ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประนีประนอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประนีประนอม*, -ประนีประนอม-

ประนีประนอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประนีประนอม (adj.) compromising Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ประนีประนอม (v.) compromise See also: come to terms with, reconcile Syn. ลอมชอม, ออมชอม, รอมชอม, ประนีประนอม
ประนีประนอม (v.) compromise See also: conciliate, reconcile Syn. ผ่อนหนักผ่อนเบา, ปรองดอง, รอมชอม, อะลุ้มอล่วย
English-Thai: HOPE Dictionary
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
compound(คอม'เพาน์ดฺ) {compounded,compounding,compounds} n. บริเวณบ้าน,บริเวณล้อมรั้ว,สารประกอบ,คำผสม vt. (คัมเพานด') ใส่รวมกัน,ประกอบเป็นสารประกอบ,ตกลงไม่เอาเรื่อง,คิดดอกเบี้ยทบต้น,เพิ่ม,เสริม. vi. ต่อรอง,ประนีประนอม,ตกลงกันได้, See also: compounder n. ด
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
dissociable(ดิไซ'ชีอะเบิล) adj. ซึ่งแยกออกจากกันได้,ไม่ชอบการสังคม,ซึ่งประนีประนอมกันไม่ได้., See also: dissociability n. ดูdissociable, Syn. separable ###A. join,compromise
half measureวิธีการประนีประนอม
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-shelladj. ซึ่งมีเปลือกแข็ง,ดื้อรั้น,ไม่อ่อนข้อ,ไม่ประนีประนอม., Syn. hard-shelled,rigid,uncompromising
hatchet(แฮท'ชิท) n.ขวานด้ามเล็ก ๆ ,อาวุธ,ข้อบาดหมาง. -Id. (bury the hatcher (tomahawk) สงบศึก,ประนีประนอมกัน)
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising,
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment
reconciliatory(เรคเคินซิล'ลิอะทอรี) adj. เกี่ยวกับการประนีประนอม,เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
temporise(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster,stall
temporize(เทม'พะไรซ) vi. หน่วงเหนี่ยว,เล่นกลอนสด,ดำเนินนโยบายชั่วคราว,รับมือชั่วคราว,ประนีประนอม, See also: temporisation n. temporiszation n. temporiser n. temporiszer n., Syn. filibuster,stall
transigent(แทรน'ซิเจินทฺ) n. ผู้ยอม ประนีประนอม
English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compromiseการประนีประนอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Compromise (Ethics)การประนีประนอม (จริยธรรม) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
compromise (vi.) ประนีประนอม
compromise (vt.) ประนีประนอม
compromise with (phrv.) ประนีประนอมกับ See also: ทำสัญญากับ
compromise (n.) การประนีประนอม Syn. give-and-take, accommodation
intransigent (n.) คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
uncompromising (adj.) ที่ไม่ประนีประนอม Syn. rigid, obstinate, firm, steadfast Ops. compromising, conciliatory, flexible
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will have to sacrifice, compromise, work together without exceptions.เราอาจจะต้องเสียสละ ประนีประนอม รวมมือกัน
A most judicious compromise!ประนีประนอมรอบคอบมากที่สุด!
However, we must not compromise territorial range.ช่วงดินแดนประนีประนอม แต่ จำไว้
Now what I would like to do is to come to some compromise over the new--ทีนี้ สิ่งที่ผมอยากทำก็คือ ประนีประนอมเรื่องกฎหมายใหม่
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
The time is out of joint!จบสิ้นแล้วกับการประนีประนอม
Did she buy that?พอจะประนีประนอมได้มั้ยที่ IMF?
