ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะเลาะเบาะแว้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะเลาะเบาะแว้ง*, -ทะเลาะเบาะแว้ง-

ทะเลาะเบาะแว้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเลาะเบาะแว้ง (v.) brawl See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท Ops. ปรองดอง
English-Thai: Nontri Dictionary
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brawl (vi.) ทะเลาะเบาะแว้ง See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท Syn. fight
cat-and-dog (adj.) ที่เต็มไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้ง (คำไม่เป็นทางการ)
run-in (n.) การทะเลาะเบาะแว้ง Syn. fight
tangle (n.) การทะเลาะเบาะแว้ง See also: การโต้เถียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The book says your father had a serious run-In with Lee Jay.ในหนังสือบอกว่าพ่อของคุณ มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับลี เจย์
I don't like any kind of controversy.ผมไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
Her brother's case or some lovers' quarrel.เรื่องคดีของน้องชายเธอ หรือเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง
Now ask how many offers good old Jack has received since our run-in with the lady Guthrie.ทีนี้ถามว่ามีข้อเสนอที่ดีมากเท่าไหร่ ที่เเจ็คคนเดิมได้รับ นับตั้งแต่เรามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง กับนายหญิงตระกูลกูทรี
You know how you get in little spats, little fights?รู้นะว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันเบา ๆ เป็นอย่างไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะเลาะเบาะแว้ง
Back to top