ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าจะเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าจะเป็น*, -น่าจะเป็น-

น่าจะเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
น่าจะเป็น (v.) be probable See also: be likely, ought to be, should be
English-Thai: HOPE Dictionary
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
improbable(อิมพรอบ' อะเบิล) n. ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น., See also: improbably adv. improbableness n., Syn. rare, unlikely
likelihood(ไลคฺ'ลิฮูด) n. ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็นไปได้, Syn. possibility,
likely(ไลคฺ'ลี) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,เหมาะสม,สมควร,มีหวัง., See also: likeliness n. ดูlikely
pages per minuteใช้ตัวย่อว่า ppm. (อ่านว่า พีพีเอ็ม) เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มี
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
probability(พรอบ'อะบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้, สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้,โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้. -in all probability เป็นไปได้มาก, Syn. likelihood
probable(พรอบ'อะเบิล) adj. เป็นไปได้,น่าจะเป็นไปได้,ค่อนข้างแน่,คง,น่าจะเกิดขึ้น
probable causen. ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน,ลักษณะน่าจะเป็นความจริง,ความเป็นไปได้,สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง,เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.
English-Thai: Nontri Dictionary
likelihood(n) ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็น
possibly(adv) น่าจะเป็นไปได้,บางที,อาจจะ
presumable(adj) โดยสมมุติ,น่าจะเป็นไปได้,พอจะสันนิษฐานได้
presumably(adv) อย่างสมมุติ,อย่างน่าจะเป็นไปได้,อย่างสันนิษฐานได้
probability(n) ความน่าจะเป็น
probable(adj) น่าจะเป็น,น่าเชื่อ,เป็นไปได้
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probableน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probabilistic modelแบบจำลองตามความน่าจะเป็น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
probabilityความน่าจะเป็น, โอกาสที่จะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probable causeมูลเหตุที่น่าจะเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecundability ความสามารถมีบุตร ความน่าจะเป็นในการตั้งครรภ์ต่อวงจรประจำเดือน หรือวงจรระดู (menstrual cycle) [สิ่งแวดล้อม]
probabilityความน่าจะเป็น, อัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับจำนวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซที่เป็นเซตจำกัดและสมาชิกเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
like (adj.) น่าจะเป็นไปได้ See also: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ Syn. likely
improbable (adj.) ไม่น่าจะเป็นไปได้ See also: ยากที่จะเกิดขึ้น Syn. impossible, unlikely Ops. possible, probable
probability (n.) ความน่าจะเป็นไปได้ Syn. likelihood, possibility Ops. improbability, doubtfulness
probability (n.) สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
probable (adj.) ที่น่าจะเป็นไปได้ Syn. likely, seeming
probably (adv.) อย่างน่าจะเป็นไปได้ See also: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า Syn. seemingly, presumably
unbelievable (adj.) ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ See also: ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง Syn. incredible Ops. credible, reasonable
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No way, no. There must be another Arthur because this one's an idiot.ไม่อ่ะ ไม่มีทาง ไม่ น่าจะเป็น อาร์เธอร์ คนอื่น เพราะคนนี้นี่มันเป็น "ไอ้งั่ง" ชัดๆ
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้
His claim of another party being involved in the attacks appear to have been a fabrication.ข้ออ้างของบาวเออร์ที่ว่ามีคนอื่นร่วมโจมตีทำเนียบขาว น่าจะเป็น เรื่องเสแสร้ง
Boy, the only thing missing from this place is a couple dozen bodies lymed and rotting in shallow graves under the floorboards.สิ่งที่ดูเหมือนหายไปจากที่นี่ น่าจะเป็น ศพคนตายกับหลุมศพเน่าๆ
