ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้แทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้แทน*, -ผู้แทน-

ผู้แทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้แทน (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute
ผู้แทน (n.) agent See also: proxy, representative, deputy, substitute
ผู้แทนการค้า (n.) trade agent Syn. ตัวแทนการค้า
ผู้แทนขาย (n.) broker See also: agent, go-between Syn. คนกลาง
ผู้แทนจำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller
ผู้แทนจำหน่าย (n.) distributor See also: dealer, seller Syn. ตัวแทนจำหน่าย
ผู้แทนตัวรอง (n.) sub-agent See also: substitute
ผู้แทนตัวรอง (n.) sub-agent See also: substitute
ผู้แทนพระองค์ (n.) royal representative See also: royal envoy Syn. ตัวแทน
ผู้แทนราษฎร (n.) representative See also: assemblyman, member of parliament, congressman Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
English-Thai: HOPE Dictionary
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
agent(เอ' เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี, Syn. performer)
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate
delegation(เดลละเก'เชิน) n. การแต่งตั้งหรือส่งตัวแทน,ภาวะที่เป็นตัวแทน,กลุ่มตัวแทน,คณะผู้แทน
deputy(เดพ'พิวที) n.,adj. (ซึ่งเป็น) ผู้รักษาการแทน,ตัวแทน,ผู้แทน,สมาชิกสภาผู้แทน,รอง. -S.agent
distributor(ดิสทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้แทนจำหน่าย,ผู้แจกจ่าย,ผู้แบ่งสรร,เครื่องจ่ายไฟ., Syn. distributer
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
emissary(เอม'มิเซอรี) n. ทูต,ผู้แทน,จารชน,จารบุรุษ,สายลับ.
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
envoy(เอน'วอย) n. พูด,ตัวแทน,ผู้แทน,อุปทูต, Syn. agent
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
internuncio(อินเทอนัน'ซิโอ) n. ทูตผู้แทนขององค์สันตะปาปา
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
popular voteคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิออกเสียง (ต่างจาก electoral vote ซึ่งเป็นคะแนนเสียงจากผู้แทน)
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
representation(เรพพริเซนเท'เชิน) n. การแทน,การเป็นผู้แทน,เครื่องหมายแสดงออก,ตัวอย่าง,ตัวแทน,ผู้แทน,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,การแสดงออก,รูป,ภาพ,รูปปั้น,การแสดงละคร,ข้อเท็จจริง,เครื่องแสดง,การบรรยาย, See also: representational adj., Syn. indic
representative(เรพริเซน'ทะทิฟว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร,ตัวอย่าง, See also: representativeness n., Syn. typical ###A. atypical
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
synod(ซิน'นอด) n. การประชุมทางศาสนา,การชุมนุมของผู้แทนโบสถ์หรือพระ,สภาสงฆ์,สภา,เถรสมาคม., See also: synodal adj., Syn. conclave
vicar(วิค'เคอะ) n. (ศาสนาคริสต์นิกายโบสถ์อังกฤษ) พระ,พระที่ได้รับเงินเดือนเล็กน้อย,ผู้ช่วยบิชอพ,ตัวแทน,ผู้แทน, See also: vicarly adj. vicarship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
commissary(n) ผู้แทน,นายทหารฝ่ายพลาธิการ,ที่จ่ายเสบียง
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegation(n) คณะผู้แทน,กลุ่มตัวแทน,การมอบหมายหน้าที่
deputation(n) คณะผู้แทน,การมอบหน้าที่,การตั้งตัวแทน
depute(vt) ตั้งตัวแทน,แต่งตั้งผู้แทน
deputy(n) ตัวแทน,ผู้รักษาการแทน,รอง,สมาชิกสภาผู้แทน
distributor(n) ผู้แจกจ่าย,ผู้แทนจำหน่าย,เครื่องจ่ายไฟ
emissary(n) ทูต,ผู้แทน,จารชน,สายลับ
envoy(n) อุปทูต,ทูต,ผู้แทน
legate(n) ทูต,ผู้แทน
legislator(n) สมาชิกสภานิติบัญญัติ,ผู้ออกกฎหมาย,ผู้แทนราษฎร,ผู้บัญญัติกฎหมาย
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
mission(n) ภาระ,ธุระ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทูต
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ
representation(n) ตัวอย่าง,การแสดง,ผู้แทน,การบรรยาย,ข้อคิดเห็น
spokesman(n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว
substitute(n) ผู้แทน,ตัวแทน,คำแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delegateผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emissaryผู้แทนทางการทูต [ดู envoy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
