ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ท้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ท้าย*, -ท้าย-

ทาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทาย (v.) guess See also: conjecture Syn. หยั่งรู้, คะเน, เดา, คาดคะเน, ทำนาย, เดาสุ่ม
ทาย (n.) grantor See also: donor, donator Syn. ผู้ให้ Ops. ทายิกา
ทายปัญหา (v.) ask a riddle See also: puzzle out Ops. ตอบปัญหา
ทาย (v.) apply some remedy to the wound See also: embrocate Syn. ป้ายยา
ทาย (adj.) good See also: important Syn. ทยา, ดี, สำคัญ Ops. เลว
ทายาด (adv.) extremely Syn. ยวดยิ่ง, ยิ่งยวด, อย่างยิ่ง
ทายาท (n.) heir See also: heiress Syn. ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน, สายเลือด, สายโลหิต, เลือดเนื้อเชื้อไข
ทายาทโดยธรรม (n.) statutory heir See also: heir at law
ทายิกา (n.) female giver See also: female giver who makes offering to monks Syn. ผู้ให้ Ops. ทายก
ทายใจ (v.) read somebody´s mind See also: read somebody´s thought Syn. ทำนายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
heir apparentทายาทที่แท้จริง, See also: heir apparency n.
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
child(ไชดฺ) n. เด็ก,ทายาท,ผลิตผล,-with child ตั้งครรภ์ มีบุตร, Syn. yougster -pl children
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
coheiress(โคแฮ'เรส) n. ทายาทร่วมหญิง
conjecture(คันเจค'เชอะ) n. การเดา,การทาย,การคาดคะเน,การอนุมาน,ข้อสรุปจากการอนุมาน vt. เดา,ทาย,คาดคะเน,อนุมาน., See also: conjecturable adj. ดูconjecture conjecturer n. ดูconjecture
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
dare(แดร์) {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กล้าทำ,กล้าเผชิญหน้า,หาญ,ท้าทาย
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า,ผู้ท้าทาย,ผู้เป็นปฏิปักษ์
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
dress(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น,การกระตุ้น,การปลุกระดม,การชโลมด้วยน้ำอุ่น,การทายา, Syn. instigtion
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet,challenge
girlie(เกิร์ล'ลี) adj. เกี่ยวกับผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อย n. คำทักทายเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว (เช่นคุณหนู!,หนู!), Syn. girl,woman
glove(กลัฟว) n. ถุงมือ,นวมต่อยมวย -Id. (throw down the glove ท้าทาย) . -Id. (take up the glove รับคำท้า)
greet(กรีท) vt. ทักทาย,คำนับ,รับรอง,ต้อนรับ. vi. คำนับ., See also: greeter n., Syn. address
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
handclaspn. การจับมือทักทาย
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir presumptiveผู้เป็นทายาทโดยสันนิษฐาน
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด
heirshipn. ความ (สิทธิ) เป็นทายาท,สิทธิของทายาท, Syn. inheritance
heres(เฮีย'รีซ) n. ทายาท, Syn. haeres -pl. heredes
English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
conjecture(vt) คาดคะเน,อนุมาน,เดา,ทาย
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
progeny(n) ทายาท,ดอกผล,อนุชนรุ่นหลัง
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
guess(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
heiress(n) ทายาทหญิง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
offspring(n) ลูกหลาน,ผล,ผลิตผล,ทายาท
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
physiognomy(n) การทายนิสัยจากหน้าตา,หน้าตา,สีหน้า
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
prognostication(n) การทาย,การทำนาย,การแสดงอาการ,ลาง,นิมิต
prophesy(vt) ทำนาย,พยากรณ์,ทาย,คาดการณ์
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย
recognize(vt) จำได้,สำนึก,เอาใจใส่,รู้จัก,ทักทาย,ยอมรับ
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย
scion(n) กิ่งตอน,หน่อต้นไม้,กิ่งอ่อน,ทายาท
sprig(n) กิ่งไม้,กิ่งก้าน,ช่อ,หน่อ,ทายาท,ลูกหลาน,เด็กหนุ่ม
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
surmise(n) การคะเน,การนึก,การทาย,การเดา,การเก็ง,การคาดการณ์
