ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นาม*, -นาม-

นาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาม (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา
นาม (n.) noun Syn. คำนาม
นามกร (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา
นามธรรม (n.) abstract Ops. รูปธรรม
นามนัย (n.) metonymy
นามบัตร (n.) name card See also: business card
นามปากกา (n.) pseudonym See also: pen name, alias, assumed name, another name Syn. นามแฝง, สมัญญานาม, นามสมมุติ, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
นามวลี (n.) noun phrase
นามสกุล (n.) surname See also: family name, last name Syn. ชื่อสกุล, สกุล
นามสงเคราะห์ (n.) glossary See also: vocabulary Syn. อภิธาน
นามสงเคราะห์ (n.) directory
นามสมญา (n.) nickname See also: sobriquet, alias, assumed name Syn. สมญานาม, ฉายานาม Ops. นามจริง
นามสมมุติ (n.) alias See also: pseudonym, another name, assumed name Syn. นามแฝง, นามปากกา, ชื่อปลอม, สมญานาม Ops. นามจริง
นาม (n.) name See also: appellation, title Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม
นามานุกรม (n.) nomenclature dictionary
นามานุประโยค (n.) noun clause
นามานุศาสตร์ (n.) name dictionary See also: name glossary
นามาภิไธย (n.) royal name See also: royal designation, royal appellation Syn. พระนามาภิไธย
นามแฝง (n.) alias See also: pseudonym, pen name, assumed name, another name Syn. นามปากกา, นามสมมุติ, สมัญญานาม, ชื่อปลอม Ops. นามจริง, ชื่อจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
air station lนามบินที่มีเครื่องบินซ่อมแซมและบริการสำหรับเครื่องบิน
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acanthaกระดูกสันหลัง,หนาม
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)
aculeate(อะคิว' ลีเอท) adj. มีส่วนที่แหลม, มีเดือยหรือเล็บแหลม, มีหนาม, รุนแรง, ดุเดือด, หลักแหลม (pointed, stinging, aculeated)
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
enhanced graphic adaptorenhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
adjective(แอด' เจคทิฟว) n.,adj. คำคุณศัพท์, ศัพท์ที่ขยายคำนาม, เครื่องประกอบ, ประกอบ
adnoun(แอค' นาวน) คุณศัพท์เป็นคำนาม
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
airdrome(แอร์' โดรม) สนามบิน., Syn. aerodrome
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
allonym(แอล' โลนิม) n. ชื่อของอีกบุคคลหนึ่งที่ ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน. -allonymous adj.
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
annam(อะแนม') n. ประเทศเวียตนาม, Syn. Anam (Vietnam)
annamese(แอนนะมีส' -มีซ) adj., n. (pl. -mese) เกี่ยวกับญวนหรือเวียตนาม, ชาวญวน (Annamite) ภาษาญวน (of Annam)
anonym(แอน' โนนิม) n. ชื่อแฝง, ชื่อปลอม, คนที่ไม่แจ้งชื่อ, ผู้เขียนที่แฝงนาม, สิ่งตีพิมพ์ที่ไม่ระบุชื่อผู้เขียน, Syn. pseudonym)
antiferromagnetic(แอนทีเฟอโรแมกเนท' ทิค) adj., ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก. -antiferroomagnetism n. (antiferomagnetic substance)
antimagnetic(แอนทีแมกเนท' ทิค) adj. ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก (resistant to magnetization)
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
appellative(อะเพล'ละทิฟว) n. สามานยนาม,นาม,ยศศักดิ์,ฉายา. -adj. เกี่ยวกับสามานยนาม, เกี่ยว กับนามหรือฉายา, Syn. designative)
apposition(แอพพะซิท'เชิน) n. การวางเข้าด้วยกัน,การวางเคียงข้างกัน,นามสรรพนามหรืออนุประโยคที่ขยายความหมายของนามสรรพนาม,อนุประโยคอื่น, Syn. juxtaposition)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
aristate(อะริส'เทท) adj. ไร้ aristae, มีหนาม (awned, with a thin spine)
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
English-Thai: Nontri Dictionary
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
aerodrome(n) สนามบิน
airfield(n) สนามบิน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
alias(adv) อีกนัยหนึ่ง,มีนามแฝงว่า
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
awn(n) หนาม
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
bramble(n) พันธุ์ไม้มีหนาม,พุ่มไม้
briar(n) ไม้หนาม
brier(n) ไม้หนาม
bur(n) หนาม,เสี้ยน,ขน,สิ่ว,เลื่อยวงเดือน
