ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

co-occur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *co-occur*, -co-occur-

co-occur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
co-occur (vi.) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์) See also: ประจวบกัน (เหตุการณ์) Syn. concur

co-occur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า co-occur
Back to top