I don't know if I'd exactly call that lining silver as much as copper, or zinc, or manganese.ผมไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเรียกว่าสถานการณ์ลำบากหรือเปล่า น่าจะเป็น copper \ หรือ zinc หรือ manganese
My assumption would be a mixed martial arts gym.ถ้าให้สันนิษฐาน น่าจะเป็น mixed martial arts gym
I believe it was Nicole he caught me with, first time anyway.ผมว่า น่าจะเป็น นิโคล พ่อจับผมได้ ครั้งแรกเ่ท่านั้น
A crude drawing, but by your description, that could be Kurt Hendricks.แบบร่างหยาบไปหน่อย แต่เท่าที่คุณบอกลักษณะ น่าจะเป็น เคิร์ด เฮนดริคส์
Jessie St. James totally Jessie St. Sucks.เจสซี่ เซ้นต์ เจมส์ น่าจะเป็น เจสซี่ เซ้นต์ ไอห่วย ยังดีกว่า
I mean, insects respond to powerful attractors... maybe a specific color, actually more likely a, a scent or a sound.ใช่ ผมหมายถึง พวกแมลง จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็น สีใดสีหนึ่ง จริงๆแล้ว น่าจะเป็น กลิ่นหรือเสียงมากกว่า
The top three teams are likely to be Na'Vi, Scythe, and a Chinese team... which I personally hope will be EHOME.ส่วนทีมที่ได้สามอันดับแรก น่าจะเป็น Na'Vi, Scythe, และทีมจากจีนซักทีม... ซึ่งผมเองก็หวังว่าจะเป็น EHOME
Sophia, you are literally the only girl I know... who wouldn't have a fling with a cowboy.โซเฟีย, เธอนี่ น่าจะเป็น คนเดียวที่ฉันรู้จัก... ที่ไม่อยากออกไปปล้ำ กับคาวบอย
I'm sorry. It must be 304, not 303.น่าจะเป็น 304 ไม่ใช่ 303 โทษทีครับ
Is more like 4.5-to-1, I guess you'd say if I was smart,น่าจะเป็น 4.5 ต่อ 1 ผมทายว่าคุณจะบอกว่าถ้าผมฉลาด
It should be 63. That would be a reasonable speed.น่าจะเป็น 63 มากกว่า ความเร็วมันสมเหตุสมผล
I really think... It's the Antimage and SF (Shadow Fiend).น่าจะเป็น Antimage และ SF (Shadow Fiend)
"Don Francisco de Silva".น่าจะเป็น ดอน ฟรานซิสโก้ ดา ซิวา
It's angels and demons, probably.น่าจะเป็น เทวทูติกับพวกปิศาจนะ
Piece of dress, maybe.น่าจะเป็น.. เศษเสื้อผ้า
The same could be said for you, huh?น่าจะเป็นกรณีเดียวกับคุณ ใช่มั้ย?
Possibility of gang feud is not ruled outน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์ของแก็ง
We're treating it as a threat from someone who had inside knowledge of the circumstances.น่าจะเป็นการขู่ จากคนวงในที่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
Probably an accidental death, but the M.E.'ll tell us more.น่าจะเป็นการตายจากอุบัติเหตุ แต่ผลชันสูตรจะบอกเราได้มากขึ้น
Maybe in actuality, they were trying to get him back.น่าจะเป็นการมานำตัวกลับไปมากกว่า
It's rather difficult not to leave any when you're abducting someone with an arterial wound, wouldn't you agree?น่าจะเป็นการยาก ที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ตอนลักพาตัวคน ที่มีแผลบริเวณเส้นเลือดใหญ่ เห็นด้วยมั้ย
More likely, he was taking something out.น่าจะเป็นการเอาอะไรออกไปมากกว่า
It's a shifter thing.น่าจะเป็นการแปลงร่าง
Appears to be a biological attack on the red line.น่าจะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพ บนรถไฟสายสีแดง
That's gotta be the best card in the whole game.น่าจะเป็นการ์ดที่ดีที่สุดในเกมส์นี่น่ะ
It's a message for me.น่าจะเป็นข้อความส่งถึงผม
That's, uh, Edmund Burke, I believe.น่าจะเป็นของ เอ็ดมันน์ เบิร์ค นะ
No. Could be someone's missing, maybe.น่าจะเป็นของคนที่หายตัวไป
No. Probably belonged to the people who lived here before us.น่าจะเป็นของคนที่อยู่ที่นี่ก่อนเรา
Could belong to our killer and broke off during the struggle.น่าจะเป็นของฆาตกรนะ และหักเพราะการต่อสู้
It's more like stolen art.น่าจะเป็นของที่ขโมยมามากกว่า
I think it's Paul and Joe's or something.น่าจะเป็นของพอลกับโจอี้ หรืออะไรสักอย่างนี่ล่ะ
Probably belongs to one of the doers, but CSU says they need 48 hours to get a full work-up.น่าจะเป็นของหนึ่งในผู้ต้องสงสัย แต่หน่วย CSU ต้องใช้เวลาอีก 48 ชม ถึงจะหาได้
It's gonna be room 1232.น่าจะเป็นของห้อง 1232
Should practically be a union requirement.น่าจะเป็นข้อเสนอที่ดี ของสหภาพแรงงานเขา
That sounds to me like a good thing.น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าจะเป็น
Back to top