ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พักผ่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พักผ่อน*, -พักผ่อน-

พักผ่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักผ่อน (v.) rest Syn. คลายเครียด
พักผ่อน (v.) rest See also: relax Syn. พัก, หยุดพัก
พักผ่อนตากอากาศ (v.) go for a change of air See also: go to a summer resort Syn. ตากอากาศ
พักผ่อนหย่อนใจ (v.) relax See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one´s feet up
English-Thai: HOPE Dictionary
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
recumbent(รีคัม'เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
respite(เรส'พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
restful(เรสทฺ'ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet,tranquil
resting(เรส'ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite
weekender(วีค'เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,
English-Thai: Nontri Dictionary
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร
rest(n) ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน,การอยู่เฉย
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน,ตั้งรกราก,พักผ่อน,ตั้งครรภ์
sit(vi) นั่ง,นั่งพิจารณาความ,เข้าสอบไล่,ประชุม,พักผ่อน
truce(n) การสงบศึก,การพักรบชั่วคราว,การพักผ่อน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Vacation homesบ้านพักผ่อน [TU Subject Heading]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
play (vi.) พักผ่อน See also: ผ่อนคลาย
rest (vi.) พักผ่อน See also: นอนพัก Syn. relax, take it easy
rest (vt.) พักผ่อน See also: นอนพัก Syn. relax, take it easy
recreate (vi.) พักผ่อนหย่อนใจ See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ Syn. recuperate, refresh
rest up (phrv.) พักผ่อนเต็มที่
All work and no play makes Jack a dull boy (idm.) เราควรพักผ่อนพอๆ กับทำงาน
breather (n.) การพักผ่อนระยะสั้น Syn. break
common room (n.) ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา
cottager (n.) ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม
day out (n.) วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน Syn. day trip, outing
day trip (n.) วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน Syn. outing
lido (n.) สถานที่พักผ่อนตามชายทะเล
parlor (n.) ห้องพักผ่อนในโรงแรม Syn. lounge
parlour (n.) ห้องพักผ่อนในโรงแรม Syn. lounge
playground (n.) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ Syn. resort
recess (n.) การหยุดพักผ่อน See also: ช่วงหยุดพัก Syn. rest, pause, interlude
recess (vt.) หยุดพักผ่อน
recess (vi.) ให้หยุดพักผ่อน
recreation (n.) การพักผ่อนหย่อนใจ See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา Syn. recuperation, refreshment
repose (n.) การพักผ่อน See also: การนอนหลับ Syn. relaxation, rest
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Have a good rest!พักผ่อนมากๆ นะ
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
Take two pills and have a good restทานยาสองเม็ดแล้วพักผ่อนซะ
So she can get some restเพื่อที่เธอจะได้พักผ่อนบ้าง
My company gives everyone 8 days off for the holidaysบริษัทของฉันให้วันหยุดพักผ่อนกับทุกคนเป็นเวลา 8 วัน
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
What you need is just restสิ่งที่คุณต้องการก็แค่พักผ่อน
Oh relax! The books can waitโอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
We need some rest or take a holidayพวกเราต้องการการพักผ่อนหรือวันหยุดบ้าง
I'm going to take a vacationฉันกำลังจะไปหยุดพักผ่อน
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I suggest you take some rest and recover your strengthฉันขอแนะนำให้นายพักผ่อนบ้างและฟื้นฟูความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the rest of the forensic evidence?เกี่ยว กับ การ พักผ่อน \ Nof หลักฐาน เวช?
Like I said, Clyde, it's a decision you will have to live with for the rest of your life.อยางที่ผมบอกน่ะ ไคลด์ มันเป็นการตัดสินใจ อยู่ กับ การ พักผ่อน \ Nof ชีวิต.
Aw, you just--you need to sleep it off, ok?อ่าา คุณแค่--คุณต้องนอน พักผ่อน โอเค?
