ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอประมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอประมาณ*, -พอประมาณ-

พอประมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอประมาณ (adv.) moderately See also: fairly, quite, appropriately Syn. พอควร, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
cruise(ครูซ) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ) แล่นเรือตระเวณ,เดินทางเรื่อยไป,บินด้วยความเร็วพอประมาณ., Syn. sail about
mid(มิด) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตำแหน่งกลาง,ตรงกลาง
middle(มิด'เดิล) adj.,n. กึ่งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ., Syn. central
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
moderation(มอดดะเร'เชิน) n. ความไม่รุนแรง,การกระทำที่พอประมาณ,ความพอควร,การละเว้นของมึนเมา. -Phr. (in moderation พอควร,พอประมาณ), Syn. temperance
moderato(มอดระรา'โท) adj. ในจังหวะที่เร็วพอประมาณ
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
modesty(มอด'ดิสที) n. ความถ่อมตัว,ความไม่รุนแรง,ความพอประมาณ,ความไม่หรูหรา
steeragewayn. ความเร็วพอประมาณที่เรือวิ่งได้เร็วและควบคุมได้
English-Thai: Nontri Dictionary
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
measurable(adj) อาจจะวัดได้,พอประมาณ,พอกะได้
mid(adj) ระหว่างกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ
middle(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึ่งกลาง,พอประมาณ
moderate(adj) ปานกลาง,พอควร,ย่อมเยา,พอประมาณ
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
tolerable(adj) พอทนได้,พอประมาณ,ไม่เลว,อดทนได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร Syn. quite large
moderation (n.) ความพอประมาณ See also: ความรู้จักพอดี, ความรู้จักประมาณ Syn. limiting, controlling, temperance
modestly (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. resonably, sensibly
modesty (n.) ความพอประมาณ See also: ความไม่หรูหรา Syn. restraint Ops. showiness
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร
resonably (adv.) โดยพอประมาณ See also: โดยปานกลาง Syn. sensibly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A handful over the years.พอประมาณในช่วงหลายปีมานี้
I'd have taken a bit longer... but in all modesty, I would've done it better.ฉันผ่านอะไรๆ มามาก... แต่ในความพอประมาณ, ฉันจะทำให้ดีกว่าเดิม.
No,but the unis did turn up a crackhead who said he saw an average-height white male in a white panel van near the trail, about an hour before dawnไม่มี แต่มีคนหนึ่งบังเอิญไปพบคนติดโคเคนเข้า ซึ่งบอกว่าเขาเห็นชายผิวขาวความสูงพอประมาณ อยู่ในรถแวนสีขาวใกล้กับทางเดิน เมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนฟ้าสาง
I wrote this song as sort of a statement about uncertainty and having a certain amount of anxiety about the future.ฉันเขียนบทเพลงนี้ขึ้นมาจากวลีแห่งความไม่แน่นอน ในขณะที่มีความร้อนใจและเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่พอประมาณ
You are a little far from the radar.คุณอยู่ห่างจากเรดาพอประมาณ
A woman of modest taste, sorely missed.พลาดชิบหาย อีนี่แม่งมีรสชาติเซ็กส์แค่พอประมาณ
Before you jump on Twitter to tout your modest accomplishment, watch how it's really done.ก่อนจะประกาศลงทวสเตอร์ถึง ความสำเร็จพอประมาณของนาย ดูชะว่าจริงๆแล้วเขาเล่นกันยังไง
All he could say was he was average height, average build, drives a green pickup.ไม่ เขาบอกได้แค่ ส่วนสูงพอประมาณ ลักษณะรูปร่าง ขับรถกะบะสีเขียว
A few regular kicks trained him up pretty well.ฉันใช้กำลังกับเขาพอประมาณแล้ว เขาก็เลยตกเป็นของฉันค่ะ
Ask your father to find me a modest position.ขอให้พ่อเจ้าหาตำแหน่งพอประมาณให้ข้า
For the last six months, Odette's credit card spending was pretty much steady, and then about a month ago, it suddenly shot up.ช่วงหกเดือนหลัง โอเด็ตใช้บัตรเครดิตไปเยอะมาก แล้วพอประมาณเดือนที่แล้ว ก็หยุดใช้บัตรเสียดื้อๆ
There was a breach of modesty.มีการละเมิดของความพอประมาณเป็น
We'll start the bidding off at a modest $10,000.เราจะเริ่มประมูลที่ราคาพอประมาณ 1 หมื่นเหรียญ
I thought of this as a family event, so I prepared this modestly.ฉันคิดว่านี่เป็นมื้ออาหารของคนในครอบครัว ก็เลยเตรียมแค่พอประมาณ
I think we got about a day's worth of water left.ผมคิดว่าเรามีน้ำ เหลือพอประมาณวันนึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอประมาณ
Back to top