ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ช่วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ช่วย*, -ผู้ช่วย-

ผู้ช่วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่วย (n.) assistant
ผู้ช่วย (n.) assistant See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man Syn. คนช่วย
ผู้ช่วย (n.) secretary
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (n.) professor assistant
ผู้ช่วยเหลือ (n.) sponsor See also: backer, patron Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้เกื้อหนุน
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper, sponsor, assistant, backer Syn. ผู้ส่งเสริม Ops. ผู้คัดค้าน
ผู้ช่วยเหลือ (n.) alliance See also: ally, association, partnership, coalition Syn. ผู้ส่งเสริม, แนวร่วม Ops. ศัตรู
ผู้ช่วยเหลือ (n.) supporter See also: helper Syn. เส้น, พวกพ้อง, คนช่วย, คนสนับสนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
assistant professorผู้ช่วยศาสตราจารย์
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
accoucheur(อะคูเซอ') fr. ผู้ช่วยในการคลอด, หมดตำแย, สูติแพทย์
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
adjuvant(แอด' วันท) adj., n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย (serving to help)
aid(เอด) vt.,n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant)
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
ally(vt,vi. อะไล', -n. แอล' ไล, อะไล') ผูกพัน,เข้าข้าง,เป็นพันธมิตร,พันธมิตร,ประเทศพันธมิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วย,สิ่งที่เกี่ยวดองกัน. -alliable adj., Syn. confederate, partner-A. enemy
altar boyเด็กผู้ช่วยพระทำพิธีในโบสถ์ (acolyte)
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
assistant(อะซิส'เทินทฺ) n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ป่วย.
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
busboyn. ผู้ช่วยบริการในร้านอาหาร
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ
coadjutorn. ผู้ช่วย, Syn. assistant
contributor(คันทริบ'บิวเทอะ) n. ผู้บริจาค,ผู้ออกเงินช่วยเหลือ,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้มีส่วน,ผู้ส่งเรื่องเขียนไปตีพิมพ์., See also: contributorial adj. ดูcontributor
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
croupier(คร'เพียร์) n. คนเก็บเงินและจ่ายเงินที่โต๊ะการพนัน,ผู้ช่วยเจ้าภาพงานเลี้ยง
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม,ตบตา., See also: deaconship n.
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
gillie(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gilly(กิล'ลี่) n. ผู้ช่วยเหลือรับใช้นักกีฬา
gopher(โก'เฟอะ) n. คนที่มีใจจดใจจ่อ,ผู้ช่วย,เด็กรับใช้,เป็นชื่อโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ เริ่มด้วยการช่วยหาแฟ้มข้อมูล ในลักษณะที่เป็นแบบเมนู กล่าวคือ มีรายการให้เลือก เมื่อพบแล้วก็สามารถเก็บลงในจานบันทึก หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
lifesaver(ไลฟฺ'เซเวอะ) n. ผู้ช่วยชีวิตคนอื่น,เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำหรือจมน้ำ, See also: lifesaving n. ดูlifesaver, Syn. lifeguard
man fridayn. ผู้ช่วยผู้จักการที่ทำหน้าที่หลาย ๆ อย่าง
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
mate(เมท) n. เพื่อน,สามีหรือภรรยา,เพื่อนร่วม (สำนัก,โรงเรียน,บ้านหรืออื่น ๆ) ,หนึ่งในสัตว์ตัวผู้ตัวเมียคู่หนึ่ง,ผู้ช่วยจ่านายสิบทหารเรือ,ผู้ช่วยนายเรือ. v. ร่วม,ร่วมคู่,แต่งงาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพื่อน, See also: mateship n.
paramedic(แพ'ระเมดดิค) n. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์,เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท,นายทหารผู้ช่วย,องครักษ์
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
assistant(n) ผู้ช่วย
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
coadjutor(n) ผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมมือ,ผู้ช่วย,รอง
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpless(adj) หมดหนทาง,ไม่มีผู้ช่วย,ไม่เป็นประโยชน์
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
mate(n) คู่ทุกข์คู่ยาก,เพื่อน,ต้นหน,ผู้ช่วยนายเรือ
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
saver(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้กอบกู้,คนมัธยัสถ์,คนประหยัด,เครื่องทุ่นแรง
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Military Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assistants, Chairsideผู้ช่วยข้างเก้าอี้ [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อนPeer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adjunct (n.) ผู้ช่วย Syn. helper
adjuvant (n.) ผู้ช่วย Syn. helper
aid (n.) ผู้ช่วย
aide (n.) ผู้ช่วย Syn. assistant
assistant (n.) ผู้ช่วย See also: ผู้ช่วยเหลือ Syn. helper
coadjutant (n.) ผู้ช่วย Syn. assistant, helper, coadjutor
coadjutor (n.) ผู้ช่วย Syn. assistant, helper, coadjutant
mate (n.) ผู้ช่วย
secondary (n.) ผู้ช่วย See also: ตัวแทน, ตัวสำรอง
second mate (n.) ผู้ช่วยกัปตัน
second mate (n.) ผู้ช่วยกัปตันเรือ
resuscitator (n.) ผู้ช่วยชีวิต See also: ผู้ปั๊มหัวใจ
savior (n.) ผู้ช่วยชีวิต See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผู้กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
saviour (n.) ผู้ช่วยชีวิต See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผที่กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
domestic (n.) ผู้ช่วยทำงานบ้าน See also: คนรับใช้ Syn. servant, household
meliorator (n.) ผู้ช่วยบรรเทา See also: ผู้แบ่งเบา
reliever (n.) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
mate (n.) ผู้ช่วยผู้บังคับการเรือ Syn. warrant officer, petty officer
apparitor (n.) ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
sportcaster assistant (n.) ผู้ช่วยผู้สื่อข่าวกีฬา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a lifesaverคุณคือผู้ช่วยชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Morgan, Prentiss, Reid... deputy, you take them to his house, see what you can find.มอร์แกน เพรนทิส รี้ด... ผู้ช่วย คุณช่วยพาพวกเขาไปที่บ้านเขา ดูว่าคุณจะหาอะไรเจอบ้าง
Uh, like we were telling Marshal Jennings here...ก็อย่างที่เราบอกกับ ผู้ช่วย เจนนิ่ง
We have a group of, uh, young ladies who tend to all of our clerical tasks: assistants, translators.เรามีกลุ่มของหญิงสาว ที่ตั้งใจมาทำงานให้ ผู้ช่วย นักแปลภาษา
His name was Jared Vennett. Vennett.ผู้ช่วย ชื่อของเขาคือ แจเรด เฟเนท
For the new editor in chief.ผู้ช่วย บก.บริหารคนใหม่
Sous-Chef, You'Re Needed.ผู้ช่วย พ่อขอแรงหน่อย
Marshal Jennings, huh?ผู้ช่วย เจนนิ่ง อืม?
