ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสงสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสงสัย*, -น่าสงสัย-

น่าสงสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสงสัย (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าสงสัย (adj.) suspicious See also: doubtful, questionable Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
English-Thai: HOPE Dictionary
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย,แน่นอน,แท้จริง,, See also: undoubtingly adv.
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
equivocal(อีควิฟ'โวเคิล) adj. ไม่แน่นอน,มีสองนัย,มีเล่ห์นัย,คลุมเครือ,กำกวม,น่าสงสัย., See also: equivocality n. ดูequivocal equivocacy n. ดูequivocal, Syn. vague
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
insecure(อินซิเคียว'เออะ) adj. ไม่ปลอดภัย,ไม่มั่นคง,เชื่อถือไม่ได้,น่าสงสัย., See also: insecureness n., Syn. unstable
insinuating(อินซิน'นิวเอททิง) adj. เป็นนัย,แย้ม,ประจบประแจง,น่าสงสัย, Syn. doubtful
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
queer(เควียร์) adj. ประหลาด,พิกล,พิลึก,แปลก,น่าสงสัย,จิตไม่ปกติ,คลื่นเหียน,วิงเวียน,รักร่วมเพศ. vt. ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เกิดอันตรายแก่, See also: queerness n., Syn. strange,eccentric ###A. sane
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
shaky(เช'คี) adj. สั่น,สั่นเทา,สั่นระริก,สั่นสะเทือน,ตัวสั่น,โอนเอน,โยกคลอน,ไม่มั่นคง,ทำท่าจะล้ม,น่าสงสัย., See also: shakily adv. shakiness n., Syn. decrepit,rickety
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical
wondering(วัน'เดอะริง) adj. พิศวง,ประหลาดใจ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,งงงวย, Syn. marveling
wonderment(วัน'เดอะเมินทฺ) n. คำพูดที่น่าพิศวง,ถ้อยคำที่น่าพิศวง,เหตุที่น่าสงสัย,เรื่องที่น่าสงสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
enigmatic(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา,น่าสงสัย,น่าฉงน,พิศวง,ลึกลับ, ซับซ้อน
hypothetical(adj) โดยสมมุติ,ไม่มีเหตุผล,น่าสงสัย
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubting (adj.) น่าสงสัย See also: น่าคลางแคลงใจ
fishy (adj.) น่าสงสัย See also: น่าเคลือบแคลง, ทะแม่งๆ Syn. suspicious, dubious, odd Ops. sure, certain
marked (adj.) น่าสงสัย See also: น่าตำหนิ, น่าจับตามอง
queer (adj.) น่าสงสัย Syn. strange, doubtful
questionable (adj.) น่าสงสัย See also: ซึ่งมีพิรุธ Syn. doubtful, dubious, uncertain, undefined, disputable
ropey (sl.) น่าสงสัย See also: ไม่น่าเชื่อถือ
sceptical (n.) น่าสงสัย See also: กังขา, ซึ่งสงสัย Syn. doubtful, suspicious
shady (adj.) น่าสงสัย See also: ไม่น่าเชื่อ, เคลือบแคลง Syn. suspicious, disreputable, dubious Ops. unsuspicious
suspect (adj.) น่าสงสัย See also: เป็นที่ข้องใจ, ไม่น่าไว้ใจ, น่ากังขา Syn. suspicious, dubious, questionable
suspicious (adj.) น่าสงสัย See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ Syn. distrustful, doubtful, questionable
undefined (adj.) น่าสงสัย See also: ซึ่งมีพิรุธ Syn. doubtful, dubious, uncertain, disputable
above suspicion (idm.) ไม่น่าสงสัย
assuredly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. surely
questioningly (adv.) อย่างน่าสงสัย See also: อย่างมีพิรุธ Syn. suspiciously
suspiciously (adv.) อย่างน่าสงสัย See also: อย่างมีพิรุธ
undoubted (adj.) ไม่น่าสงสัย See also: แน่นอน, แท้จริง, ไม่สงสัย, ไม่เคลือบแคลง Syn. sure, undisputed
undoubtedly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. assuredly, surely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว.
We caught the boy behaving suspiciously, Sire.เราจับเจ้าหนุ่มนี้เพราะเค้ามีพฤติกรรม น่าสงสัย ฝ่าบาท
In a world where nothing is what it seems one brave, shockingly handsome, virile young man and his faithful, learning-disabled, robotic manservant...ในโลกนี้ไม่มีที่ไหน ที่ดูเหมือนว่า... ...เป็นเด็กหนุ่มผู้กล้า น่าสงสัย รูปหล่อ และแข็งแรง และโชคชะตาของเขา
With all respect, you've had a long history of questionable transactions with Iran.ด้วยความเคารพ, คุณมีประวัติ น่าสงสัย กับการติดต่อธุรกิจที่อิหร่าน
Doubtful. What else you got?น่าสงสัย นายเจออะไรอีก?
