ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตีความ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตีความ*, -ตีความ-

ตีความ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีความ (v.) interpret See also: solve, crack Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย
ตีความหมาย (v.) interpret See also: comprehensible, explain Syn. ตีความ, แปลความ
English-Thai: HOPE Dictionary
constructionistn. ผู้วิเคราะห์หรือแปล,ผู้ตีความหมาย, See also: constructionism n.
constructive(คันสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสร้างสรรค์,เกี่ยวกับการก่อสร้าง,เกี่ยวกับการตีความ,เกี่ยวกับการอนุมาน, See also: constructiveness n. ดูconstructive, Syn. affirmative
construe(คันสทรู') {construed,construing,construes} v.,n. (การ) อธิบาย,ชี้แจง,ตีความอนุมาน,แปล,วิเคราะห์,ผูกประโยค.
misread(มิสรีด') vt. อ่านผิด ๆ ,ตีความผิด, Syn. misunderstand
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') {misunderstood,misunderstanding,misunderstands} vt.,vi. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,แปลผิด, Syn. misread,mistake
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง
interpretative(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการแปลความ,เป็นการตีความ
misconstrue(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด,แปลความผิด,วินิจฉัยผิด
misinterpret(vt) แปลความผิด,ตีความผิด,ถอดความผิด,เข้าใจผิด
misinterpretation(n) การแปลความผิด,การตีความผิด,การถอดความผิด,การเข้าใจผิด
misread(vt) อ่านผิด,ตีความผิด,แปลผิด
misunderstand(vt) เข้าใจผิด,ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constructionการตีความตามเจตนารมณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constructive๑. โดยนัยแห่งกฎหมาย๒. ซึ่งเป็นผลแห่งการตีความกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpretationการตีความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dream interpretationการตีความหมายฝัน [TU Subject Heading]
Interpretationการตีความ [TU Subject Heading]
Misinterpretationแปลผิด, การตีความที่ผิด [การแพทย์]
Robust contentเนื้อหาแกร่งการที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
construe (vt.) ตีความ See also: มีความหมายว่า Syn. interpret
go behind (phrv.) ตีความ
put a construction on (idm.) ตีความ See also: แปลความ Syn. place on
pervert (vt.) ตีความผิดๆ Syn. misinterpret, sophisticate, twist
read into (phrv.) ตีความเกินจาก (สิ่งที่อ่าน)
construction (n.) การตีความ Syn. interpretation
exegesis (n.) การอธิบายหรือการตีความข้อเขียน See also: การอธิบายและการตีความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิล Syn. analysis, explanation, interpretation
misconceived (adj.) ซึ่งตีความผิด See also: ซึ่งตัดสินผิดพลาด Syn. misunderstood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Interpret the experimental data. Interpret.ตีความข้อมูลจากการทดลอง ตีความ
The classic interpretation of the first act juxtaposed with the radicalตีความหมายงานคลาสสิกในองก์แรกเทียบกับ
Which means they didn't have to set him down to open the door.ตีความได้ว่าพวกเขา ไม่ได้วางเหยื่อลงเพื่อเปิดประตู
You've listened to the testimony, had the law interpreted as it applies in this case.ที่คุณได้ฟังคำให้มีกฎหมายว่าด้วยการตีความว่าจะนำไปใช้ในกรณีนี้
So you can take that for whatever it's worth.คุณจะตีความยังไงก็ได้
The law leaves much room for interpretation... but very little for self-doubt.เพราะกฎหมายเปิดช่องว่างให้ตีความมากมาย และแทบไม่เปิดโอกาสให้คุณไม่แน่ใจตัวเอง
I guess not. I think I must have misreadฉันคิดว่าไม่ / ฉันคิดว่าฉันคงตีความมันผิดไป
Well, you figured out the clue.ยอด คุณตีความปริศนาออก.
Or you can figure out the clues for yourself.เดี๋ยวนี้. หรือนายอยากจะตีความปริศนาเอง.