zircon(n) พลอย,เพทาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expectant heirทายาทที่คาดหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heirทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir at lawทายาทโดยธรรม [ดู legal heir] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heir presumptiveทายาทโดยสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritanceทายกรรม [อ่านว่า ทายะกำ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pretermitted heirทายาทที่ถูกละเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
challenge๑. การท้าทาย๒. การคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coparcenaryทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาทร่วม (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cramboการทายคำสัมผัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
devolve on the heirsตกทอดแก่ทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
die without issueตายโดยไม่มีทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embrocation๑. การทายา๒. ยาทา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equal degreeในลำดับเดียวกัน (ทายาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Heir Apparentรัชทายาท [ดู heir to the throne] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
heirshipการเป็นทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcenersผู้เป็นทายาทด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
riddleคำทาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zirconเซอร์คอน, เพทาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heir apparentทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง [TU Subject Heading]
Challengeการท้าทาย [การแพทย์]
Intellectually Challengingการท้าทายทางสติปัญญา [การแพทย์]
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Salutationsการทักทายและการอวยพร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heir (n.) ทายาท See also: ผู้สืบสกุล, ผู้รับมรดก, ผู้สืบสันดาน Syn. beneficiary, inheritor, successor
crown prince (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
heiress (n.) ทายาทที่เป็นหญิง See also: หญิงผู้รับมรดก Syn. inheritress
inheritress (n.) ทายาทที่เป็นหญิง See also: หญิงผู้รับมรดก
embrocate (vt.) ทายาลงบนผิวหนัง See also: ทาโลชั่นลงบนผิวหนัง
aloha (int.) คำที่ใช้ทักทายหรืออำลาในฮาวาย
alright (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล Syn. ay-up!
alright! (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล
antagonism (n.) การท้าทาย See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง Syn. opposition Ops. compliance
ay-up (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล Syn. alright!
ay-up! (sl.) คำทักทายเมื่อพบกัน See also: เฮลโล
ball-busting (sl.) น่าท้าทาย See also: ยุ่งยาก
chaflenging (adj.) แสดงการท้าทาย See also: ไม่ยอมทำตาม, ไม่เชื่อฟัง, แข็งขืน, ยั่ว Syn. resistant, insubordinate
challenge (n.) การท้าทาย
challenge (vt.) ท้าทาย Syn. dare, defy, invite to contest
challenge (n.) สิ่งที่ท้าทาย Syn. test, trial, demanding task
challenging (adj.) ที่ท้าทายความสามารถ Syn. ambitious
clap on (phrv.) ตีเบาๆ (เพื่อทักทาย) See also: ตบเบาๆ Syn. slam on
coheir (n.) ผู้เป็นทายาทร่วม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
I like a challengeฉันชอบความท้าทาย
That's just how we greet each otherนั่นเป็นเพียงวิธีที่เราทักทายซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guess the man didn't want to take any chances, putting us both on the same mark.ทายคนไม่ได ต้องการที่จะใช้โอกาสใด ๆ ใส่เราทั้งสอง เครื่องหมายเดียวกัน.
It's easy because you were talking through it.ทายง่าย แกเล่นใบ้เป็นคำพูด
Guess who I saw coming out of DePrisco's?ทายฉันเจอใคร ออกมาจากDePrisco's
Guess we're supposed to put one of these on every table?ทายซิ .. พวกเรากำลังจะใส่ หนึ่งในนี้ ทุกๆ โต๊ะ ?
Take a guess how many people are on my payroll. Oskar.ทายซิ ผมมีคนงานเท่าไหร่
Guess what? Messages on machine?ทายซิ มีกี่เมสเสจในเครื่อง
Guess what? Today, Steve McQueen is my little bitch.ทายซิ วันนี้สตีฟโดนผมอัดหงายเก๋งแล้ว
Guess what I found out this morning.ทายซิ ว่าฉันเจออะไรมาเมื่อเช้า
Guess who's coming to dinner?ทายซิ ว่าใครมาทานข้าวเย็นด้วย
And guess who gets to attend if they just volunteer a few short hours?ทายซิ ว่าใครสามารถเข้าร่วมงานได้ ถ้าพวกเข้าอาสาไปช่วยซักสองสามชั่วโมง แอนน์ แฮททาเวย์หรอ พวกเราไง พวกเรา!