COMPROMISE. THAT WASN'T SO HARD, WAS IT?คงต้องยอมประนีประนอมสินะ
Why don't you know how to compromise?นี่เธอไม่รู้จักการประนีประนอมรึไง
I thought it was about rapping people on the knuckles and sending them on their way.ฉันคิดว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับพูดประนีประนอม -แล้วส่งพวกเขาออกไป
Oh, all right. The teddy bear has been compromised.โอ้ ตกลงว่า เจ้าหมีเท็ดดี้คงอยากประนีประนอม
Claire's not one of you.คุณประนีประนอมสิ่งที่เรากำลังทำ
I have worked out a compromise that will solve all of this.ฉันคิดออกแล้วว่าเราจะประนีประนอมกันได้ยังไง
When it comes to my brand of justice, I don't have to compromise.ถ้ามันเข้ากฎผมเมื่อไหร่ ผมไม่จำเป็นต้องประนีประนอม
Maybe she fought back.And when becky went over the railing, his routine had been compromised because he knew the police would respond.บางที เธออาจะขัดขืนและเมื่อ เบคกี้ไปที่ราวลูกกรง เค้าก็เลยยอมประนีประนอมพิธิของเค้า เพราะเค้ารู้ว่าตำรวจจะต้องสนใจ
"you considered violence and you considered reconciliation."" โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่จะตามมาและการประนีประนอม"
I got a compromiseฉันยอมการประนีประนอม
For their request, how far are we willing to compromise?สำหรับคำขอของพวกมัน, เราจะประนีประนอมที่เท่าไหร่?
You still think I'm compromised?คุณยังคิดว่า ฉันจะประนีประนอมอีกเหรอ?
I have some professional ethics that need compromising.ฉันมีเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องประนีประนอม
General Windu, perhaps we can come to a compromise.นายพลวินดู บางทีเราอาจจะประนีประนอมกันได้
It's a compromise that I want to make.- ฉันอยากประนีประนอม
I've always liked modern art. So uncompromising.ชอบศิลปะสมัยใหม่เสมอ ไม่ประนีประนอมล่ะนะ
But I had to compromise to do it.แต่ฉันต้องประนีประนอม
We have a compromise to suggest--เราต้องมีข้อประนีประนอม เพื่อเสนอแนะ--
What kind of brother would I be if I didn't try to intercede?ผมเป็นพี่ชายแบบไหนกัน? ถ้าผมไม่พยายามประนีประนอม
So let me ask you. You ever feel like you compromised?.ให้ฉันถามคุณ คุณเคยรู้สึกเหมือนคุณประนีประนอมงั้นเหรอ
I-I-I came because I have found a compromise that I think will get her off your backs and mine.ฉัน ฉันมาที่นี่เพราะว่า ฉันมีทางประนีประนอม ที่จะสลัดเธอออกจากคุณแล้วก็ฉันด้วย
Is it a compromise to want to make you well?การประนีประนอม ไม่ช่วยให้คุณรู้สึกดีงั้นเหรอ ?
I live my life free of compromise and step into the shadow without complaint or regret.ชีวิตผมไม่มีคำว่าประนีประนอม... ... และพร้อมเผชิญความมืดทมิฬ โดยไม่อิดออดหรือเสียใจ
That's why I agree That it should be self-determination without compromise.ฉันเห็นด้วยว่ามันควรเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีการประนีประนอม
If I stop now, Eli's going to shut me out, and our position will be compromised.ถ้าผมหยุดตอนนี้ อีไลจะไม่ยอมให้ผมเข้าไปแน่ และ ตำแหน่งของพวกเรา จะถูกประนีประนอม
That might just work out for the best given that he's been compromised.นั้นคงจะแค่ทำงานเพื่อให้ดีที่สุดสินะ ให้คำประนีประนอมไว้
Because after our conciliatory dinner,เพราะหลังจากการประนีประนอมในมื้อเย็นของเรา
Maybe if you had your own apartment, you could talk whenever you want, but we're all making compromises.ถ้าเธอมีอพาร์ทเมนท์ของตัวเอง เธอจะคุยเมื่อไรก็ได้ แต่เราก็ประนีประนอมกันน่ะนะ
The compromises I make, associations I have... at the end of the day, the thing that allows me to sleep isการประนีประนอม ที่ฉันคบหาสมาคมด้วย ฉันต้อง... สุดท้ายแล้ว สิ่งนั้นมันทำให้ฉันต้องสมรู้ร่วมคิดด้วย
Settlements are for the guilty-การประนีประนอม มันสำหรับคนที่ทำผิดจริง
Are you suggesting I've been compromised?นายกำลังแนะนำให้ผม ประนีประนอมกับพวกมันรึ?
Chuck said he loved me while in a compromising position.ชัคบอกรักฉันตอนที่เรา กำลังประนีประนอมกันอยู่
International relationships are often built on compromise.สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกิดจากการประนีประนอมกันทั้งนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประนีประนอม
Back to top