ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีฝีปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีฝีปาก*, -ตีฝีปาก-

ตีฝีปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีฝีปาก (v.) equivocate See also: wisecrack, quibble, bicker Syn. ตีโวหาร, ตีสำนวน, เล่นสำนวน, เล่นสำบัดสำนวน
ตีฝีปากกัน (v.) argue See also: discuss, dispute, quarrel Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ถกเถียง Ops. สงบปากสงบคำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน
Well, he don't know talking good like me and you.เขาตีฝีปากแบบข้ากับเจ้าไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีฝีปาก
Back to top