Guess what just came into the pit.ทายซิ อะไรแค่เพิ่งมาจากในหลุม
Master Shifu just told me I'll be joining you this year.ทายซิ อาจารย์ชิฟูเพิ่งบอกอะไรข้า
Guess where I was yesterday.ทายซิ เมื่อวานฉันไปไหนมา
Guess what. The pool is opening a week early, this Saturday and Carly and I are gonna go.ทายซิคะ สระว่ายน้ำเปิดเร็วขึ้น 1 อาทิตย์ เสาร์นี้
Guess what happened tonight?ทายซิคืนนี้เกิดอะไรขึ้น
Guess what I found-- an apartment, a beautiful apartment with hardwood floors and an honest-to-god fireplace that you can build honest-to-god fires in, and I can't afford it by myself.ทายซิฉันเจออาไร อพาร์ทเมนต์แสนงาม พื้นไม้ด้วย มีเตาผิงไฟด้วยให้ผิงด้วย แต่คนเดียวฉันจ่ายไม่ไหว
Guess what i am?ทายซิฉันแต่งเป็นอะไร
Guess what I watched? Hoosier Farm Report.ทายซิผมดูอะไร ข่าวฮูเชอร์ ฟาร์ม
Well, guess what. Mama's a bigger player than you, son!ทายซิว่า ผู้หญิงคนนั้นน่ะ มีเด็กในสังกัดเยอะกว่านายอีก
Guess who didn't get security clearance to work on the giant space laser?ทายซิว่า ใครไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อเข้าทำงานกับโครงการใหญ่เกี่ยวกับเลเซอร์ในอวกาศ
Guess who I went to second base with.ทายซิว่าฉันจะไปที่ฐานกับใคร
Guess what I'm doing right this second!ทายซิว่าฉันทำอะไรอยู่ตอนนี้
Guess what I might have done. I was told the kid's stomach was not ripe enough for her organs to have any product value.ทายซิว่าฉันทำอะไรไปบ้าง ท้องของเด็กไม่ได้มีค่าพอเท่าอวัยวะอื่นหรอกนะ
So guess what I saw on my walk?ทายซิว่าฉันเห็นอะไรตอนไปเดิน?
Guess what my nickname is.ทายซิว่าชื่อเล่นหนูคืออะไร
Guess who is now a published author?ทายซิว่าตอนนี้ใครเป็นนักเขียนที่ได้ตีพิมพ์หนังสือ ?
Guess who this belongs to?ทายซิว่านี่เป็นของใคร?
Guess whose dad is cool. It's a trick question.ทายซิว่าพ่อของใครเจ๋ง ปัญหาเชาวน์เหรอ
Guess who he'll forgive.ทายซิว่าเขาจะให้อภัยใคร
Guess who she called ten minutes before she got on that elevator?ทายซิว่าเธอโทร.หาใคร\ ช่วง 10 นาทีก่อนไปที่ลิฟต์?
Because guess what they're doing in China.ทายซิว่าเมืองจีนกำลังทำอะไร เขากำลังเรียนเลข
Okay, guess who the lead investigators were.ทายซิว่าใคร คุมการสืบสวนครั้งนั้น
Guess who lost that coin toss.ทายซิว่าใครทายโยนเหรียญผิด
And guess who that was.ทายซิว่าใครทำคดีนี้อยู่
Who is there to greet you?ทายซิว่าใครรอต้อนรับเธอ?
And who do you think was the main programmer on his team?ทายซิว่าใครเป็นหัวหน้าทีมโปรแกรมเมอร์?
(singsongy) GUESS WHO JUST CALLED BRADFORD TO HER BEDSIDE.ทายซิว่าใครเพิ่งจะเรียกแบรดฟอร์ดสำหรับข้างเตียงเธอ
Guess what? I think you like that, you little bitch.ทายซิอะไร ฉันคิดว่าแกชอบแบบนี้ ไอ้หน้าตัวเมีย
Guess what happened to me today.ทายซิเกิดอะไรกับชั้นวันนี้ อืม..
Guess how many years we've been together.ทายซิเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว

ทาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当てる[あてる, ateru] Thai: ทาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ท้าย
Back to top