ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้สนับสนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้สนับสนุน*, -ผู้สนับสนุน-

ผู้สนับสนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สนับสนุน (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ Ops. ผู้คัดค้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
freetradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
henchman n.คนสนิท,ผู้สนับสนุน,ผู้ติดตาม,คนรับใช้
knight(ไนทฺ) n. อัศวิน,ม้า (หมากรุก) ,ผู้สนับสนุนที่ซื่อสัตย์. vt. แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
monopolist(มะนอพ'พะลิสทฺ) n. ผู้มีเอกสิทธิ์,ผู้สนับสนุนการมีเอกสิทธิหรือลัทธิเอกสิทธิ., See also: monopolistic adj.
promoter(พระโม'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ส่ง-เสริม,ผู้ก่อการ,ผู้กระตุ้น,สารกระตุ้นฤทธิ์ทางเคมี
prop(พรอพ) vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ค้ำ n. ไม้ค้ำ,ไม้ยัน,ตอม่อ,สิ่งหนุน,ผู้สนับสนุน, Syn. support
proponent(พระโพ'เนินทฺ) n. ผู้เสนอ,ผู้สนับสนุน, Syn. advocate
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
republican(รีพับ'ลิเคิน) adj.,n. (ผู้สนับสนุน) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, Republican adj.,n. (สมาชิก) เกี่ยวกับพรรค Republican Partyในอเมริกา
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก,ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
business (n.) ผู้สนับสนุน
exponent (n.) ผู้สนับสนุน Syn. advocate, supporter
following (n.) ผู้สนับสนุน Syn. supporters, entourage
promoter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม Syn. booster, advertiser, agent
supporter (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporters (n.) ผู้สนับสนุน Syn. entourage
sustainer (n.) ผู้สนับสนุน See also: ผู้ค้ำจุน, สิ่งที่ค้ำจุน Syn. sponsor, supporter
monetarist (n.) ผู้สนับสนุน monetarism
wet (n.) ผู้สนับสนุนการผลิตและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (คำไม่เป็นทางการ)
royalist (n.) ผู้สนับสนุนการมีกษัตริย์
separationist (n.) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก See also: ผู้แบ่งแยก
seceder (n.) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน See also: ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป Syn. rebel, schismatic
secessionist (n.) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน See also: ผู้สนับสนุนการถอนตัวออก, ผู้ถอนตัวออกไป Syn. rebel, seceder, schismatic
Roundhead (n.) ผู้สนับสนุนครอมเวลล์ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ Syn. Cavalier
hawk (n.) ผู้สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูต See also: ผู้ใฝ่สงคราม
fellow traveller (n.) ผู้สนับสนุนพรรคแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค
Orleanist (n.) ผู้สนับสนุนราชวงศ์ออร์ลีนส์ของประเทศฝรั่งเศส (ช่วงปีค.ศ.1830-1848)
feminist (n.) ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี
libertarian (n.) ผู้สนับสนุนหรือยึดถึงหลักแห่งเสรีภาพ See also: นักเสรีนิยม
internationalist (n.) ผู้สนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Joining me in the discussion are congressman Harold Stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.ผู้ร่วมสนทนากับผม ในช่วงนี้คือ สมาชิกสภาครองเกรส ฮาโรลด์ สเติร์น ผู้สนับสนุน V และ มาริออต ไกร์เกอร์ ผู้ต่อต้าน V
That's why I'm having the paper sponsor the Jenny Packham party tonight.นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมีเอกสาร ผู้สนับสนุน เจนนี่ แพคแฮม ปาร์ตี้คืนนี้
Patrons have been dropping like flies.ผู้สนับสนุน คนดูเอยก็พากันเลิกซื้อบัตร
Devoted serial monogamist who marries wealthy men right before they die.ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว เธอแต่งงานกับผู้ชายรวยๆมาแล้วหลายคน ก่อนที่เขาจะตาย
This proponent of establishing a nation to which former slaves could return to Africa...ผู้สนับสนุนการสถาปนาชาติ ทาสในอดีตกลับคืนสู่แอฟริกา...
Bridget Kelly's sponsor disappeared?ผู้สนับสนุนของบริดเจท หายตัวไปล่ะ
Malcolm's sponsor?ผู้สนับสนุนของมัลคอล์ม
My old sponsor's in town.ผู้สนับสนุนคนเก่าเข้าเมืองมา
Really? Where was your sponsor when you almost broke today?ผู้สนับสนุนคุณไปไหน ตอนที่คุณต้องการ?
Supporters can have access to the candidate after he's delivered his speech.ผู้สนับสนุนจะเจอเขาได้ก็ต่อเมื่อเขาเขียนคำกล่าวสุนทรพจน์เสร็จ.
