ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้แสดง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้แสดง*, -ผู้แสดง-

ผู้แสดง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้แสดง (n.) performer See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน Ops. ผู้ชม
ผู้แสดงธรรม (n.) one who preaches the Law See also: the Law-preacher Syn. ผู้กล่าวธรรม
ผู้แสดงนำ (n.) leading actor/actress Syn. ตัวเอก, ตัวแสดงนำ, ดารานำ, นักแสดงนำ
ผู้แสดงนำชาย (n.) leading actor Syn. นักแสดงนำชาย
ผู้แสดงนำชาย (n.) leading actor See also: hero Syn. ดารานำชาย Ops. ผู้ร้าย
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย (n.) leading man See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง (n.) leading lady See also: film actress, film star, star
ผู้แสดงประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, พระรอง
ผู้แสดงประกอบ (n.) minor role See also: supporting role, supporting character, supporting actor, supporting actress, minor role, supporting role Syn. ตัวรอง, พระรอง
ผู้แสดงฝ่ายชาย (n.) actor Syn. นักแสดงฝ่ายชาย
ผู้แสดงฝ่ายหญิง (n.) actress Syn. นักแสดงฝ่ายหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
callboy(คอล'บอย) n. พนักงานชายบริการในโรงแรม,พนักงานคอยเรียกผู้แสดงขึ้นเวที
conveyer(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
conveyor(คันเว'เออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้รับส่ง,ผู้แสดงออก,ผู้นำไปบอก,ผู้โอนกรรมสิทธิ์
debutant(เดบ'ยุทานทฺ) n. ผู้ออกโรงครั้งแรก,ผู้แสดงครั้งแรก, Syn. debutant
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
executantn. ผู้ปฎิบัติ,ผู้แสดง,ผู้กระทำ,ผู้ดำเนินการ,ผู้บริหาร
headliner(เฮด'ไลเนอะ) n. ดารา,ผู้แสดงนำ
jingo(จิง'โก) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ผู้แสดงความรักชาติอย่างรุนแรงและรุกราน -Phr. (byjingo! คำอุทานเพื่อแสดงการย้ำ) -, Syn. chauvinist ###A. pacifist
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
lecturer(เลค'เชอะเรอะ) n. ผู้บรรยาย,ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงปาฐกถา
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
pantomimist(แพน'ทะไมมิสทฺ) n. ผู้แสดงละครใบ้,ผู้ประพันธ์ละครใบ้
preacher(พรี'เชอะ) n. นักเทศน์,ผู้แสดงธรรม,ผู้สั่งสอน (แบบเลือกเข้ามาหรือยืดยาด)
premiere(พรีเมียร์',-แมร') n. การเบิกโรง,การโหมโรง,การแสดงรอบปฐมทัศน์,ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง,นางเอกตัวละคร. vt.,vi. เบิกโรง,โหมโรง แสดงรอบปฐมทัศน์,แสดงเป็นครั้งแรก. adj. ครั้งแรกสุด,แรกเริ่ม,สำคัญ
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
revelator(เรฟ'วะเลเทอะ) n. ผู้เปิดเผย,ผู้เผย,ผู้แสดงให้เห็น,ผู้แสดงให้เห็นความจริง, See also: revelatory adj.
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
showman(โช'เมิน) n. ผู้แสดง,นักแสดง,ผู้แสดงการมหรสพ,เจ้าของโรงมหรสพ pl. showmen
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.
