ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพฤติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพฤติ*, -ประพฤติ-

ประพฤติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติ (v.) conduct See also: behave, act, perform, do, commit, operate Syn. ปฏิบัติตัว, ทำตัว, ปฏิบัติ, วางตน, วางตัว, กระทำ, ดำเนินตน, ปฏิบัติตน
ประพฤติชอบ (v.) behave well See also: conduct oneself properly Syn. ประพฤติดี Ops. ประพฤติมิชอบ
ประพฤติชั่ว (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ประกอบกรรมชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, กระทำผิด, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
ประพฤติชั่ว (v.) do evil See also: commit a sin Syn. ทำเลว, ทำผิด, ทำบาป, กระทำผิด Ops. ทำดี
ประพฤติดี (v.) behave well See also: conduct oneself properly Ops. ประพฤติมิชอบ
ประพฤติดี (v.) make good thing See also: do good, do well Syn. ปฏิบัติดี, ปฏิบัติชอบ, ประพฤติชอบ Ops. ทำชั่ว, ทำเลว
ประพฤติตน (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน
ประพฤติตัว (v.) behave oneself See also: perform, act Syn. ปฏิบัติตน
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct oneself, act Syn. ประพฤติ, วางตัว
ประพฤติตัว (v.) behave See also: conduct Syn. ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว
ประพฤติตาม (v.) follow See also: observe the precepts, behave, track, trace Syn. ปฏิบัติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม Ops. ฝ่าฝืน
ประพฤติตามธรรม (v.) practice the dharma Syn. เจริญภาวนา
ประพฤติผิด (v.) misbehave See also: behave badly Syn. ทำผิด, กระทำผิด Ops. ประพฤติถูก, ทำถูก
ประพฤติมิชอบ (v.) misbehave See also: behave badly Ops. ประพฤติชอบ
ประพฤติไม่ดี (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ประกอบกรรมชั่ว, ทำผิด, กระทำผิด, ประพฤติชั่ว, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
English-Thai: HOPE Dictionary
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
behave(บิเฮฟว์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎิบัติตัว,ประพฤติ,กระทำตัว, Syn. conduct
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
demean(ดีมีน') vt. ทำให้ต่ำ,ทำให้เลวลง,กระทำตัว,ประพฤติ,ปฏิบัติตัว
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
faux pas(โฟพา') ความประพฤติผิด,ความผิดพลาด
gest(เจสทฺ) n. เรื่องราว,นิทาน,บทกวีเกี่ยวกับความรักหรือประวัติศาสตร์,การกระทำ,คนประพฤติ,ลักษณะท่าทาง,ขั้นตอนในการเดินทาง
going(โก'อิง) n. การไป,สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง., See also: goings n. นิสัย,ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่,กระฉับกระเฉง,มีชีวิต,ทั่วไป,ตามปกติ,ปัจจุบัน,ซึ่งกำลังจากไป, Syn. departure,ongoing
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
infamy(อิน'ฟะมี) n. การมีชื่อเสียงในทางที่เลว,นิสัยหรือความประพฤติที่เลว, Syn. dishonour,
juvenile delinquencyความประพฤติผิดของเด็กและเยาวชน
law(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
misbehave(มิส'บิเฮฟว) vi.,vt. ประพฤติไม่ดี,ประพฤติไม่เหมาะสม., See also: misbehaver n.