So, why don't you go home, rest, watch some tv, die.ดังนั้น ทำไมนายไม่กลับบ้านไป พักผ่อน ดูทีวี แล้วก็ตาย
She should be on a hill somewhere with the sun and the clouds above her.นางควรได้อยู่บนหุบเขาสักที่ พักผ่อน ภายใต้อาทิตย์และดวงดาว
Pretty much everyone we or Gossip Girl knows is there, which means it's almost like we've been given the rest of the night off to do what we want.ซึ่งแปลว่าเราเกือบ จะได้ใช้ ค่ำคืนที่เหลืออยู่ พักผ่อน ทำสิ่งที่อยากทำ
You'll spend the entire summer at the villa, eating, drinking, living, and creating.นายสามารถใช้เวลาหน้าร้อน ที่บ้านพักตากอากาศ กิน ดื่ม พักผ่อน และ สร้างแรงบรรดาลใจ
A place of peace, relaxation and tranquility.สถานที่เพื่อสันติภาพ พักผ่อน และความเงียบสงบ
So two people are sitting down, relaxing, having a drink, now one of them is dead.คือคนสองคนกำลังนั่งอยู่ พักผ่อน ดื่มเหล้ากัน ตอนนี้หนึ่งในนั้น ตายแล้ว
We could make for the Hidden Valley.พักผ่อน กินอาหาร ฟังคำชี้แนะ
Pleasure. Looking up an old friend.พักผ่อน มาหาเพื่อนเก่านะ
Why don't you get some rest? I'll take the first watch.พักผ่อนก่อนเถอะนะ เดี๋ยวฉันเฝ้ายามให้
"Where do you wanna go on your next vacation?"พักผ่อนคราวหน้า อยากไปไหน คลิกเพื่อเลือกประเทศ
Take a break from grocery shopping and spanking.พักผ่อนจากการจ่ายตลาด และการสั่งสอนลูก
Rest well. You're in good hands.พักผ่อนซะ หนูได้รับการดูแลอย่างดี.
Take a nap, or the shower's over there, if you want to take a shower.พักผ่อนซะ หรือจะไปอาบน้ำก็ได้ ถ้าอยาก
Relax. You're doing fine.พักผ่อนซะ เธอทำได้ดีแล้ว
Get some sleep, Carrie.พักผ่อนซะบ้างนะ, แคร์รี่
You must rest and heal yourself.พักผ่อนซะเถอะ รักษาร่างกายเจ้า
Get you some rest, Shawn MacArthur.พักผ่อนซักงีบก่อนเถอะนะ ชอว์น แม็คอาเธอร์
It's growing on me.พักผ่อนซักหน่อย ฟังดูน่าสนุก
The retreat is--is all summer?พักผ่อนตลอดฤดูร้อนหรอ?
Try and get some sleep. Find you.พักผ่อนนะครับ ไปหาคุณ
Get some sleep if you can.พักผ่อนบ้างนะถ้าทำได้
Good day's rest?พักผ่อนสบายดีหรือเปล่า
Chilling hard-core for 20 years is what let all this junk pile up.พักผ่อนสุดขั้วมา 20 ปี ทำให้มีขยะกองโตขนาดนี้
Rest while reading the paper, and don't work, okay?พักผ่อนอ่านหนังสือพิมพ์ซะบ้าง /Nและก็เลิกทำงาน ตกลงไหม?
Just go and relax. Lie back down.พักผ่อนเถอะ ค่อยๆเอนลง
Take a rest. I'll wake you when we get there.พักผ่อนเถอะ ฉั้นจะปลุกเธอเมื่อเราไปถึงที่นั้น
Rest now, my friend, rest now forever...พักผ่อนเถิด สหายเอ๋ย พักไปตลอดกาล...
Wellrested and not hungover.พักผ่อนเพียงพอ และ ไม่เมาค้าง
Get some rest, okay? And I'll call everyoneพักผ่อนเยอะๆนะ แล้วแม่จะโทรบอกทุกคน
Wouldn't the rest do you good, too?พักผ่อนเสียบ้างก็น่าจะดีนะ?
Come on. You could use a break. Hello?พักผ่อนเสียบ้างเถอะน่า คาร์ล ฟังอยู่หรือเปล่า
Get some rest, Pam.พักผ่อนเสียหน่อยนะแพม
Some vacation. You didn't even pick up the phone.พักผ่อนเหรอ แล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์ล่ะ
Try to relax, get some sleep.พักผ่อนเเล้วก็นอนเยอะๆ ด้วยนะ
Y'all have a great night.พักผ่อนให้สบายนะครับ.
Take the weekend for yourself, Alice.พักผ่อนให้สบายเถอะนะ อลิซ
Old army place.สถานที่ที่คือที่รู้จักกันดีของการ พักผ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พักผ่อน
Back to top