envoyผู้แทนทางการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representativeผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lawful representativeผู้แทนที่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
watcherผู้แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ณ ที่เลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนตามส่วนของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
credentials๑. อักษรสาสน์ตราตั้ง, พระราชสาสน์ตราตั้ง (การทูต)๒. ตราสารแต่งตั้ง (ผู้แทนในการประชุมระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegation๑. คณะผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การมอบอำนาจ (ก. แพ่ง)๓. การมอบหมายอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enfranchise๑. ให้สิทธิเลือกตั้ง (แก่พลเมือง) (ก. ปกครอง)๒. ให้สิทธิมีผู้แทน (แก่ท้องถิ่น) (ก. ปกครอง)๓. เปลี่ยนสิทธิการเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
House of Representativesสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
press galleryที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctor๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทน๒. ผู้แทนในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proxyตัวแทน, ผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reapportionmentการกำหนดจำนวนผู้แทนใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
Plural Representationหมายถึง การที่รัฐหนึ่งแต่งตั้งผู้แทนทางการทูตถาวรของตนมากกว่าหนึ่งคนไปประจำรัฐ อีกแห่งหนึ่งนอกประเทศ
premises of the missionสถานที่ของคณะผู้แทน
Representative government and representationการปกครองระบบผู้แทนราษฏร [TU Subject Heading]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lieutenant (n.) ผู้แทน Syn. deputy
syndic (n.) ผู้แทนทางธุรกิจ See also: ตัวแทน Syn. agent
valedictorian (n.) ผู้แทนผู้เรียนที่กล่าวสุนทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร See also: ตัวแทนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กล่าวคำอำลา
nuncio (n.) ผู้แทนพระสันตะปาปาในต่างประเทศ Syn. diplomat
delegacy (n.) ความเป็นผู้แทน See also: ความเป็นตัวแทน
delegation (n.) คณะผู้แทน See also: คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญ่ Syn. embassy, deputation
electoral vote (n.) คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
mission (n.) คณะผู้แทน See also: ผู้แทน, คณะทูต Syn. deputation, embassy
natural wastage (n.) การลดจำนวนผู้ทำงานโดยไม่หาผู้แทนตำแหน่งว่าง Syn. attrition
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
College valedictorian on her way to harvard business school.ผู้แทนกล่าวปราศรัยนศ. กำลังจะเข้ารร.บริหารฮาวาร์ด
Representing Asia Casino of Korea.ผู้แทนของคาสิโนในเอเซีย
Lieutenant of Musket Ernest Goodbody.ผู้แทนของเออร์เนส กุดบอดี ปืนคาบศิลา มันทั้งหมดเริ่มต้นในปี 1939
And, Assemblyman Cha and Chairman Lee have sent their congratulations for receiving the appreciation award.ผู้แทนชาจองฮวานและลีเจอิน ก็ฝากความนับถือมาด้วย และมีการ์ดแสดงความขอบคุณ จากรัฐมนตรีการรวมชาติด้วยครับ
A Japanese delegation is in Washington right now trying to negotiate a withdrawal from China.ผู้แทนญี่ปุ่นกำลังอยู่ในวอชิงตันตอนนี้ พยายามต่อรองเรื่องการถอนทัพออกจากจีน
Representative Binks, stop fooling around.ผู้แทนบิงส์ หยุดทำอะไรไร้สาระได้แล้ว
Representative Binks, we're going to need your servicesผู้แทนบิงส์ เราต้องการความช่วยเหลือจากท่าน
Representative Binks is the highest-ranking person here.ผู้แทนบิงส์เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด ณ ที่นี้
Is Deputy Director Bowman in here?ผู้แทนผู้บัญชาการ โบวแมน อยู่ที่นี่รึเปล่า
This is much more brutal.ผู้แทนพบกระเป๋าเงินของเธอ ห่างจากนี่ประมาณ 100 ยาร์ด
Two senators and the president's sister wanted that job, but he gave it to you.ผู้แทนสองคนและน้องสาวประธานาธิบดี ต้องการตำแหน่งนี้ แต่เขาให้คุณ
If one of my deputies... gets outta line with a prisoner, then the prisoner comes to me with it!หากหนึ่งในผู้แทนของผมทำสอดคล้องกับนักโทษ แล้วนักโทษผมพร้อมกับมัน
