ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airport*, -airport-

airport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airport (n.) สนามบิน See also: ท่าอากาศยาน Syn. airdrome, airfield, aerodrome
English-Thai: HOPE Dictionary
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน
English-Thai: Nontri Dictionary
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airport buildingsอาคารท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่าอากาศยาน (n.) airport Syn. สนามบิน
สนามบิน (n.) airport See also: airfield, landing strip, landing ground Syn. ท่าอากาศยาน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (n.) Airports Authority of Thailand See also: AAT Syn. ทอท.
ทอท. (n.) Airports Authority of Thailand See also: AAT. Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทกท. (n.) Bangkok International Airport Syn. ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ท่าอากาศยานกรุงเทพ (n.) Bangkok International Airport
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Did you get to the airport late?คุณไปสนามบินช้าหรือเปล่า?
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you can go to the airport without an invitation!{\cHFFFFFF}แต่คุณสามารถไปที่สนามบิน โดยไม่ต้องคำเชิญ!
They dig a tunnel to the airport and pop up like gophers?{\cHFFFFFF}พวกเขาขุดอุโมงค์ไปยังสนามบิน และปรากฏขึ้นเช่นเฟอร์?
I sent those people to the airport this afternoon.{\cHFFFFFF}ผมส่งคนเหล่านั้น ไปยังสนามบินช่วงบ่ายวันนี้
"...to the airport last Christmas...." Listen.เขาขับรถพาเมอร์รี่ แม็คเคลน ไปส่งที่สนามบิน
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น
I'll be in the airport in two days.แมงจะอยู่ในสนามบินในวันที่สอง
I'll meet you at the airport tomorrow.แมงจะพบคุณที่สนามบินในวันพรุ่งนี้
I want a major employee turnout at the airport tonight.ฉันต้องการพนักงานหลักๆ ไปที่สนามบินคืนนี้
If we don't go to the airport to greet him, he will be upset.ถ้าเราไม่รีบไปรับท่านเคาน์ที่สนามบิน เขาต้องไม่พอใจอย่างมากแน่
Using terrorism and threats, it has stopped all airport and shipyard employees from working.การใช้ก่อการร้าย และภัยคุกคาม ได้หยุดทุกสนามบิน และท่าเรือจากการทำงาน
Waingro just got himself a suite at the Airport Marquis... under the name Jamieson.เวนโกร้สิงอยู่ที่โรงแรมแอร์พอร์ต ภายใต้ชื่อเจมีสัน
Have the airport stop all flights with Foreign Ministry or American officials on their passenger lists.ให้สนามบินระงับเที่ยวบิน ขอชื่อเจ้าหน้าที่ของอเมริกาที่มากับเที่ยวบิน

airport ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候机厅[hòu jī tīng, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄥ, 候机厅 / 候機廳] airport departure terminal
候机楼[hòu jī lóu, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄌㄡˊ, 候机楼 / 候機樓] airport departure terminal
航站[háng zhàn, ㄏㄤˊ ㄓㄢˋ, 航站] airport terminal; air terminal
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 机场 / 機場] airport; airfield
飞机场[fēi jī chǎng, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 飞机场 / 飛機場] airport
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, 出港] to leave harbor; departure (at airport)
离港[lí gǎng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ, 离港 / 離港] to leave harbor; departure (at airport)
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
希思罗[xī sī luō, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛ, 希思罗 / 希思羅] Heathrow (London airport)
希斯罗机场[xī sī luó jī chǎng, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 希斯罗机场 / 希斯羅機場] Heathrow Airport
虹桥[Hóng qiáo, ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧㄠˊ, 虹桥 / 虹橋] Rainbow bridge (name); district of Shanghai including the old Hongqiao airport
营运[yíng yùn, ˊ ㄩㄣˋ, 营运 / 營運] running; operation (of airport, bus service, business etc)
滑出跑道[huá chū pǎo dào, ㄏㄨㄚˊ ㄔㄨ ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 滑出跑道] runway (at airport)
安全检查[ān quán jiǎn chá, ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 安全检查 / 安全檢查] safety check; security inspection (at airports)
滑行道[huá xíng dào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, 滑行道] taxiway (at airport)

airport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアポート[, eapo-to] (n) airport
エアポートタックス[, eapo-totakkusu] (n) airport tax
ハブ空港[ハブくうこう, habu kuukou] (n) (See 拠点空港・きょてんくうこう) hub airport
寄航[きこう, kikou] (n,vs) calling at a port or airport
拠点空港[きょてんくうこう, kyotenkuukou] (n) (See ハブ空港・ハブくうこう) hub airport
空の玄関[そらのげんかん, soranogenkan] (exp,n) (See 空港) airport
空港税[くうこうぜい, kuukouzei] (n) airport-imposed taxes; airport tax
臨空[りんくう, rinkuu] (adj-no,n-pref) airport site; adjacent to airport
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei
ターミナルビル[, ta-minarubiru] (n) (airport) terminal building
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
空港[くうこう, kuukou] (n) airport; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] (n) airfield; airport; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

