ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concomitant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concomitant*, -concomitant-

concomitant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concomitant (adj.) ที่เกิดขึ้นด้วยกัน Syn. accompanying, coactive
English-Thai: HOPE Dictionary
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน,คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent)
English-Thai: Nontri Dictionary
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ?
We must work concomitantly to succeed!เาตัองทำงานเป็นทีมถึงจะสำเร็จ

concomitant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending

concomitant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตสิก[n.] (jēttasik = ) EN: mental ; mental state ; mental activities ; mentality ; mental concomitants ; mental factors ; adjuncts of consciousness ; mental adjuncts ; mental coefficients FR:

concomitant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concomitant
Back to top