ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พร้อมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พร้อมกัน*, -พร้อมกัน-

พร้อมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร้อมกัน (adv.) at the same time See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime Syn. พร้อม
พร้อมกันนี้ (adv.) at the same time See also: in the meantime, simultaneously, meanwhile Syn. ในเวลาเดียวกันนี้
พร้อมกันไป (adv.) while See also: as, at the same time
English-Thai: HOPE Dictionary
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
alt keyแป้นสลับเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ ALT (ย่อมาจาก alternate) อยู่บนแป้น แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
arpeggio(อาร์เพจ'จีโอ) n. เสียงดนตรีชนิดมีความถี่ตามกัน แทนที่จะพร้อมกัน, การบรรเลงซอชนิดหนึ่ง. -arpeggiated, arpeggioed adj.
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
coincide(โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,ภาวะประจวบกัน,เหตุบังเอิญ,การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincidentaladj. บังเอิญ,พ้องกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
concerted(คันเซิร์ทฺ'ทิด) adj. ซึ่งกระทำหรือกำหนดร่วมกัน,ซึ่งกระทำพร้อมกัน., See also: concertedly adv., Syn. cooperative
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence,attendance
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน,คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent)
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
confluent(คอน'ฟลูเอินทฺ) adj. ซึ่งไหลไปด้วยกัน,ซึ่งบรรจบกัน,ไปด้วยกัน,ซึ่งออกดอกพร้อมกัน n. ส่ายน้ำร่วม,แคว,สายน้ำที่แยกไหล
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
contemporaneous(คัมเทพะเร'เนียส) adj. เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน,ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, See also: contemporaneity n. ดูcontemporaneous, Syn. contemporary
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย,ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
contemporize(คันเทม'พะไรซ) vi.,vt. ทำให้เกิดขึ้นพร้อมกัน,บังเกิดขึ้นพร้อมกัน
cum(คัม) prep กับ,ด้วยกัน,ด้วย,พร้อมกัน,มีส่วนด้วยกัน ; -Phr. (cum grano (salis) ทางหนีทีไล่) -Phr. (cum laude ด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม)
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ensemble(เอนเซม'เบิล) n. ทั้งชุด,ทั้งหมด,ทั้งมวล,ผลทั้งหมด,การแสดงพร้อมกันทั้งกลุ่ม,คณะนักแสดง. -adv. ด้วยกันทั้งหมด,พร้อมกัน, Syn. set -pl. ensembles
facing pagesแสดงพร้อมกัน 2 หน้าหมายถึง การสั่งให้จอภาพแสดงสองหน้าพร้อมกัน โดย ปกติ จะแสดงหน้าที่เป็นเลขคี่ทางขวา หน้าที่เป็นเลขคู่ทาง ซ้าย เช่น จะแสดงหน้า 2 ทางซ้าย หน้า 3ทางขวาพร้อม ๆ กัน หน้า 4 ทางซ้าย หน้า 5 ทางขวาพร้อม ๆ กัน เป็นต้น (จะสั่งให้แสดงหน้า 1 ทางซ้ายและหน้า 2 ทางขวาพร้อมกัน ไม่ได้) โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ (desktop publishing) จะมีคำสั่ง facing pages นี้ไว้ให้เลือก เพราะจะทำให้ดูการจัดหน้า ซ้ายและหน้าขวาพร้อม ๆ กันได้
file serverเครื่องบริการแฟ้มในระบบเครือข่าย (network) โดยปกติจะมีคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่ง เรียกว่าเครื่องบริการแฟ้ม ซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บ ทั้งโปรแกรม และแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกันไว้ในฮาร์ดดิสก์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเดียวกัน สามารถเรียกใช้ โปรแกรมและแฟ้มข้อมูลเหล่านั้นพร้อมกันได้ โดยเรียกจาก เครื่องบริการแฟ้มดังกล่าว เครื่องบริการแฟ้ม นี้จะทำหน้าที่ ดูแลการใช้แฟ้มข้อมูล และการส่งข้อมูลไปให้ตามที่มีผู้ต้องการเรียกมา
fusilade(ฟิว'ซะเลด,-ลาด) n. การระดมยิงพร้อมกัน,การปล่อยออกมาอย่างโหมระดม. vt. ระดมยิง,โหมระดม,โหมโจมตีติดต่อกัน
hereuponadv. พร้อมกันนี้,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว
herewithadv. ตามนี้,พร้อมกันนี้
holus-bolus(โฮ'ลัส โบ'ลัส) adj. พร้อมกันทั้งหมด,รวดเดียว,พร้อมกัน,คำเดียว
homogamousadj. ซึ่งมีเพศเดียวกัน,ซึ่งมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเจริญ เติบโตพร้อมกัน
incompatible(อินคัมแพท' ทะเบิล) adj. เข้ากันไม่ได้, ขัดแย้งกัน, ตรงกันข้าม, ต่อต้านกัน, ซึ่งไม่สามารถจะเป็นพร้อมกันได้, incompatibles บุคคลที่เข้ากันไม่ได้., See also: incompatibility, incompatibleness n. incompatibly adv. -S .unadapted, discrepant
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
simultaneous(ไซมัลเท'เนียส) adj. พร้อมกัน,เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน,ในเวลาเดียวกัน., See also: simultaneously adv. simultaneousness n. simultaneity n., Syn. synchronous,concurrent,contemporary