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
moral(มอ'เริล,โม'เริล) adj. เกี่ยวกับศีลธรรม,เกี่ยวกับจรรยา,เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ,บริสุทธิ์,เกี่ยวกับจิตใจ,ขึ้นอยู่กับการสังเกต. n. หลักศีลธรรม,หลักธรรมจริยา, See also: morals n. หลักความประพฤติ, Syn. ethical
motto(มอท'โท) n. ภาษิตคำขวัญ,คติพจน์,คำพังเพย,หลักความประพฤติ pl.mottoes,mottos
proctor(พรอค'เทอะ) n. ทนาย,ผู้ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย. vt.,vi. ดูแลความประพฤติ,ดูแลความสงบเรียบร้อย, See also: proctorial adj. proctorship n., Syn. agent,proxy
proper(พรอพ'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถูกต้อง,ถูกกาลเทศะ,ถูกมารยาท,เกี่ยวกับบุคคลใดหรือสิ่งใดโดยเฉพาะ,อันแท้จริง,ดั้งเดิม,กับตา,โดยตัวของมันเอง,เคร่งครัด,สมบูรณ์,เต็มที่,ดี. n. พิธีการ,มารยาท,ความประพฤติ, Syn. fit,suitable
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
slate(สเลท) n. กระดานชนวน,หินชนวน,สีหินชนวน,สีเทาอมน้ำเงินเข้ม,รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง,รายชื่อผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก, -Phr. (clean slate ประวัติความประพฤติที่ขาวสะอาด) vt. ปูด้วยหินชนวน,ปูด้วยแผ่นหิน,เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง,กำหนดรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาได้รับเลือก
tao(เดา,เทา) n. เต๋า,พื้นฐานความประพฤติที่สมควรของมนุษย์หรือการดำเนินชีวิตอย่างง่าย ๆ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
well-conditioned(เวล'คันดิช'เชินดฺ) adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,มีนิสัยดี,มีความประพฤติดี
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี
English-Thai: Nontri Dictionary
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว,ความผิดทางอาญา,ผู้กระทำผิด
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
behaviourพฤติกรรม, ความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlling of behaviourการคุมประพฤติ [ดู probation ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malversationการประพฤติทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misbehaviourการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misconduct in officeการประพฤติมิชอบในหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probation๑. การคุมประพฤติ๒. การรอพินิจ๓. การทดลองปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probation officerพนักงานคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probationerผู้ถูกคุมความประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reformatoryสถานปรับปรุงความประพฤติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ,พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Corrupt practiceการประพฤติทุจริต [เศรษฐศาสตร์]
Probationการคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Probation officersพนักงานคุมประพฤติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry (vt.) ประพฤติ See also: ปฎิบัติตัว Syn. behave, comport
comport (vt.) ประพฤติ Syn. behave
conduct (vt.) ประพฤติ Syn. behave
go on (phrv.) ประพฤติ See also: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต
fly right (phrv.) ประพฤติดี (คำไม่เป็นทางการ)
acquit (vt.) ประพฤติตัว Syn. behave, conduct
bear (vt.) ประพฤติตัว See also: ปฏิบัติตัว Syn. behave
behave (vi.) ประพฤติตัว See also: ประพฤติ, วางตัว, ปฏิบัติตัว Syn. act, perform
be in the right (idm.) ประพฤติตัวดี Syn. put in
amend (vi.) ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น
steady down (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น See also: ทำตัวเหมาะสม
go off (phrv.) ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง Syn. keep on, run off
sing small (phrv.) ประพฤติตัวนอบน้อมหลังจากถูกดุว่า
run wild (phrv.) ประพฤติตัวป่าเถื่อน See also: ทำตัวเกเร, เกเร
cast back (phrv.) ประพฤติตัวเหมือน (ญาติหรือบรรพบุรุษ) See also: เหมือนกับ (ญาติหรือบรรพบุรุษ) Syn. throw back
go native (phrv.) ประพฤติตัวเหมือนคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง (เช่น ทางด้านประเพณีหรือวัฒนธรรม)
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
be in the wrong (idm.) ประพฤติตัวไม่ดี Syn. put in
deep on (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Behave. Get up, get up, go on.ประพฤติ ลุกขึ้นได้รับการขึ้นไปใน
To behave in reckless ways.ประพฤติตัวด้วยความไม่ยั้งคิด
Was it good behavior or bad behavior with the warden?ประพฤติตัวดีเหรอ หรือ อัดผู้คุมแล้วหนีออกมา
He's twisting his words, he's using the Scriptures.ประพฤติตัวประหนึ่ง "ราชาแห่งดวงดาว"
One of our students, Pat Hingle, who was expelled just yesterday for improper conduct,นักเรียนของเราคนนึง, แพท ฮินเกิล, ซึ่งถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะประพฤติไม่ดี,
How about a five-minute game misconduct for roughing, pal?วิธีการเกี่ยวกับเกมที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมห้านาทีสำหรับหยาบ, เพื่อน?