Insurance company is calling it negligence. They're not covering any of this.บริษัทประกันจะตีความเป็นการประหมาท และจะไม่รับเรื่องนี้
That's an amazing interpretation.เป็นการตีความที่น่าทึ่งมากเลยนะ
How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.คำที่ไม่คุ้นเคยอย่าง "ผลเทียบเคียง" และ "การตีความ" การเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว... ...ในขณะที่ "พรรคนอสซิไฟร์" และ "บัญญัติแห่งความภักดี" เป็นสิ่งมีอำนาจ
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate.เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง
Well, that's where I got it wrong.นั่นล่ะ จุดที่ผมตีความพลาดล่ะ
That I can only interpret as...นั่นตีความได้อย่างเดียวว่า
I knew you'd figure out the message I gave your father.แม่รู้ว่าลูก ต้องตีความที่แม่บอกพ่อออก
Well, it depends on what you mean by got.ขึ้นอยู่กับว่าแกตีความคำว่า "มี" ยังไง
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์
Can you guarantee him safety from kidnapping,from torture?คุณสามารถการันตีความปลอกภัยของเขาจากการลักพาตัวหรือการทรทารได้หรือไม่
Are you sure you're not reading into it?แน่ใจเหรอ คุณยังไม่ได้ตีความมันเลย?
Decoding cues of interest and recoding similar ones.การพยายามตีความท่าทางที่แสดงความสนใจ แล้วก็จำอะไรที่ดูคล้าย ๆ แบบนั้นไว้
So you misinterpret the one book you believe in, hm?นี่แกกำลังตีความหนังสือ เล่มเดียวที่แกเชื่อผิดไป
And how in hell did you gain access to our sensory data without our knowledge?คุณกล้าดียังไง ที่เข้ามาตีความข้อมูล โดยไม่ถามความเห็นเรา
Careful observation and measurement. Interpretation of experimental data.สังเกตและวัดปริมาณอย่างละเอียด ตีความข้อมูลจากการทดลอง
Well, sir, I had every intention of putting our own spin on it.ท่านครับผมตั้งใจจะทำให้มันเป็น การตีความใหม่
This belief stemmed from early exposure to sad British pop music... and a total misreading of the movie The Graduate.ความเชื่อเหล่านี้ เกิดขึ้นจากกระแสเพลงป๊อปเศร้าๆ จากฝั่งอังกฤษ บวกกับการตีความผิดจากการดูหนังเรื่อง The Graduate
But my dreams often don't. They're open to interpretation.แต่ความฝันของแม่ มักจะไม่ต้องการการตีความ
Open to interpretation.เปิดกว้างในการตีความหมาย
[Muzak rendition of Rehab plays](การตีความของการคืนสู่สภาพของมูแซกบรรเลง)
In other words, he didn't actually ask you out.มันตีความได้ว่า เขาไม่ได้พูดชวนคุณด้วยซ้ำ
To behavioral interpretation than religion.ในศาสนาไม่มีการตีความอย่างเปิดเผย
They do such great things, like misread the opera calendar.พวกเขาทำได้ดีมาก, เหมือนตีความปฏิทินโอเปร่าผิด
Anyway I need preparation for this.ยังไงก็เหอะ ต้องตีความเพลงพวกนี้ก่อน
Don't take this the wrong way, but that's not exactly from the Versace virgin line.อย่าตีความผิดๆนะ แต่นี่ไม่ได้มาจากเวอร์ซาเช่รุ่นสาวเวอร์จิ้นนะ
I'm constantly worried that people will misinterpret.ฉันกังวลตลอดเวลา คนอื่นๆจะตีความหมายผิด
Let them misinterpret.-ปล่อยให้เขาตีความหมายผิดไปเถอะ
Which could be an issue of semantics.อาจเป็นประเด็นหนึ่งในปัญหา การตีความหมายคำ
No,I'm not questioning the science, just the interpretation... sir.ไม่ค่ะ ฉันไม่ได้สงสัยการทำงานของคุณ แค่ตีความ... ค่ะ
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่
Pierce, I got an idea.- เขาตีความไปเอง เพียร์ซ ผมว่านะ

ตีความ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตีความ
Back to top