ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give-and-take

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give-and-take*, -give-and-take-

give-and-take ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give-and-take (n.) การให้และรับอย่างยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้และรับอย่างสมยอมทั้งสองฝ่าย Syn. compromise, balance
English-Thai: HOPE Dictionary
give-and-taken. การยินยอมให้แก่กัน, Syn. reciprocity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.
A give-and-take relationship.เป็นมิตรภาพแบบทั้งให้และรับ
♪ A little give-and-take#การความร่วมมือเล็กน้อย#

give-and-take ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.)

give-and-take ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キブアンドテーク[, kibuandote-ku] (exp) give-and-take
持ちつ持たれつ[もちつもたれつ, mochitsumotaretsu] (exp,n) give-and-take
ギブアンドテーク;ギブアンドテイク[, gibuandote-ku ; gibuandoteiku] (n) give-and-take; give and take
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give-and-take
Back to top