ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดธรรมดา*, -ผิดธรรมดา-

ผิดธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดธรรมดา (adj.) unnatural See also: irregular, abnormal, unusual, uncommon, offbeat
ผิดธรรมดา (adv.) unnaturally See also: irregularly, abnormally, unusually
ผิดธรรมดา (adj.) strange See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary Syn. แปลก, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร
English-Thai: HOPE Dictionary
curiosity(คิวริออส'ซิที) n. ความอยากรู้อยากเห็น,ของหายาก,ของลายคราม,ลักษณะที่แปลกและน่ารู้น่าสนใจ,ความผิดธรรมดา,ความแปลก, Syn. novelty
curious(คิว'เรียส) adj. ซึ่งอยากรู้อยากเห็น,หายาก,แปลก,ผิดธรรมดา,น่าสนใจ,ประณีต, See also: curiousness n. ดูcurious, Syn. nosy
exceeding(อิคซีด'ดิง) adj. เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ -miss
exotic(อิกซอท'ทิด) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,ผิดธรรมดา,ประหลาด. n. สิ่งที่มาจากต่างประเทศ,สิ่งที่ผิดธรรมดา., See also: exotically adv., Syn. alien
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
hypersensitiveadj. ซึ่งมีความรู้สึกไวเกินไป,ไวผิดธรรมดาที่มีต่อสิ่งกระตุ้นใด ๆ, See also: hypersensitivity n.
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
preternatural(พรีเทอแนช'เชอเริล) adj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดธรรมชาติ,วิเศษ,กาย-สิทธิ,มหัศจรรย์., See also: preternaturalism,preternaturality,preternaluralism n., Syn. exceptional
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien
unwonted(อันวอน'ทิด) adj. ผิดปรกติ,ผิดธรรมดา, Syn. abnormal
whopper(วอพ'เพอะ) n. สิ่งที่ใหญ่และผิดธรรมดา,การโกหกที่ลวงโลก, Syn. colossus
English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
exceeding(adj) มากมาย,เหนือกว่า,มากกว่า,ผิดธรรมดา,พิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
exotic(adj) เป็นของต่างประเทศ,ไม่ใช่ของพื้นเมือง,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
preternatural(adj) ผิดธรรมชาติ,ผิดธรรมดา,กายสิทธิ์,วิเศษ,มหัศจรรย์
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
unwonted(adj) ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,ผิดธรรมดา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysaphia; paraphia; parapsia; parapsis; pseudapsiaความรู้สึกสัมผัสผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
singular (adj.) ผิดธรรมดา See also: พิเศษ Syn. peculiar, strange, uncommon Ops. average, normal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง...
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
They insinuate a slightly skewed perspective on how they see the world- just off normal.ดวงตาที่ส่อแววของ... มุมมองโลกที่เบี่ยงเบน วิปริตผิดธรรมดา
There is one in particular that may buy us some time.การมีชีวิตผิดธรรมดา อาจซื้อ เวลาเพิ่มเติมให้เราได้
But on this particular day,แต่ในวันที่ผิดธรรมดานี้
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา
And like most ordinary women, she had an extraordinary dream.ดูเหมือนจะธรรมดามากๆซะด้วย เธอมีความฝันที่ผิดธรรมดา
Quite extraordinary in that laboratory of his.ที่ผิดธรรมดาใน ห้องทดลองของเขา
I'll admit the method here is a little unconventional, but it didn't hurt a guest.ผมจะยอมรับขันตอนนี้ แต่นี้ แต่นี้มันผิดธรรมดาไปหน่อย แต่มันก็ไม่ได้ทำอะไร ลูกค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดธรรมดา
Back to top