ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contemporary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contemporary*, -contemporary-

contemporary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemporary (n.) คนร่วมสมัย
contemporary (adj.) ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่
contemporary (adj.) ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน Syn. simultaneous, coeval
contemporary (adj.) ทันสมัย See also: ที่อยู่ในปัจจุบัน Syn. modern, present
English-Thai: HOPE Dictionary
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย,ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
English-Thai: Nontri Dictionary
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contemporaryร่วมสมัย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contemporary Christian musicดนตรีคริสตศาสนาร่วมสมัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนรุ่นเดียวกัน (n.) contemporary See also: generation Syn. คนวัยเดียวกัน Ops. คนต่างวัย
คนวัยเดียวกัน (n.) contemporary See also: generation Ops. คนต่างวัย
ร่วมยุค (adj.) contemporary
ร่วมสมัย (adj.) contemporary Syn. ร่วมยุค
ศิลปร่วมสมัย (n.) contemporary art
ศิลปะร่วมสมัย (n.) contemporary art
จิตรกรรมร่วมสมัย (n.) contemporary mural
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of contemporary psychiatry.ในการบำบัดรักษาโรคจิต.
How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.เหตุการณ์เหล่านั้น มีิอิทธิพล ต่อความคิดของคุณ... เกี่ยวกับชีวิต ในอเมริกา ร่วมสมัย
I'm reading books on Rothman's list of contemporary American authors.ฉันอ่านหนังสือของรอทแมน.. นักเขียนอเมริกัน
It's a little unusual design for a contemporary piece, but...มันดูออกแบบมาไม่ปกติ จากที่ทำกันโดยทั่วไป
In contemporary France, mistresses are de rigueur and quietly tolerated.ช่วงเวลาเดียวกันในฝรั่งเศส ผู้หญิงถูกเข้มงวดนัก และต้องอดกลั้นอย่างเงียบ ๆ
I have my final coming up for Postwar and Contemporary Art and I haven't been to class.ฉันกำลังมีสอบวิชา ศิลปะร่วมสมัยหลังสงคราม แต่ฉันไม่เคยเข้าเรียนเลย
Sadly, the, uh, contemporary art scene has yet to, um- fully recognize my particular contributions.น่าเศร้าที่ หอศิลป์ร่วมสมัย เอ่อ... ยังไม่ เอ่อ... เข้าใจถึงศิลปะของผมอย่างแท้จริง
And I hope you'll be seizing a more contemporary movie.ผมก็หวังว่าคุณจะฉกฉวยวันเวลากับหนังใหม่ๆบ้าง
Of contemporary authors, and lynn hirschberg'sเกี่ยวกับนักเขียนร่วมสมัย โดยมีลินน์ เฮิร์ซเบิร์ค
A sort of contemporary take on how the other half lives.การเรียงลำดับของการใช้เวลาร่วมสมัย ที่ใช้เวลาครึ่งชีวิตที่เหลือ
So someone in the museum is gonna try to make off with a priceless piece of contemporary art.งั้นใครบางคนในพิพิธภัณฑ์ /n คงอยากพาบางอย่างออกมา ศิลปะประจำชาติ /N ศิลปะร่วมสมัย
I've always been curious about contemporary art.ฉันสนใจงานศิลปะร่วมสมัยมาตลอดเลยนะ

contemporary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
今译[jīn yì, ㄐㄧㄣ ㄧˋ, 今译 / 今譯] modern language version; modern translation; contemporary translation
同时期[tóng shí qī, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄑㄧ, 同时期 / 同時期] at the same time; contemporary
同时代[tóng shí dài, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 同时代 / 同時代] contemporary
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate

contemporary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンポラ写真[コンポラしゃしん, konpora shashin] (n) contemporary photograph
ブラックコンテンポラリー[, burakkukontenporari-] (n) black contemporary
暗黒舞踏[あんこくぶとう, ankokubutou] (n) butoh; style of contemporary Japanese dance featuring dancers in white paint
現代劇[げんだいげき, gendaigeki] (n) contemporary drama
現代史[げんだいし, gendaishi] (n) contemporary history
現代小説[げんだいしょうせつ, gendaishousetsu] (n) contemporary novel; modern novel
現代思想[げんだいしそう, gendaishisou] (n) contemporary philosophy; modern thought
現代生活[げんだいせいかつ, gendaiseikatsu] (n) contemporary life; present-day life
近代音楽[きんだいおんがく, kindaiongaku] (n) modern music; contemporary music
コンテンポラリー[, kontenporari-] (adj-na) contemporary; (P)

contemporary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตรกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (jittrakam r) EN: contemporary mural FR: peinture contemporaine [f]
ร่วมสมัย[adj.] (ruam samai) EN: contemporary FR: contemporain
รุ่นราวคราวเดียวกัน[X] (runrāokhrāo) EN: of the same age ; of the same period ; of the same generation ; contemporary FR:
สมัยเดียวกัน[adj.] (samai dīoka) EN: contemporary ; contemporaneous FR: contemporain ; de la même époque
สิ่งแวดล้อมร่วมสมัย[n. exp.] (singwaētløm) EN: contemporary environment FR:
ศิลปะร่วมสมัย[n. exp.] (sinlapa rua) EN: contemporary art FR: art contemporain [m]
ทันสมัย[adj.] (thansamai) EN: modern ; fashionable ; up-to-date ; in vogue ; contemporary ; abreast of the times ; chic FR: moderne ; à la mode ; en vogue ; au goût du jour ; à la page ; chic ; branché ; dans le vent
วรรณกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (wannakam ru) EN: contemporary literature FR: littérature contemporaine [f]

contemporary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenwartsliteratur {f}contemporary literature
Zeitgeschmack {m}contemporary taste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contemporary
Back to top