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
certify(vt) รับรอง,ลงนามเป็นพยาน,พิสูจน์ให้เห็น
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
christen(vt) ทำพิธีเป็นคริสต์ศาสนิกชน,ทำพิธีศีลจุ่ม,ให้ชื่อ,ขนานนาม
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
condom(n) ถุงยางอนามัย
countersign(vt) ลงนามร่วม,ลงชื่อกำกับ,ลงลายเซ็นร่วม,สนองพระบรมราชโองการ
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
denominate(vt) ขนานนาม,ตั้งชื่อ,กำหนด,ได้ชื่อ
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
endorse(vt) สลักหลังเช็ค,ลงนามรับรอง,เซ็นชื่อกำกับ,ลงนามอนุมัติ
entitle(vt) ให้สิทธิ์,ให้ชื่อ,ขนานนาม,ตั้งชื่อ,ให้ตำแหน่ง
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
fieldwork(n) งานภาคสนาม
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
gerund(n) คำกริยาที่ใช้เป็นคำนาม
hygiene(n) สุขอนามัย,อนามัย,สุขภาพ
gorse(n) ไม้หนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstractนามธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
allonymนามยืม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
catalogue verseนามาวลี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
geometric abstractionนามธรรมแบบเรขาคณิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metonymyนามนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nom de plume; pen nameนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
organizational directoryนามสงเคราะห์ส่วนราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pen name; nom de plumeนามปากกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
surnameนามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acanthaนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthaceous-มีหนาม, -มีเงี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acanthocyteเม็ดเลือดแดงมีหนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aliasสมนาม [อ่านว่า สะมะนาม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American abstract artistsกลุ่มศิลปินอเมริกันแนวนามธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
areole๑. ช่องร่างแห๒. ขุมหนาม [กระบองเพชร] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armed-หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Bamboo Curtainม่านไม้ไผ่ (สมญานามเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barbขนรูปตะขอ, หนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbedมีขนรูปตะขอ, มีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
barbellateมีขนบางรูปตะขอ, มีหนามบางรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binomial-ทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bur; burrผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
burr; burผลมีหนามรูปตะขอ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coilห่วงอนามัยแบบขด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
condomถุงยางอนามัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
countersign๑. การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ๒. การลงนามรับรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
family nameชื่อสกุล, นามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hygiene, dentalนามัยฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Iron Curtainม่านเหล็ก (สมญานามเรียกสหภาพโซเวียต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
IUD (intra-uterine device); intra-uterine device (IUD)เครื่องสอดมดลูก, ห่วงอนามัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acronymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Names ; Nameนาม [TU Subject Heading]
Noun phraseนามวลี [TU Subject Heading]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Place cardsนามบัตร [TU Subject Heading]
Pseudonymนามปากกา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Titles of honor and nobility ; Titlesนามแสดงศักดิ์ [TU Subject Heading]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินาม, สัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Bonamineบอนามีน [การแพทย์]
Burrรูปเป็นหนามแหลม [การแพทย์]
