographyorography, ภูมิประเทศศึกษา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Plain ที่ราบ, พื้นราบ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
sloping groundพื้นที่ลาด, บริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Topographic mapsแผนที่แสดงภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topographical surveyingการรังวัดภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
landscape (n.) ภูมิประเทศ See also: ภูมิทัศน์, ภาพภูมิประเทศ, ทิวทัศน์ Syn. view, scenery, vista, prospect
terrain (n.) ภูมิประเทศ See also: ผืนดิน Syn. ground, region, territory
topography (n.) ภูมิประเทศ See also: โครงสร้างภูมิประเทศ Syn. geography
lineament (n.) ลักษณะภูมิประเทศ
scenic (adj.) เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ See also: เกี่ยวกับทัศนียภาพ, มีทิวทัศน์สวยงาม, มีฉากดึงดูดใจ
scenical (adj.) เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
scenically (adv.) เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ
topographic (adj.) เกี่ยวกับการทำแผนที่และอธิบายภูมิประเทศ
topographical (adj.) เกี่ยวกับการทำแผนที่และอธิบายภูมิประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You guys maintain a topographical survey of the earth, right?พวกคุณมีแผนที่ ภูมิประเทศ ของดลกอยู่ ใช่มั๊ย?
Uh, the topography matches terrain in the Chinese province of Zhejiang, just outside the City of Hangzhou.เอ่อ ภูมิประเทศ เข้ากับภูมิประเทศ ในจีน ที่มณฑลเจ๋อเจียง ด้านนอกของเมืองหางโจว
The climate. I'm a pig farmer.ภูมิประเทศ, ผมเป็นคนเลี้ยงหมูน่ะ
Topography, buildings... everything.ภูมิประเทศ, อาคาร ทุกอย่าง
That terrain's too rough. - Put it over there.ภูมิประเทศขรุขระ ลงที่โน่น
The Okinawa landscape was something that we had to research very carefully--ภูมิประเทศของโอกินาว่า เป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าอย่างพิถีพิถัน
Terrain seems a bit unstable.ภูมิประเทศดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
The terrain we would have to cross was brutal, wet grass, mud and steep wooded slopes.ภูมิประเทศที่เราต้องผ่านมันโหด มีหญ้าเปียก โคลน และทางรากไม้ที่ชัน
This landscape is almost impossible to cross.ภูมิประเทศเช่นนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะข้ามไป
This landscape`s changing all the time.ภูมิประเทศแถบนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
One must know one's terrain.เราต้องรู้จักภูมิประเทศก่อน
Before your plan is heard what do you offer?และภูมิประเทศของกรีซเอง เข้าทำลายมัน
Surrounded by beautiful landscapes, accented by four seasons.แวดล้อมไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามเปลี่ยนไปตามฤดู 4 ฤดู
Wow, that's a crappy field trip.อย่างแรกเลย มองดูภูมิประเทศ ของอลาบาม่าที่สวยงามนี่สิ
First of all, look at this beautiful Alabama landscape, OK?อย่างแรกเลย มองดูภูมิประเทศ ของอลาบาม่าที่สวยงามนี่สิ
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา
They create spaces where human activity is in step with the preservation of species, soils and landscapes.พวกเขาสร้างพื้นที่ ที่ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ ก้าวไปเพื่อการอนุรักษ์ชีวิต ดิน,และภูมิประเทศ
You know, you gotta be part of the landscape.เราจะเป็นส่วนหนึ่ง ของภูมิประเทศ
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี
As you can see, the landscape has been destroyed, and the droids are undamaged.อย่างที่ท่านเห็น ภูมิประเทศถูกทำลายราบ โดยที่พวกดรอยด์ไม่เป็นอะไรเลย
No bodies. Possible border cross. Two entirely different terrains.ไม่เจอศพ เดินทางข้ามชายแดน สองภูมิประเทศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
And the topography is all wrong.ดูเหมือนภูมิประเทศก็ไม่ใช่
So he had to have studied the terrain beforehand.ถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้สำรวจ ภูมิประเทศแถวนี้มาก่อน
I used topographical overlay software to find the rocks that would match their injuries.ฉันได้ใช้แผนที่อธิบาย ภูมิประเทศจากซอฟแวร์ พาหาก้อนที่อาจตรง กับรอยบาดแผล
We wanted this to really be based on, you know, real people and real situations, because the marines were also fighting malaria and all kinds of the elements.พวกเราต้องการให้มันเป็นไปตามอย่างที่เป็นจริงๆ คนจริง ใน สถานการณ์จริง เหล่านาวิก ฯ ก็ต้องต่อสู้กับโรคมาลาเรีย รวมทั้งต้องสู้กับสภาพภูมิประเทศ
Cruising altitude for the year will be world geography through current events.กำลังบินไต่ระดับไปเรียนเรื่อง เหตุการณ์ปัจจุบันตามภูมิประเทศต่างๆ
Shows terrain and elevations.แสดงภูมิประเทศแถบนี้และความสูงต่ำ
Surrounded by stranger terrain.ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแปลกหน้า
In that terrain, he's only capable of moving a mile an hour.ในภูมิประเทศแบบนั้น เขาเคลื่อนที่ได้แค่ 1 ไมล์ต่อชั่วโมง
If you look at the terrain here ...ถ้าท่านดูที่ภูมิประเทศตรงนี้...
So, the terrain here...งั้น, ภูมิประเทศตรงนี้...
Terrain data rezzing up.กำลังเก็บข้อมูลภูมิประเทศ
These messages don't have a sense of geography, so he isn't leaving us a road map to his happy place.ข้อความพวกนี้ไม่มีความรู้สึกถึงภูมิประเทศ งั้นเขาก็ไม่ได้ทิ้งแผนที่ให้ไปถึงสถานที่สงบสุขของเขา
Nail is flat, indicates the family Cercopithecidae, which limits the geographic range to Northern Africa.เล็บรสบเรียบ บ่งบอก ว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเซอโคพิธิซิเด ซึ่งจำกัดความกว้างของภูมิประเทศ มาอยู่ที่อาฟริกาตอนบน รูขุมขน
As you can see from the geo ref'd he's got plenty of privacy.อย่างที่คุณเห็นจากสภาพภูมิประเทศ เขามีความเป็นส่วนตัวมาก
The geographic profile tells us this unsub is not only dumping his victims downtown, he's hunting there, too.ลักษณะภูมิประเทศบอกว่าอันซับคนนี้ ไม่ใช่แค่ทิ้งศพที่ใจกลางเมือง เขาล่าเหยื่อที่นั่นด้วย
Planetary engineering modifying earth's atmosphere and topography.วิศวกรรมการปรับแต่งดาวเคราะห์ บรรยากาศของโลกและภูมิประเทศ
Plus, you know the terrain.นอกจากนี้ คุณรู้ภูมิประเทศ
Golf course, country clubs, sloping terrain.สนามกอล์ฟ มันเป็นสโมสร ภูมิประเทศเป็นทางลาด
Always wanted to take a road trip, see the country.ผมอยากขับรถเที่ยวมานานแล้ว ชมภูมิประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภูมิประเทศ
Back to top