airport ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงค์[n. exp.] (Aēphøt Ling) EN: Airport Link FR: liaison aéroport [f] ; Airport Link [m]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ) EN: airport rail link FR:
ภาษีสนามบิน[n. exp.] (phāsī sanām) EN: airport tax FR: taxe d'aéroport [f]
ภาษีท่าอากาศยาน[n. exp.] (phāsī thā-ā) EN: airport tax FR: taxe d'aéroport [f]
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [TM] (Rotfaifā Ch) EN: Suvarnabhumi Airport Link ; Suvarnabhumi Airport Rail Link (SARL) FR:
รถรับส่งสนามบิน[n. exp.] (rot rap son) EN: airport shuttle FR: navette aéroport [f]
สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ[org.] (Samnakngān ) EN: Bangkok International Airport Customs Bureau FR:
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สนามบินบางพระ[n. prop.] (Sanāmbin Bā) EN: Bang Phra Airport FR:
สนามบินบุรีรัมย์[n. prop.] (Sanāmbin Bu) EN: Buriram Airport FR: aéroport de Buriram [m]
สนามบินชะเอียน[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Cha Ian Airport FR:
สนามบินชางฮี = สนามบินชางงี[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Changi Airport FR:
สนามบินเชียงคำ[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chiang Kham Airport FR:
สนามบินเชียงใหม่[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chiang Mai International Airport FR: aéroport de Chiang Mai [m]
สนามบินเชียงราย[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chiang Rai International Airport ; Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport FR:
สนามบินชุมชนอุ้มผาง[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Umphang Airport FR:
สนามบินชุมพร[n. prop.] (Sanāmbin Ch) EN: Chumphon Airport FR:
สนามบินดอนเมือง[n. prop.] (Sanāmbin Dø) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Mueang International Airport FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินฮาเนดะ[n. prop.] (Sanāmbin Hā) EN: Haneda Airport FR:
สนามบินหาดใหญ่[n. prop.] (Sanāmbin Hā) EN: Hat Yai International Airport FR:
สนามบินฮีทโธรว์[n. prop.] (Sanāmbin Hī) EN: Heathrow Airport FR: aéroport d'Heathrow [m] ; aéroport de Londres Heathrow [m]
สนามบินหัวหิน[n. prop.] (Sanāmbin Hū) EN: Hua Hin Airport FR:
สนามบินอิหม่ามโคไมนี[n. prop.] (Sanāmbin Im) EN: Imam Khomeini International Airport FR:
สนามบินอินชอน[n. prop.] (Sanāmbin In) EN: Incheon International Airport FR:
สนามบินเจเอฟเค ; สนามบิน JFK[n. prop.] (Sanāmbin Jē) EN: JFK Airport FR:
สนามบินกำแพงแสน[n. prop.] (Sanāmbin Ka) EN: Kamphaeng Saen Airport FR:
สนามบินเขื่อนภูมิพล[n. prop.] (Sanāmbin Kh) EN: Bhumipol Dam Airport FR:
สนามบินขอนแก่น[n. prop.] (Sanāmbin Kh) EN: Khon Kaen Airport FR:
สนามบินควนขัน[n. prop.] (Sanāmbin Kh) EN: Khuan Khan Airport FR:
สนามบินเกาะไม้ซี้[n. prop.] (Sanāmbin Kǿ) EN: Koh Mai Si Airport FR:
สนามบินเกาะตะเคียน[n. prop.] (Sanāmbin Kǿ) EN: Koh Takian Airport FR:
สนามบินกระบี่[n. prop.] (Sanāmbin Kr) EN: Krabi Airport FR:
สนามบินลำปาง[n. prop.] (Sanāmbin La) EN: Lampang Airport FR:
สนามบินเลย[n. prop.] (Sanāmbin Lo) EN: Loei Airport FR:
สนามบินเลิงนกทา[n. prop.] (Sanāmbin Lo) EN: Loeng Nok Tha Airport FR:
สนามบินหล่มสัก[n. prop.] (Sanāmbin Lo) EN: Lom Sak Airport FR:
สนามบินแม่ฮ่องสอน[n. prop.] (Sanāmbin Ma) EN: Mae Hong Son Airport FR:
สนามบินแม่สะเรียง[n. prop.] (Sanāmbin Ma) EN: Mae Sariang Airport FR:
สนามบินแม่สอด[n. prop.] (Sanāmbin Ma) EN: Mae Sot Airport FR:

airport ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport
Großflughafen {m}hub airport [Am.]
Abgangsflughafen {m}airport of departure
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Zollflughafen {m}airport of entry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airport
Back to top