Credential หรือ Letter of Credenceเอกสารทางราชการที่ประมุขของประเทศเป็นผู้ลงนาม
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exileเนรเทศ (กริยา) การเนรเทศ (นาม) [การทูต]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Golf coursesนามกอล์ฟ [TU Subject Heading]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
Hygieneนามัย [TU Subject Heading]
inductionการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
initialลงนามย่อ
IUD Selectionการเลือกห่วงอนามัย [การแพทย์]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mahayana Buddhismพุทธศาสนามหายาน [TU Subject Heading]
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
Minamataโรคมินามาตะ, โรคที่เกิดจากพิษปรอทที่สะสมในร่างกาย ทำอันตรายต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ถ้าสะสมไว้ในปริมาณมากก็จะทำให้ตายได้ พบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะในประเทศญี่ปุ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Negative binomial distributionการแจกแจงแบบนิเสธทวินาม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nounคำนาม [TU Subject Heading]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย 1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noun (n.) นาม See also: คำนาม Syn. nominal, substantive
object (n.) นามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของคำกริยา
abstraction (n.) นามธรรม Syn. idea, concept
calling card (n.) นามบัตร Syn. visiting card
visiting card (n.) นามบัตร
nom de plume (n.) นามปากกา
pen name (n.) นามปากกา Syn. nom de plume, anonym, pseudonym
pseudonym (n.) นามปากกา See also: นามแฝง, ชื่อปลอม Syn. pen name
noun phrase (n.) นามวลี
last name (n.) นามสกุล See also: ชื่อสกุล Syn. surname
patronymic (n.) นามสกุล See also: ชื่อสกุล Syn. surname, family name
surname (n.) นามสกุล See also: ชื่อสกุล, แซ่ Syn. family name, last name, patronymic
maiden name (n.) นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
incognito (n.) นามแฝง See also: ชื่อปลอม
battleground (n.) สนามรบ See also: แนวรบ, สมรภูมิ
abstract (adj.) ที่เป็นนามธรรม Syn. ideal, conceptual
acanthus (n.) ชื่อพืชใบเป็นหนามชนิดหนึ่ง
accede (vi.) ลงนามในสนธิสัญญา
acrodrome (n.) สนามบิน Syn. airport
aerodrome (n.) สนามบิน (ขนาดเล็ก)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
It's heavy workมันเป็นงานที่หนักหนามาก
Did you get to the airport late?คุณไปสนามบินช้าหรือเปล่า?
They didn't sign the permission formพวกเขาไม่ได้ลงนามในแบบฟอร์มขออนุญาต
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
On behalf of my company, I would like to welcome you hereในนามของบริษัท ผมขอต้อนรับพวกคุณที่นี่
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
Who would send you a riddle?ใครกันที่ส่งปริศนามาให้คุณ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once upon a time, in a magical kingdom known as Andalasia, there lived an evil queen.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ อาณาจักรแสนวิเศษ นาม แอนดาเลเชีย มีราชินีใจร้ายคนหนึ่ง
I am Optimus Prime, and I send this message so that our past will always be remembered.ข้า นาม ออฟติมัส ไพรม์ ขอกระจายสารชิ้นนี้ เพื่อจารึกอดีตของเรา ให้ถูกจดจำ
The Persian king, Sharaman, ruled with his brother, Nizam, upon the principles of loyalty and brotherhood.ชารามาน กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ปกครองร่วมกับพระอนุชา นาม นิซาม โดยใช้หลักแห่งความจงรักภักดี และความเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิต
Count dooku's most cunning assassin, asajj ventress, leads the vicious attack.โดยสุดยอดนักฆ่าของ เค้าท์ ดูกู นาม อาซาจ แวนแทรส เป็นผู้นำการโจมตีในครั้งนี้
The jedi are in control of a vital outpost on the jungle planet of Devaron, a temple.พวกเจไดควบคุมหน้าด่านที่สำคัญ ในดาวเคราะห์ป่า นาม เดวารอน ที่วิหาร
But we have discovered he has an agreement to retrieve the Orb for an intermediary known as The Broker.สืบทราบว่ามันได้รับการว่าจ้าง ให้เสาะหาออร์บ ให้พ่อค้าคนกลาง นาม 'เดอะ โบร้คเกอร์'
Curses us.นามของข้า บาร์นาบัส คอลลินส์...