stunt mann. ผู้แสดงโลดโผนแทนดาราภาพยนตร์
tragedian(ทระจี'เดียน) n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศก
tragedienne(ทระจีดีเอน') n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศกที่เป็นหญิง
troop(ทรุพ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกำลัง,กองกำลังทหารม้า,หมู่,กลุ่ม,ฝูง,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จำนวนมากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถือธงประจำกลุ่มนำขบวน
troupe(ทรูพ) n. คณะผู้แสดง (โดยเฉพาะที่กำลังท่องเที่ยว) ,คณะละคร,คณะละครสัตว์,คณะผู้แสดงกายกรรม. vi. เดินทางแสดง, Syn. cast
English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
orator(n) ผู้ปราศรัย,ผู้แสดงสุนทรพจน์,นักพูด,นักโต้วาที,โจทก์
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
soloist(n) ศิลปินเดี่ยว,ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
act (n.) ผู้แสดง
thespian (n.) ผู้แสดง Syn. player, performer, actor
verbalizer (n.) ผู้แสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด See also: ผู้พูด
mimer (n.) ผู้แสดงละครใบ้
pantomimist (n.) ผู้แสดงละครใบ้ Syn. mimic, mime
pantomist (n.) ผู้แสดงละครใบ้ Syn. pantomimist, mimic, mime
complainer (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, faultfinder
faultfinder (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer
pouter (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer, faultfinder
melodramatist (n.) ผู้แสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป
man Friday (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
man Fridays (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
men Friday (n.) ผู้แสดงเป็นคนรับใช้ ทาสหรือผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ ทำทุกอย่างให้
tragedian (n.) ผู้แสดงเรื่องโศก
tragedienne (n.) ผู้แสดงเรื่องโศก
stuntwoman (n.) ผู้แสดงแทนผู้หญิงในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
stuntman (n.) ผู้แสดงแทนในฉากเสี่ยงอันตราย Syn. acrobat
histrionic (adj.) เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
histrionical (adj.) เกี่ยวกับผู้แสดงหรือการแสดง
idiot card (sl.) ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Performers, composers, stage designers, people like that...ผู้แสดง นักแต่งเพลง นักออกแบบฉากละคร คนเหล่านั้น... .
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา
This year, the smart money's on Rachel Marron for best actress.ปีนี้ราเชล มาร์รอนเต็งหาม ผู้แสดงนำหญิง
To our cast and crew for an unbelievably successful first show.ให้แก่ผู้แสดงและทีมงานในความสำเร็จ
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์
And give a hand to our first performer, Miss Robin Childers.ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงคนแรก คุณโรบิน ชิล์เดอร์
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน
Talent show auditions will take place... this Friday evening in the auditorium.การคัดเลือกผู้แสดงความสามารถ จะเริ่มเย็นวันศุกร์นี้ ที่หอประชุม
She insisted on playing the lead.เธอยืนยัน ว่าจะเป็นผู้แสดงนำ
... who'sintheleadtoplay "Guy With No Future"?ฉันค่อนขางเข้มงวดกับคนที่ฉันจะเดตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลย ใครเป็นผู้แสดงนำใน ชายหนุ่มผู้ไม่มีอนาคตหล่ะ
The man who performed the miracle?ชายผู้แสดงปาฏิหารย์?
You will have the solution.คุณจะเป็นผู้แสดงทางออก
Preacher cookies get their name from the idea that if a preacher knocks on your door unexpectedly you can cook these up in a few minutes.คุกกี้พิชเชอร์ได้ ชื่อมาจากควมคิด มาจากผู้แสดงธรรมเสียงเคาะ ประตูของคุณอย่างไม่คาดคิด คุณสามารถปรุงอาหารเหล่านี้ขึ้น ในไม่กี่นาที
Plenty of candidates.มีผู้แสดงเจตจำนง อยู่ล้นหลาม
I'm a storyteller, not a preacher.ผมเป็นผู้เล่าเรื่อง ไม่ใช่ผู้แสดงธรรม
If I win, please put me in your music video.ถ้าฉันชนะ คุณจะให้ฉันเป็นผู้แสดงในมิวสิกวีดีโอ
Kindness and compassion are shown to those in need.แล้วมีผู้แสดงความกรุณา
Because you and Mr. Kim was in it.เพราะว่าผู้แสดงนำในฝันของฉันเป็นเธอกับท่านประธานไง!
A loving wife and mother who would prove to be as skilled at kicking asses as she was at wiping them.ภรรยาและคุณแม่ที่แสนดี ผู้แสดงให้เห็นว่า เธอก็แกร่งและดุดันได้ในยามศึก
The dried-up heir to a moist towelette empire, who would prove to be the dried-up heir to a moist towelette empire.ทายาทไร้น้ำยาแห่งจักรวรรดิทิชชู่เปียก ผู้แสดงให้เห็นว่าเขาก็คือทายาทไร้น้ำยา แห่งจักรวรรดิทิชชู่เปียก
As a boy, I travelled with a troupe of actors through the Free Cities.ตอนเป็นเด็ก ข้าเดินทางไปกับเหล่าคณะผู้แสดง ไปตามเสรีนครทั้งเก้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้แสดง
Back to top