ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะเลาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะเลาะ*, -ทะเลาะ-

ทะเลาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเลาะ (v.) quarrel See also: exchange words, argue, dispute, wrangle Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง Ops. ปรองดอง, สามัคคี
ทะเลาะกัน (v.) break See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences Syn. ไม่ถูกกัน, แตกคอ Ops. เข้าใจกัน
ทะเลาะกัน (v.) conflict See also: quarrel, disagree, dispute, wrangle, be quarrelsome Syn. ขัดแย้ง, ระหองระแหง, บาดหมาง
ทะเลาะวิวาท (v.) brawl See also: quarrel and fight Syn. วิวาท, ทะเลาะ Ops. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง
ทะเลาะเบาะแว้ง (v.) brawl See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท Ops. ปรองดอง
English-Thai: HOPE Dictionary
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious
controversy(คอน'ทระเวอซี) n. การโต้เถียง,การโต้ความ,การทะเลาะวิวาท, Syn. discussion
cross talkn. การพูดสอดแทรก,คำพูดสอดแทรก,การทะเลาะกัน
currish(เคอ'ริช) adj. มีอารมณ์ร้าย,ชอบทะเลาะ,เลว,น่ารังเกียจ., See also: currishness n.
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
discord(ดิส'คอร์ด) {discorded,discording,discords} n. ความไม่ลงรอยกัน,ความบาดหมาง,ความไม่ประสานกัน,ความขัดแย้ง,การทะเลาะ,การต่อสู้,สงคราม,เสียงที่ไม่เข้ากัน. vi. ไม่เห็นด้วย, Syn. disagreement,strife
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
dispute(ดิสพิวทฺ') vi.,vt.,n. (การ) โต้เถียง,โต้แย้ง,ทะเลาะ, See also: disputer n. ดูdispute, Syn. debate,argument
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ความไม่ลงรอยกัน,การทะเลาะ,ความขัดแย้ง, Syn. discord,disagreement
dissent(ดิเซนทฺ') vi. ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ไม่ลงรอยกัน,ทะเลาะ,ขัดแย้ง,คัดค้าน n. ความแตกต่างของความคิด,การแยกจากโบสถ์,ความแตกแยก., Syn. differ,disagree,except,disagreement ###A. assent
dissentiousadj. ชอบทะเลาะ,ชอบคัดค้าน, Syn. contentious
feud(ฟิวดฺ) n.,vi. (การ) ทะเลาะวิวาท,อาฆาตพยาบาทกัน, Syn. quarrel
feudal(ฟิว'เดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา,ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด,ระบบศักดินา,ยุคกลาง (Middle Age) ,เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน,เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
feudist(ฟิว' ดิสทฺ) n. ผู้ทะเลาะวิวาท,ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายระบบศักดินา
firebrandn. ไม้หรือวัตถุที่กำลังติดไฟ,ผู้ก่อความไม่สงบหรือการทะเลาะวิวาท, ผู้ปลุกระดม,ผู้มีความกระฉับกระเฉงอย่างมาก
fractious(แฟรค'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,หัวดื้อ,ดื้อรั้น,ขี้โมโห., See also: fractious ly adv. fractiousness n., Syn. cross
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
jangle(แจง'เกิล) {jangled,jangling,jangles} v.,n. (เสียง) (ทำให้) ดังจากการกระทบกับโลหะ,ดังกรุ๊งกริ๊ง,พูดอย่างโกรธเคือง,เสียงทะเลาะวิวาท,การทะเลาะ
pugnacious(พักเน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะวิ-วาท,ชอบชกต่อย,ชอบต่อตี,ชอบต่อสู้., See also: pugnacity,pugnaciousness n., Syn. quarrelsome,belligerent
quarrel(ควอ'เริล) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n. (การ) ทะเลาะ,วิวาท,ถกเถียงด้วยความโกรธ,บ่น,โทษ,จับผิด, See also: quarreler,quarreller n., Syn. argument
quarrelsome(ควอ'เริลเซิม) adj. ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง,ขี้ทะเลาะ,พาล, See also: quarrelsomeness n., Syn. disputatious,cross
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
polemic(n) การโต้เถียง,การถกเถียง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท
quarrelsome(adj) พาล,ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบหาเรื่อง
row(n) แนว,แถว,การทะเลาะวิวาท,การพายเรือ
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
spat(vi) ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
squabble(n) การต่อล้อต่อเถียง,การทะเลาะกัน
warlike(adj) ชอบรบพุ่ง,ชวนทะเลาะ,เหมือนสงคราม,เพื่อการสงคราม
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affrayการชุลมุนต่อสู้, การทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quarrelการทะเลาะวิวาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affrayการทะเลาะวิวาท [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bust up (phrv.) ทะเลาะ
haggle (vi.) ทะเลาะ See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
hassle (vi.) ทะเลาะ
spar (vi.) ทะเลาะ See also: โต้เถียง Syn. dispute
altercate (vi.) ทะเลาะกัน Syn. quarrel
dipute (vi.) ทะเลาะกัน See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง Syn. argue, quarrel
