ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insubordinate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insubordinate*, -insubordinate-

insubordinate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insubordinate (adj.) กระด้างกระเดื่อง See also: แข็งข้อ, ดื้อดึง Syn. difiant, disobedient, rebellious Ops. obedient
insubordinate (n.) ผู้กระด้างกระเดื่อง See also: คนที่แข็งข้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
English-Thai: Nontri Dictionary
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cameras, protests, insubordinate kids.กล้อง การประท้วง เด็กที่แข็งข้อ
He was insubordinate twice.เขาขัดคำสั่ง 2 ครั้ง
Nick Fowler quit his job a week ago before I could fire him for being insubordinate and lazy.นิค ฟาวเลอร์ลาออกจากงานเป็นอาทิตย์แล้ว ก่อนที่ฉันอยากจะไล่เขาออก สำหรับการแข็งข้อและขี้เกียจ
Yup, and you're an arrogant, insubordinate prick.ใช่ และคุณก็เป็นไอ้กุ๊ยหยิ่งยะโสหัวแข็ง
There's been a pattern of insubordinate behavior recently.นี่ดีแล้วล่ะ ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่เคยสนองเลย
From the first day on the job, you've been an insubordinate troublemaker.ตั้งเเต่วันเเรก ที่คุณเข้ามาทำงาน คุณมันเป็นตัวเเสบชอบเเข็งข้อ
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ
You two. Are you always this stubborn and insubordinate?พวกคุณสองคนเนี่ยหัวดื้อ และไม่ทำตามคำสั่งแบบนี้ประจำเหรอ?
All right, you're insubordinate, you never do what I tell you to do, and every time I turn my back, you're off doing who-knows-what with God-knows-who!นายมันคนไม่เชื่อฟัง นายไม่เคยทำตามคำสั่งฉันเลย และทุกครั้งที่ฉันหันหลัง
What if said poet worked for a patron and his poetry was perceived as insubordinate?มันคืออะไร ถ้าหากพูดว่านักกวีทำงานเพื่อผู้อุปถัมส์ และการประพันธ์ของเขาถูกรับรู้ว่าเป็นแบบพวกทรยศแหกคอก?
He indicates you've been repeatedly insubordinate...เขาระบุว่า คุณไม่ให้ความร่วมมือบ่อยครั้ง..
He's also wreckless and insubordinate.แต่เขาก็ยังสะเพร่า คาดเดาไม่ได้

insubordinate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
กระด้างกระเดื่อง[adj.] (kradāngkrad) EN: insubordinate ; obstinate ; rebellious FR: rebelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insubordinate
Back to top