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
bigamy(n) การมีสามีหรือภรรยาพร้อมกันสองคน
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ,การพ้องกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
concurrence(n) การรวมกัน,การบรรจบกัน,ความพร้อมกัน,การเห็นด้วย
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน
contemporize(vt) เกิดขึ้นพร้อมกัน,เกิดในสมัยเดียวกัน
hereupon(adv) บนสิ่งนี้,ถัดไป,ด้วยเหตุนี้,ครั้นแล้ว,พร้อมกันนี้
herewith(adv) พร้อมกันนี้,กับสิ่งนี้
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
simultaneous(adj) ในเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ในขณะเดียวกัน
synchronize(vi) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
together(adv) ด้วยกัน,ร่วมกัน,พร้อมกัน,ติดๆกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concurrencyภาวะพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dichogamyเกสรต่างเพศแก่ไม่พร้อมกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
constellationกลุ่มดาว, กลุ่มของดาวฤกษ์ที่ปรากฏในท้องฟ้า เคลื่อนที่ไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม ๆ เช่นกลุ่มดาวจระเข้ กลุ่มดาวเต่า เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multi Channel Automatesเครื่องมืออัตโนมัติที่วัดระดับสารเคมีได้พร้อมกัน [การแพทย์]
Mutually Exclusiveเหตุการณ์ที่ไม่เกิดพร้อมกัน [การแพทย์]
Natural Bridge สะพานหินธรรมชาติ โพรงหินชายฝั่ง ที่ทะลุออกทางทะเลทั้งสองด้าน คล้ายคลึงกับถ้ำลอด ที่เกิดขึ้นบนเกาะ แต่สะพานหินธรรมชาติจะเกิดบริเวณหัวแหลม ซึ่งมี การกัดเซาะทั้งสองด้านพร้อมกันจนโพรงนั้นทะลุถึงกัน โดยหินส่วนที่เหลืออยู่ เหนือโพรงจะมีลักษณะคล้านสะพาน เช่น เกาะไข่ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา [สิ่งแวดล้อม]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
time sharing systemระบบแบ่งเวลาระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานให้ผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกัน โดยการแบ่งเวลาทำงานให้ผู้ใช้แต่ละคน คนละเล็กคนละน้อยโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวว่าคอมพิวเตอร์กำลังดำเนินการให้กับผู้ใช้คนอื่นอยู่ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in step (idm.) ก้าวพร้อมกัน See also: เดินสวนสนาม Syn. be out of
chorus (vt.) พูดขึ้นพร้อมกัน See also: ร้องขึ้นพร้อมกัน
co-occur (vi.) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์) See also: ประจวบกัน (เหตุการณ์) Syn. concur
coexistance (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coexistent (adj.) ที่พร้อมกัน See also: ซึ่งทำพร้อมกัน Syn. contemporary, coincident
coexisting (adj.) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous
coincide (vi.) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์) See also: ประจวบกัน (เหตุการณ์) Syn. concur, co-occur
coincidence (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincident (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincidental (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
concomitance (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
concomitancy (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, contemporaneousness, synchronism
concurrent (adj.) ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous, coexisting
concurrently (adv.) โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน See also: ในเวลาเดียวกัน Syn. at the same time
concurring (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
concurring (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. contemporary, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
contemporaneousness (n.) การเกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, synchronism
contemporary (adj.) ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous, coeval
coordinate (vi.) ทำงานไปพร้อมกัน See also: เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน, ทำงานไปด้วยกัน
coordinate (vt.) ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All together that and thisทุกๆคน พร้อมกัน นั่นและนี่
So remember, families be ready at 7 a.m.เอาละ จำไว้ เราจะอพยพ พร้อมกัน 7 โมงเช้า
And then, together, we take our medicine.แล้ว พร้อมกัน กินยาพร้อมกัน
And what is my definitive position on the concept of fate, chorus?ในเรื่องชะตากรรมเป็นยังไง พร้อมกัน อยู่ที่ความพร้อม และระเบียบวินัย
Together, then. One, two...ถ้างั้น พร้อมกัน หนึ่ง สอง...