Rules of the game. Call Grierson, check it out.ฉันจะรายงานว่าแกประพฤติตัวดี
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง
When I last saw her, she was not very promising.เมื่อผมได้พบหล่อนเป็นครั้งสุดท้าย หล่อนกำลังสัญญาว่าจะประพฤติตัวให้ดี
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ
But you'd behave when your father gave that lookแต่เธอจะประพฤติเมื่อพ่อของเธอมองอยู่
...1941 a date which will live in infamy.1941 วันที่จะมีชีวิตอยู่ใน ความประพฤติไม่ดี
I got, uh, probation and then counseling two days a week.ชั้นถูก ควบคุมความประพฤติ ไปหาหมออาทิตย์ละ 2 วัน
Because of a recent series of misconductsเพราะว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ
If you do that your record points will sufferถ้าเธอทำมัน ฉันจะบันทึกคะแนนความประพฤติของเธอ
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ
I'm clean. Tell me, why me?ผมมีความประพฤติดี.บอกผมซิว่า ทำไมต้องเป็นผม
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
I confess my sin for hating her for acting senselessly in the presence of God.ผมขอสารภาพบาปโทสะของผมที่มีต่อเธอ เมื่อเธอประพฤติอะไรไม่ดีทั้งหลาย ในนามของพระผู้เป็นเจ้า
No, we'd go to a juvenile detention home.ไม่หรอก เราคงได้อยู่แค่บ้านคุมความประพฤติ
Not even a week in here and you're already working it like an old con.นายมาอยู่แค่อาทิตย์เดียว แต่มีความประพฤติราวกับนักโทษเก่า
I didn't think you were agitating type. Behavior like that will not be tolerated in my prison.ฉันไม่ยอมรับความประพฤติเช่นนั้นในคุกของฉัน
Well, what you see behind us here is a force of volunteers from the Department of Probation, the LAPD and the Sheriff's Department.ที่เห็นด้านหลังคืออาสาสมัคร จากหน่วยคุมความประพฤติแอลเอพีดี และสำนักงานนายอำเภอ
I don't know what it's like in the Guard, but there's a thing called the Bad Conduct Discharge, a BCD.ฉันไม่รู้สิ่งที่มันเหมือนในผู้คุ้มกัน แต่มีสิ่งที่เรียกสิ่งที่ปลดปล่อยความประพฤติที่เลว BCD.
While we're wasting time in here,there are eight escaped convicts out there... were you employed at fox river as a correctional officer,mr.ในตอนที่เรากำลังเสียเวลาอยู่นี่. มีนักโทษหลบหนี 8 นายอยู่ข้างนอกนั่น... คุณได้รับการจ้างทำงานที่ ฟ็อกริเวอร์ เป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติใช่ไหม
That's no way for a young lady to behave, now is it?ไม่มีทางที่หญิงสาวจะประพฤติตอนนี้ ใช่ไหม?
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ
Robert thatcher, janitor for the school district with no criminal record.โรเบิร์ต แทชเชอร์ ภารโรงโรงเรียนคุมประพฤติ ซึ่งไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mom, Is Such A Hypocrite, And All These Years, She'S Been Riding Me About My Behavior.แม่น่ะ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยม ตลอดทั้งปีนี้ ฉันต้องถูกควบคุมความประพฤติ
Do they behave themselves?พวกเขาประพฤติตัวดีรึเปล่า?
He has behaved so ill to you, Jane.เขาประพฤติตัวต่อเธอแย่มากเลยนะ เจน
Under executive order 1345, issued by Chairman Wesker for insubordination and gross misconduct in the field,ภายใต้คำสั่งบริหาร 1345 โดยประธาน เวสเคอร์ เรื่องความประพฤติผิดมหันต์ในภาคสนาม
"What can I do to change my behavior next time?""ผมต้องทำยังไงเพื่อเปลี่ยนแปลงความประพฤติในครั้งหน้า?"
You know, I missed a meeting today where I was going to get fired for unprofessional conduct because I was kidnapped by people that don't exist.รู้ไหมที่ผมพลาดนัด ที่จะไปให้เขาไล่ออก เนื่องจากความประพฤติไม่ดี เพราะผมถูกจับตัวโดยพวกที่ คุณฆ่าไปแล้ว
You're misbehaving now! Your attitude is all wrong. You're being naughty!คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วนะ ทัศนะของคุณไม่ถูกต้อง คุณกำลังขัดขืน
Mike... you will go to rehab,or so help me,I will leave you.ไมค์.. คุณต้องไปคุมประพฤติ เห็นแก่ฉันฉันเถอะ ไม่งั้นฉันจะไปจากคุณ
I guess he pulled through for me... this one time.ฉันว่าเขาประพฤติตัวดีมากสำหรับฉัน... ในครั้งนี้
Probation or something.ควบคุมความประพฤติหรืออะไรบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพฤติ
Back to top