ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผนวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผนวก*, -ผนวก-

ผนวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผนวก (v.) append See also: annex, attach, mix with, add Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ
expletiven. คำอุทานที่หยาบคาย,คำเฉย,สิ่งผนวก.
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
tip(ทิพ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรียว,ยอด,สุด,ส่วนที่อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสือ,งินตอบแทนเล็กน้อย,เงินรางวัล,คำแนะนำ,ข้อแนะนำ,การเคาะเบา ๆ ,การตีเบา ๆ ,การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย,จัดให้มีปลาย,ประดับปลาย,เอาปลายออก,ติดผนวกปลาย,ต่อปลาย,แทรก,เสริมปลาย,ทำให้เอียง
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
annex(n) ภาคผนวก,สิ่งที่เพิ่มเข้ามา
annexation(n) การเพิ่ม,การผนวก,สิ่งที่แนบท้าย
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
expletive(adj) ซึ่งทำให้ครบถ้วน,ที่เสริมเข้าไป,ที่เพิ่มเข้าไป,ที่ผนวกเข้าไป
postscript(n) ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,บทเสริมท้าย
subjunctive(adj) ที่เพิ่มเติม,ที่ผนวกเข้ามา,ที่เสริม
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appendผนวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
annexationการผนวกดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendixภาคผนวก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
appendant (adj.) ผนวก Syn. appendent
appendent (adj.) ผนวก Syn. appendant
supplement (vt.) ผนวก See also: เสริม, เพิ่มเติม Syn. add, annex, extend, reinforce
annex (n.) ภาคผนวก
appendage (n.) ส่วนผนวก See also: ส่วนห้อยท้าย Syn. attachment, appendix, accessory
appendix (n.) ภาคผนวก See also: ส่วนเพิ่ม Syn. addendum, supplement, attachment
inclusion (n.) การผนวก See also: การรวมเข้าไว้ด้วยกัน Syn. admittance, incorporation Ops. exclusion
LEXiTRON (n.) ชื่อเฉพาะของพจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์คู่ภาษาไทย<->อังกฤษ พัฒนาขึ้นโดย NECTEC คำว่า LEXiTRON เกิดจากคำว่า lexicon (คลังศัพท์) ผนวกกับ electron (อนุภาคมูลฐาน) เพื่อใช้ในความหมายว่า คำศัพท์ที่บรรจุอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
supplement (n.) ภาคผนวก See also: บันทึกท้ายเล่ม Syn. appendix, annex
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Foreign Economic supplemented with Tianzhuผนวกกับศึกษาเคล็ดวิชาของชาติอื่นๆด้วย
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ
"May terminate se prior to resolution as defined by paragraph 314, sub-clause 'd', which states..." that's not binding.ก่อนที่ปัญหาจะถูกแก้ไขได้หมด ตามย่อหน้า 314 - อนุผนวก ดี. ซึ่งกล่าวว่า...
No, it liberated you from the Brad.หรือผนวกผมเข้ากับแบรด ในด้านของความเจ็บปวด
I'm missing the coroner's supplemental for victim 3.ผมยังไม่ได้ภาคผนวกจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรของเหยื่อรายที่ 3
Get me that supplemental so i can close the case.เอาภาคผนวกมาให้ผม แล้วผมจะได้ปิดคดี
That incorporates dance.ที่ผนวกท่าเต้นเข้าไปด้วย
To continue with the northern expeditionต้องการผนวกรวมภาคเหนือโดยเร็ว
The virus in its gaseous forms combined with these bombs will release the blue shadow virus back into the galaxy, more potent than ever before.ไวรัสที่อยู่ในสภาวะก๊าซ ผนวกเข้ากับระเบิดเหล่านี้ จะปลดปล่อยไวรัสบลูชาโดว์
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2
If we cross the list of planets we know he visited with the distance he traveled...ถ้าเราผนวกรายชื่อดาวเคราะห์ที่เรารู้ว่าเขาไป กับระยะทางที่เขาเดินทาง...
I call your attention to the Friendship Rider in Appendix C:โปรดดูหมวดเพิ่มเติมของมิตรภาพ ในภาคผนวกซี
His dermis is a veritable road map of entomological reactions, and that, combined with the contents of his stomach...รอยบนผิวหนังของเขา บอกเส้นทางตามถิ่นอาศัยของแมลง และหากผนวกกับเศษอาหารในกระเพาะ
Vice Dean Laybourne, from the air conditioning repair school annex.รองคณบดี เลย์บอร์น เรื่องงบผนวกฝ่ายซ่อมแอร์วิทยาลัยค่ะ
That it's separate from Greendale, but it's an annex.ว่าตัวเองแยกเป็นอิสระจากกรีนเดล แต่มันก็ยังคงเป็นส่วนผนวก
A healthy dose of props, and our plucky transsexual Porcelina, and you are over the top.ด้วยตัวช่วยสุดวิเศษเหล่านี้ และพอร์ซเซลเลน่า สตรีข้ามเพศผู้อาจหาญ ผนวกรวมกับพวกเธอ
Our undercover operations reap the most successful actionable intelligence, if you refer to the chart in appendix four.การดำเนินงานของเรา ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดl ซึ่งหน่วยราชการลับ ถ้าคุณอ้างอิงข้อมูลกำหนดแผนการ ในภาคผนวกที่ 4
Bath Opera is proud to present you with the first Golden Appendix Award.อาบน้ำโอเปร่ามีความภูมิใจที่จะนำเสนอคุณ กับรางวัลโกลเด้นภาคผนวกแรก.
Turn to page 5, appendix 3, soft limitsพลิกไปหน้า5 ภาคผนวก3 ข้อจำกัดขั้นต่ำ
It's in the Employee Handbook. An addendum.มันในคู่มือพนักงาน ภาคผนวก
We need to take what's good about Batman and marry it to actual laws and proper ethics and accountability.เราต้องการสิ่งที่ดีของแบทแมน เอามาผนวกกับกฎหมายจริง จริยธรรม และอำนาจหน้าที่

ผนวก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追加[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผนวก
Back to top