fall out (phrv.) ทะเลาะกัน See also: ขัดแย้งกัน
squabble (vi.) ทะเลาะกัน See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง Syn. argue, dipute, quarrel
fight over (phrv.) ทะเลาะกันเพื่อ See also: ต่อสู้กันเพื่อ, แข่งขันกันเพื่อ Syn. fight about
argue over (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง Syn. argue about
bicker about (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง Syn. quarrel about
bicker over (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง Syn. quarrel about
quarrel about (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง
quarrel about (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: เถียงกันในเรื่อง
argue over (phrv.) ทะเลาะกับ Syn. qurrel with
bandy with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
quarrel with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้แย้งกับ Syn. argue against, argue with
qurrel with (phrv.) ทะเลาะกับ
row with (idm.) ทะเลาะกับ See also: โต้เถียงกับ Syn. argue with
squabble with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้เถียงกับ Syn. argue against, argue with, quarrel with, row with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had an altercation with a thug.ทะเลาะ กับพวกอันธพาล
Always arguing, always threatening war.ทะเลาะ ขู่สร้างสงครามกันตลอดเวลา
Have you been fightingwith your grandparents again?ทะเลาะกะปู่ย่าอีกแล้วหรอ
Oh, we had a fight. You don't want to hear about it.ทะเลาะกัน นายไม่อยากฟังหรอก
We're gonna get in a fight, and I'm gonna dunk your headทะเลาะกัน แล้วฉันก็จะกดหัวเธอ
You mean to just leave after all this ruckus?ทะเลาะกันขนาดนี้แล้ว เจ้าจะให้พวกเราไปง่ายๆ เลยหรือ
Odd bird. Dropped out of sight a while back.ทะเลาะกันบางกว่าฮุคและ การค้นพบของเขาเกี่ยวกับแสง
Things got pretty heated, and then Barry just quit.ทะเลาะกันยกใหญ่ แล้วแบรี่ก็ลาออก
Are you fighting again?ทะเลาะกันอีกแล้วล่ะสิ?
Tire each other out, the ring will be mine.ทะเลาะกันเข้าไปเลย แหวนจะได้เป็นของฉัน
And Kurt and Rachel and Brittany are all mad at each other because they're all running for class president.ทะเลาะกันเพราะ พวกเขาต่างแย่งชิงตำแหน่งประธานนักเรียน
They got into an argument over a girl.ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิง
What did you do to fight?ทะเลาะกันเรื่องอะไร?
What was the fight about?ทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอ?
What are you fighting about?ทะเลาะกันเรื่องอะไรเหรอครับ
No fight is ever gonna keep us apart again.ทะเลาะกันแค่ไหน ก็พรากเราไม่ได้อีก
That was 1981, and from that time forward, I was hooked.ทะเลาะกันในไม่ช้านี้ เติบโตเกินกว่าที่ทั้งสองคน และโอบล้อมทั้งหมดของฟิสิกส์
This isn't productive.ทะเลาะกันไปก็ไม่ช่วยอะไร
Maybe you had a fight, maybe an ex-husband may have taken her.ทะเลาะกับคุณ ไม่ก็สามีเก่าพาเธอไป
Conflicts with Jaden again?ทะเลาะกับจาเดนอีกแล้วเหรอ?
Did you fight with Attorney Lee again?ทะเลาะกับทนายลีเหรอก
Well, start a fight with him. If he slugs you, he's violent.ทะเลาะกับเขาสิ ถ้าเขาตบเธอแสดงว่าป่าเถื่อน
A fight with JCub. That guy's a wierdo!ทะเลาะกับเจคอบหรอ เขาแปลกจะตาย!
Got into a fight with Jenny about all the fighting.ทะเลาะกับเจนนี่ เกี่ยวกับเรื่องทะเลาะทั้งหลายแหล่
With maybe, not over.ทะเลาะกับเธอ ไม่ใช่แย่งเธอ
Probably fighting with Emily again.ทะเลาะกับเอมิลี่อีกแล้วล่ะสิ
An altercation with my moms, homie, but she provoked me, cuz!ทะเลาะกับแม่ของฉัน Homie แต่เธอเจ็บใจฉัน cuz!
Fighting is grounds for expulsion.ทะเลาะวิวาทกันโทษคือไล่ออก
Got into a bar fight, hit a guy a little too hard.ทะเลาะวิวาทในบาร์ ตีหัวชายคนหนึ่งไปอย่างจัง
I don't want to hear you fight.ทะเลาะเรื่องรักมันน่ารำคาญจริงๆ
♪ A little less fight, a little more spark ♪ทะเลาะเล็กๆ กระตุ้นความซู่ซ่าน้อยๆ
Mega fight? Yes.ทะเลาะใหญ่โตมโหฬารล่ะก็ ใช่
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก
If you don't mind, we'll stop this squabbling, and I'll present you with facts.{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ทราบเราจะหยุดการทะเลาะกันนี้ และฉันจะนำเสนอคุณด้วยข้อเท็จจริง
That's enough of these little games for the moment.นั่น พอแล้ว อย่ามาทะเลาะกันตอนนี้.
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา.
The demented world of Steven Gold.สตีเว่น โกลด์คนที่ทะเลาะกับโลก
If you want to fight, get out!ถ้าพวกคุณจะทะเลาะกัน ก็ออกไป!
They'd fight about that and then have sex and everything would be all right again.พวกเขาทะเลาะกันเรื่องนั้น และพวกเขาก็มีเซ็กซ์... ...และทุกอย่างก็จะ ดีในที่สุด

ทะเลาะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะเลาะ
Back to top