Welcome, congressman.ขอต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทน
On this Navel of the Worldโดยเป็นผู้แทนของเทพเจ้า
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น
Canada's top business lobbyists and its chief trade representative discount the dissent in the streets.นักล้อบบี้ของภาคธุรกิจอันดับหนึ่งในแคนาดา และผู้แทนการค้าระดับสูง ไม่แยแสความไม่พอใจบนท้องถนน
Be a good pastor.ในการเป็นผู้แทนของพระเจ้าด้วย
Song-Yang is the new head of Jol-Bon but his power isn't as great as Yeon Ta-Bal.ซองหยางเป็นผู้แทนคนให่ของโจลบน แต่อำนาจของเขาไม่ยิ่งใหญ่เท่ายอนทาบัล
Stop here!ข้าคือผู้แทนพระองค์ ของผู้ปกครองโลกา เทพเจ้าแห่งทวยเทพ
DO YOU SEE THE YALE REP?แม่เห็นผู้แทนของเยลมั้ย
HOW SERENA'S COMMANDEERING THE YALE REPว่าทำไมเซรีน่า ถึงได้มายุ่งกับผู้แทนของเยล
House of Representatives and Senate.ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
I, Lieutenant Commander Park Dae Su of the Dragon Guard, salute His Majesty!กระหม่อม ผู้แทนผู้บังคับบัญชาพัคเทซู องครักษ์มังกร ถวายบังคมฝ่าบาทพะย่ะค่ะ
Dr. Albert Hirsch, the alleged mastermind of Black briar program and CIA Deputy Director Noah Vosen, the program's operational chief.ดร.อัลเบิร์ต เฮิร์ช ผู้เป็นหัวคิดหลักของโครงการแบล็คไบรอา และโนอาห์ โวเซ่น ผู้แทนผอ.ซีไอเอและหัวหน้าการปฏิบัติการของโครงการ
Now, neither of us know if either of those brothers are guilty or innocent, so on behalf of the Secretary of the Air Force, I'm going in that room.พี่น้องคู่นี้ผิดจริง หรือ บริสุทธิ์ ฉันเป็นผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการทบวงอากาศยาน\ ฉันจะเข้าไปห้องนั้น
Madam Speaker, the President's Cabinet!ประธานสภาผู้แทน คณะรัฐมนตรี
The House and Senate Intelligence Committees meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach that left nearly...นับเป็นการสูญเสียประชากร\ มากที่สุด... คณะกรรมาธิการข่าวกรอง สภาผู้แทน และ วุฒิสภา เปิดการประชุมลับ
I,as your lieutenant,will institute policies that we've have always wanted.ฉัน, ในฐานะผู้แทน, จะตั้งกฏที่พวกเราใฝ่ฝัน
We caught up with David Finch speaking to the Marthaville Order of Visionary Southern Gentlemen today as he embarks on his campaign for the U.S. House of Representatives.เราทีเทปท่านเดวิด ฟลินช์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ของมาทาร์วิลของสุภาพบุรุษชาวใต้ผู้นี้ ในขณะที่ท่านกำลังดำเนินการเกี่ยวกับแคมเปญ สำหรับผู้แทนคณะรัฐสภา
This could be huge, Deputy.ซึ่งอาจเป็นเรื่องใหญ่มาก สมาชิกสภาผู้แทน
All of you should be commended for your courage, and from what I hear, especially you representative Binks.พวกท่านทั้งหมดสมควร จะได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ และจากที่ข้าได้ยินมา โดยเฉพาะเจ้า ผู้แทนบิงส์
Do you speak for the entire human race?คุณเป็นผู้แทนเผ่าพันธุ์ มนุษย์ได้อย่างนั้นหรอ ?
He's cited as the reason Congress is considering the first national crime bill, making criminal enterprise across state lines a federal offense.เขาเป็นเหตุผลให้สภาผู้แทนพิจารณาร่างกฏหมายอาชญกรรมแห่งชาติฉบับแรก ทำให้อาชญกรรมข้ามรัฐเป็นคดีกลาง
Senator Kharrus and Representative Binks will be dispatched immediately.วุฒิสมาชิกคาร์รัสและผู้แทนบิงส์ จะเดินทางไปในทันที
Senator Kharrus, representative Binks, take your seats.ท่านวุฒิคาร์รัส, ผู้แทนบิงส์ โปรดนั่งประจำที่
Yes, sir. You are the senate representative.ใช่แล้วท่าน ท่านเป็นผู้แทนจากสภาสูง
No, if he's a representative, he might be worth something as well.ไม่ เขาเป็นถึงผู้แทน อาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างก็ได้
You, representative Bink, we'll take you to your Jedi friends so you can... negotiate.เจ้า ผู้แทนบิงส์ เราจะพาเจ้าไปหาเจไดเพื่อนของเจ้า แล้วเจ้าก็จะได้...
He's no representative. He's a plague!มันไม่ใช่ผู้แทน มันเป็นตัววายร้าย
The speaker of the assembly. He has the power.ประธานสภาผู้แทน เขามีอำนาจพอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้แทน
Back to top