At exactly the same time, hot and perfect!พร้อมกัน ต้องร้อนและไร้ที่ติ
Same time, it's like jerking off together but not gayพร้อมกัน เหมือนไปด้วยกัน แต่ไม่ใช่เกย์
Simultaneously.พร้อมกัน และเป็นเรื่องของความเป็น จริง
All three of us.พร้อมกันทั้ง 3 คนเลย
Both of us?พร้อมกันทั้งคู่เลยอะน่ะ ?
Together. Ready?พร้อมกันนะ พร้อมไหม?
In the meantime, please forward my mail.พร้อมกันนั้น ช่วยส่งของให้ฉันด้วย
Together, they plan to conquer Suzuran.พร้อมกันนั้น,พวกนั้นวางแผนที่จะคุมซูซูรัน
Persuade him to drop his interest in Grayson Global, and I will stand behind you every step of the way.พร้อมกันนั้นฉันจะอยู่ฝ่ายคุณ ทุกๆก้าวของคุณ คู่หมั้นเก่าของคุณ เธอบอกเลิกผม
It can simultaneously track up to a hundred targets while engaging with at least a dozen.พร้อมกันนี้สามารถติดตามได้ถึงร้อยเป้าหมาย ในขณะจู่โจมอย่างน้อยหนึ่งโหล
Simultaneously, Francie has broken out of our giant, ceramic Trojan Horse with at least three minutes of oxygen left.พร้อมกันฟรานได้หักออก ยักษ์ของเราเซรามิกม้าโทรจัน ที่มีอย่างน้อยสาม นาทีของออกซิเจนที่เหลือ
You ready? This place is wild.พร้อมกันรึยัง? ที่แห่งนี้เป็นป่ารกจัง
At the same exact time? What if we triggered it?พร้อมกันเป๊ะๆเลยด้วย ? ถ้าเกิดว่า เราเป็นคนกระตุ้นมันให้เกิดขึ้นล่ะ ?
It's all ready. They're really fast.พร้อมกันแล้วเหรอ เร็วดีจริงๆ
Just the timing of their arrival alone here with handshakes and smiles...พร้อมกันในเวลาที่พวกเขาเข้ามาพอดี ด้วยการจับมือและรอยยิ้ม... ..
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ,\ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน
350 million people at prayer?คน 350 ล้านคนสวดมนตร์พร้อมกัน
And guess what we discover along the way?และคาดเดาสิ่งที่เราค้นพบไป พร้อมกัน?
I want to keep bringing them up here, like it or not. Are you ready for it?ยังมีคนต่อไป พร้อมกันหรือยัง
I'd like to tell you that to him the term "simultaneous orgasm" means:...สำหรับเขาคำว่า "เสร็จพร้อมกัน" หมายถึง...
Anybody say thank you along the way?ทุกคนกล่าวคำขอบคุณไปพร้อมกันหรือไม่
Wait a couple of minutes. We'll leave together.รอแป๊ปนึงสิ เดี๋ยวกลับพร้อมกัน
Sisters, prepare thyselves.น้องๆจ๊ะ, พร้อมกันหรือยัง.
But don't touch both the electrodes at the same time.แต่อย่าจับ 2 ขั้วพร้อมกัน
Both sides together. Steady. Keep it steady.ทั้ง 2 ข้างพร้อมกันให้นิ่งๆ ไว้
On the Day of Atonement, all of Israel would descend upon Jerusalem to watch the High Priest, the Cohen Godul, make his trip to the holy of holies.ในวันไถ่บาปนั้น ทั้งอิสราเอล จะมาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เฝ้าคอยองค์มหาสมณะ โคเฮน กอดุล ผ่านเข้าไปยังดินแดนมหาศักดิ์สิทธิ์
Just as long as the kids see us leaving together and coming home together.ตราบใดที่ลูกได้เห็นว่าเราออกไปพร้อมกัน และก็กลับบ้านมาพร้อมกัน
Okay, but one at a time!ได้แต่ไม่ใช่พร้อมกัน
Darn, all at once...ให้ตายสิ มาพร้อมกันทุกอย่างเลย...
We started out togetherเราเข้ามาในแก๊งค์พร้อมกัน
All of you at once!เข้ามาพร้อมกันทีเดียวเลย !
Nothing's coincidence, baby.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกันหรอก เด็กน้อย
The speed and the quantity in which it has appeared implies the coordination of hundreds of individuals over many countries.เพราะความเร็วและจำนวนที่ปรากฎ มันเกิดขึ้นพร้อมกันนับร้อยแห่ง
How could so many people be in on it?คนจะมาทำพร้อมกันได้ยังไง
Together. The air is going in our lungs.หายใจพร้อมกัน ให้ลมเข้าปอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พร้อมกัน
Back to top