Nanny, what did you say?ผู้ช่วย เธอพูดอะไรนะ
Nanny, did you hear that? Who's that?ผู้ช่วย เธอได้ยินมั้ย เสียงใคร
Nanny, give me water.ผู้ช่วย เอาน้ำให้ฉันหน่อย
Ass Man, I need you.ผู้ช่วย, ฉันต้องการนาย
(ASSISTANT) Complete cock-up, I'm afraid.ผู้ช่วย) ไก่สมบูรณ์ขึ้นฉันกลัว.
A first mate sticking her neck out for some prisoner.ผู้ช่วยกัปตัน เธอยื่นคอตัวเองเข้าช่วย เพื่อเชลย
First mate is a "her"?ผู้ช่วยกัปตันเป็นผู้หญิงเหรอ
First mate wouldn't let it happenผู้ช่วยกัปตันไม่ฆ่าเขา
Thorpe enterprises' vice president,ผู้ช่วยของ บริษัทโทรป
Cuddy's assistant decided to use his own brain.ผู้ช่วยของคัดดี้ ตัดสินใจ คิดเอาเอง
Your associate, Rachel Knox, is dead.ผู้ช่วยของคุณ ราเชล น็อก ตายแล้ว
Your own assistant destroys evidence, and you still want to go to trial?ผู้ช่วยของคุณทำลายหลักฐาน และคุณยังต้องการให้มีการพิจารณา
Your TA said you couldn't give a lecture without your skinny caramel macchiato.ผู้ช่วยของคุณบอกว่า คุณสอนไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้กินกาแฟ คาราเมล มัคคิอาโต้
Your number two needs to go number one.ผู้ช่วยของคุณเริ่มปวดชิ้งฉ่อง
Mr. Oldman's assistants are responsible for preliminary assessments.ผู้ช่วยของคุณโอลด์แมนรับผิดชอบ เรื่องประเมินในขั้นแรก
My assistant. It's almost not worth having one.ผู้ช่วยของฉัน เธอเกือบจะเป็นเรื่องแย่ที่สุดที่มี
My assistant, the Hutu Power man.ผู้ช่วยของฉัน เป็นกองกำลังฮูตู
My assistant will be here tomorrow morning at 7:00.ผู้ช่วยของฉันจะมาที่นี่พรุ่งนี้ 7 โมงเช้า
My assistant will get you that list of witnesses.ผู้ช่วยของผม สามารถให้ รายชื่อ พยาน แก่คุณได้
My aide will text you on a secure channel.ผู้ช่วยของผมจะส่งข้อความให้คุณในช่องทางการเข้ารหัส
One of my assistants will come by today. Kindly hand over the Vaucanson as it is.ผู้ช่วยของผมจะแวะมาวันนี้ ช่วยส่งมอบโวแคนสันให้เขาด้วย
An associate of mine in New Orleans was advising illicit traffic in the Gulf to be rerouted to New Orleans.ผู้ช่วยของผมที่นิวส์ ออร์ลีนส์ แนะนำว่ามันจะเป็นการเดินเรือที่ผิดกฏในอ่าว ถ้าหากจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่นิว ออร์ลีนส์
My assistant gave me an incomplete file. I'll Be right back.ผู้ช่วยของผมให้เอกสารมาไม่ครบ เดี๋ยวผมมานะ
Uh, my assistant Sam will take you to him.ผู้ช่วยของพ่อ แซม จะพาคุณไปพบเขา
Both my dad's deputies are dead.ผู้ช่วยของพ่อสองคนตายแล้ว
Farrow's trusty assistant closing up shop.ผู้ช่วยของฟาร์โรว์กำลังปิดร้าน
Should fear.ผู้ช่วยของราชินิตะหาก ที่บีควรจะกลัว
His assistant, Margot Sandoval.ผู้ช่วยของเขา,มาร์ก็อต แซนโดวัล
Well, his assistant thinks that he's illegally funneling money into his campaign.ผู้ช่วยของเขาคิดว่า เขากำลังระดมทุนอย่าง ผิดกฎหมายเพื่อหาเสียง
An assistant was killed in his lab.ผู้ช่วยของเขาถูกฆ่าในห้องแล็บ
His assistance in the field is vital.ผู้ช่วยของเขาที่อยู่ในภาคสนาม อาจถึงแก่ชีวิตได้
Calvin's assistant Megan Marston was at both churches when the money went missing.ผู้ช่วยของเคลวิน เมแกน มาร์สัน อยู่ที่โบสถ์ทั้ง 2 แห่งที่เงินหายไป
His valet is right over there.ผู้ช่วยของเค้าอยู่ตรงนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ช่วย
Back to top