ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พินิจพิจารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พินิจพิจารณา*, -พินิจพิจารณา-

พินิจพิจารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์
พินิจพิจารณา (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์
พินิจพิจารณา (v.) examine See also: consider, look over, inspect Syn. พิจารณา, ตรวจตรา, พิเคราะห์
พินิจพิจารณา (v.) analyze See also: contemplate, consider
English-Thai: HOPE Dictionary
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
examine (vt.) พินิจพิจารณา See also: พินิจ, ตรวจ, สังเกต, จับตามอง, พิเคราะห์ Syn. inspect, study
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is an opportunity for you to take a hard look at the choices that you're making, where your life is heading.สำหรับเธอที่จะพินิจพิจารณาทางเลือก ของชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าให้มากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พินิจพิจารณา
Back to top