Doubtful. Very doubtful.น่าสงสัยจริงๆ สงสัยมากๆ
No-one else appreciates my skills. I want someone to see me for who I am.น่าสงสัยจริงทำไมไม่มีใครชื่นชมพลังของผมเลย ผมแค่อยากให้มีใครซักคนเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม
You know, which doesn't make any sense. They had all that equipment. How did they even get in?น่าสงสัยจัง ว่าพวกเขาเข้ามาได้ไง?
I wonder... than that.น่าสงสัยจังน้า แล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรือน้อยไปกว่านั้น
Suspicious timing, don't you think?น่าสงสัยนะ นายว่าไหม
Do you remember where I put the Lord's registerer of members intrests?น่าสงสัยผมเอารายละเอียด ของสมาชิกสภาสูงไว้ที่ไหน?
You and Sedat look through the old files... .. and check them for death zones and shot directions.น่าสงสัยมาก.. นายกับ เซดาร์ท ไปค้นข้อมูลเก่านะ แล้วลองตรวจดูโซนที่ตาย กับแนวกระสุนอีกที
I wonder why he didn't use it.น่าสงสัยว่าทำไมเขาไม่ใช้มัน
Well, I suspect you might be stupid enough to try.น่าสงสัยว่านายอาจโง่พอที่จะลอง
I wonder what they saw.น่าสงสัยว่าพวกเธอจะตื่นเต้นมั้ยนะครับ
It's curious, don't you think?น่าสงสัยว่ามั้ยครับ?
He was also supposed to meet Benji the night he was killed.น่าสงสัยว่าเขาพบกับเบนจี้\ ในคืนที่เขาถูกฆ่า
Gotta wonder what's on those microchips.น่าสงสัยว่าในไมรโครชิปมีอะไร
And who'd kill for 'em.น่าสงสัยว่าในไมรโครชิปมีอะไร ใช่
Mass ton of blue sense.น่าสงสัยเป็นกระตั๊กเลย
No, the open. The border's that way.ไม่ มันน่าสงสัย เราจะไปที่ชายแดน
As an officer of the law, don't you feel there are some slight grounds for suspicion?ท่านไม่คิดว่ามันมีมูลเหตุอื่นที่น่าสงสัยรึครับ - ฆาตกรรมงั้นรึ
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย.
But seeing her now, she is really beautiful... and I wonder why I never raped her.แต่พอมาดูตอนนี้ เธอช่างงดงามจริงๆ น่าสงสัยจริงๆว่า ทำไมกระผมไม่ เคยขื่นใจเธอ
He was jumpy. He hadn't touched a thing.เขาน่าสงสัย ไม่แตะอะไรบนโต๊ะเลย
This has never happened before. - It's suspicious.นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน / น่าสงสัยนะ
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ
However the circumstances are suspicious.อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็ยังน่าสงสัยอยู่
If you see anything suspicious, you let me know.ถ้าเห็นอะไรที่น่าสงสัย บอกให้ฉันรู้
G2, notice anything suspicious about those musicians?จี2 สังเกตุว่านักดนตรีนั่นมี อะไรน่าสงสัยมั้ย?
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
Not straightaway. That would look suspicious.ยังไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะน่าสงสัย
If there's anyone who I find suspicious then I'll create a secret that person and I will only knowถ้ามีใครที่ชั้นพบว่าน่าสงสัย ชั้นจะสร้างความลับกับคนนั้น และฉันก็จะรู้
Internal Affairs says this Conklin has two suspicious shootings on his record.กองงานภายในบอกว่า คอนคลิ้นท์ มีประวัติการยิงที่น่าสงสัย 2 ครั้ง
Who is his mysterious "man"?ใครคือชายน่าสงสัยเอ่ย...
I doubt anything's gonna drop into our laps.ผมจะส่งหลักฐานที่น่าสงสัย ไปตรวจสอบที่แล็ปดูอีกที
A strange guy was lurking earlierเมื่อเย็นมีคนท่าทางน่าสงสัย เดินอยู่แถวนี้ด้วย
We spend some time in his shoes.คือ... ผมเจอจุดน่าสงสัยน่ะเบธ
The first commandment is you got nothing coming.ข้อแรก: นายต้องไม่ทำตัวน่าสงสัย
A questionable phone call is not going to stack up to that.โทรศัพท์ที่น่าสงสัยไม่ช่วยหนุนได้หรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสงสัย
Back to top