My sponsor is out of state.ผู้สนับสนุนฉัน ไม่อยู่
A dependable sponsor...ผู้สนับสนุนที่พึ่งได้...
ROH's Supporters Veto Impeachmentผู้สนับสนุนนายโรห์ ยับยั้งการยื่นถอดถอน
Mortal rights advocate Congressman David Finch squares off against American Vampire League spokesmanผู้สนับสนุนฝ่ายมนุษย์ สมาชิกสภา เดวิด ฟินช์ กับอีกฝ่าย ตัวแทน สมาคมแวมไพร์อเมริกัน คือ
Many supporters have gathered here.ผู้สนับสนุนมากมาย มารวมกัน
There are many who have followed mad cause that still cling to fading life.ผู้สนับสนุนหลายสิ่งที่บ้า ยึดมั่นกับยังคงรักษาชีวิตอิดโรย
Dexter's sponsor is a woman. Is that a problem?ผู้สนับสนุนเด็กซ์เตอร์ เป็นผู้หญิง มีปัญหาด้วยเหรอ
The booster is a kick to your system, so you may experience some side-effects, nausea, dizziness, headaches, a ringing in your ears like you have tinnitus.ผู้สนับสนุนเป็นโทษกับระบบ ของคุณ ดังนั้นคุณอาจพบบางส่วน ผลข้างเคียง คลื่นไส้เวียนศีรษะ, ปวดหัว,
Sponsor reported him missing when he didn't show for an na meeting a few days ago.ผู้สนับสนุนแจ้งว่าเขาหายไป ไม่ไปชุมนุม 2-3 วันก่อน
And sponsors of animal greatness.ผู้สนับสนุนและของความยิ่งใหญ่ของสัตว์
If I fall asleep,... ..I'm done for.เธอรุกรานกลุ่มผู้สนับสนุนผม และเธอก็รุกรานบ้านผม เฮ้ย เฮ้ย, นั่งก่อน
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน
And I do believe it's a commercial break. We'll see you soon. Bye-bye.ต่อไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับ
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... .
We're really thrilled to announce First U.S.A as our sponsor we're thrilled to be working with First U.S.A... and so we give First U.S.A a good name in the media and include them in our news storiesเรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า เฟิร์สท์ยูเอสเอ เป็นผู้สนับสนุนของเรา... .
I didn't tell you my last girlfriend, a feminist vegan punk... broke up with me because she thought I was too angry.ผมยังไม่ได้บอกคุณว่าแฟนคนล่าสุดของผม เธอเป็นผู้สนับสนุนลัทธิแฟมินสต์ เธอขอเลิกกับผม ก็เพราะเธอคิดว่าผมขี้โมโหเกินไป
How about a sponsor?หาผู้สนับสนุนเป็ไงล่ะ
He's the person that said he can be our patron.เค้าน่ะเป็นผู้สนับสนุนให้เราได้
As your sponsor, I will not let you relapse.ในฐานะผู้สนับสนุนนาย ฉันจะไม่ให้นายกลับไปแห้วอีกทีหรอก
Come on, let's see what'll happen. I'm actually a Kira supporter.มาสิ มาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ที่จริงชั้นก็เป็นผู้สนับสนุนคิระ
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้
You keep getting scoops about Kira as a supporter.คุณคงกำลังทำสกู๊ปเกี่ยวกับคิระในฐานะผู้สนับสนุนของเค้า
And what about a sponsor? Did you find one?แล้วผู้สนับสนุนล่ะ หาได้มั้ย
Is this what a sponsor normally does on their first meeting?ปกติแล้วนัดเจอครั้งแรกกับผู้สนับสนุน เขาทำกันแบบนี้เหรอ
I've had all kinds of sponsors.ฉันมีผู้สนับสนุนมาแล้วทุกแบบ เรียนมาจากคนเก่งที่สุดแล้ว
I ended up seeing my sponsor today at lunch.ผมถึงกับต้องไปเจอผู้สนับสนุน วันนี้ตอนเที่ยง
Maybe it's 'cause it's her first time being a sponsor.อาจจะเป็นเพราะเธอเป็นผู้สนับสนุนเป็นครั้งแรก
I guess I must be a good sponsor after all.ฉันคงเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะ ดูแล้ว
Lila... came with me to Naples... as my sponsor.ไลล่า ไปกับผมที่เนเปิ้ล ในฐานนะผู้สนับสนุน
You and Lila went away together as sponsor and sponsee.คุณกับไลล่า ไปด้วยกันในฐานะ ผู้สนับสนุนกับผู้รับการสนับสนุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้สนับสนุน
Back to top