His name - Merlin.นามของเขาคือ เมอร์ลิน
His name... Merlin. Heo cwaeth.นามของเขาคือ เมอร์ลิน ออสการ์
'His name Merlin.'นามของเขาคือ... เมอร์ลิน
I am Balthazar Blake, sorcerer of the 777th degree,นามข้า บัลธาซาร์ เบลค ในนามจอมเวทย์ที่ 777
I'm Brienne of Tarth.นามข้าคือ บริแอนน์แห่งทาร์ธ
Kingsguard to your father.นามข้าคือ บาร์ริสเตียน เซล์มี
I'm Jojen Reed.นามข้าคือจอเจ็น รี้ด
My name is Count Jonafang.นามข้าคือท่านเค้าท์โจนาแฟง
My name is Brienne of Tarth.นามข้าคือบริแอน แห่ง ทาร์ส
My name is Brienne of Tarth.นามข้าคือบริแอนน์แห่งทาร์ธ
My name is of no importance.นามข้าคืออะไรไม่สำคัญหรอก.
So named because they step over the good people of this city with no regard.นามที่หมายถึงเท้าที่จะเหยียบย่ำสุจริตชนในเมืองไม่ว่าหน้าไหน
More abstract than the ones he did a couple of months ago.นามธรรมมากขึ้นกว่าคนที่เขาทำ สองสามเดือนที่ผ่านมา
Your business cards are ready.นามบัตรของคุณเสร็จแล้ว
The police officer's name card.นามบัตรของตำรวจคนนั้น
All they do is pile up. what do you want today?นามบัตรของนายธนาคารมีอยู่กองพะเนินเทินทึก
Here's my card, in case you change your mind.นามบัตรฉัน เผื่อจะเปลี่ยนใจ
My plume de nom rather than nom de plume.นามปากกาของผมเป็นมากกว่านามปากกา
This guy, Frank de Luca, has been spotted poking around our local criminal hot spots.นามว่า แฟรงค์ เดอ ลูก้า ถูกพบเห็นว่าไปป้วนเปี้ยนแถว ดินแดนอาชญากรรมสุดอิต
A black-ops program called Division that has now gone rogue.นามว่าดิวิชั่น ซึ่งบัดนี้ได้มีการทุจริต
A black-ops program called Division that has now gone rogue.นามว่าดิวีชั่น ซึ่งบัดนี้ได้เกิดการทุจริต
In other words,you're Russian mob.นามสกุล "ดอนเนอร์" นี่ฟังดูรัสเซียงั้นเหรอ?
Immediate extension of parole by a further 8 months.นามสกุล ทันทีทัณฑ์บน โดยอีก 8 เดือน.
Last name's van Der Woodsen. Let him know he has a visitor.นามสกุล แวน เดอร์ วู้ดเซ่น บอกให้เขารู้ด้วยว่ามีคนมาเยี่ยม
Oh, mind your own business.นามสกุล โอไบรอัน ชื่อ คาร์มายด์
Maiden name... Taylor.นามสกุลก่อนแต่ง เทลเลอร์
What's her maiden name?นามสกุลก่อนแต่งงานเธอคืออะไร
The patronymic's Borisovna. Katya Borisovna Orlova.นามสกุลของ Borisovna คัทย่า Orlova Borisovna
Family name's Harmon.นามสกุลของครอบครัวผม คือฮาร์มอน
Her family name is Aoki.นามสกุลของครอบครัวเขาคือ อาโอกิ
Your last name is Smith?นามสกุลของคุณคือสมิ ธ ?
What's your last name? Welson.นามสกุลของคุณคืออะไร Welson.
Miri's lastname is Linky?นามสกุลของมิริ คือ ลิงกี้ หรอ

นาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นาม
Back to top