ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรวนแปร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรวนแปร*, -ปรวนแปร-

ปรวนแปร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรวนแปร (v.) change See also: alter, vary, shift, veer, be uncertain, fluctuate Syn. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ผันแปร Ops. คงที่, นิ่ง, ถาวร
English-Thai: Nontri Dictionary
vicissitude(n) ความผันแปร,ความปรวนแปร,การหมุนเวียน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid-Base Disturbanceความปรวนแปรของภาวะกรด-ด่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vary (vi.) ปรวนแปร See also: แปรปรวน, ผันแปร, แตกต่าง Syn. alter, change, differ, fluctuate Ops. fixed, mootonous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the time we hit turbulence, we were a thousand miles off course.ตอนที่เราเจอ สภาพอากาศปรวนแปร... ...เราก็ออกนอกเส้นทางไปเยอะแล้ว
She's spoilt and temperamental.เธอเสเพล อารมณ์ก็ปรวนแปร
The time it takes for symptoms to emerge will vary,เวลาจะทำให้มันแสดงอาการออกมาอย่างปรวนแปร
I've got all the classic symptoms... headaches, mood swings, fatigue.ผมมีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคนี้อย่าง.. ปวดหัว อารมณ์ปรวนแปร
Faye has always been a bit unpredictable.เฟย์เป็นคนค่อนข้างจะ อารมณ์ปรวนแปร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรวนแปร
Back to top