ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตำนาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตำนาน*, -ตำนาน-

ตำนาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำนาน (n.) legend See also: chronicle, history, annals, record, history, historical record Syn. พงศาวดาร, เรื่องเล่า, นิทาน, เกร็ด
English-Thai: HOPE Dictionary
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
criosphinx(ไคร'อะสฟิงซฺ) n. สัตว์ในตำนานที่มีร่างเป็นสัตว์แต่หัวเป็นแพะ,ภาพสัตว์ดังกล่าว
damon and pythiasn. (เด'มัน-) ชื่อเพื่อนสนิทและเพื่อนตายคู่หนึ่ง (ตามตำนานกรีก)
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
legendary(เลจ'เจินเดอรี) adj. เกี่ยวกับ legend (ดู) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ, See also: legendarily adv., Syn. fanciful
legendry(เลจ'เจินดรี) n. หนังสือรวบรวมเรื่องเล่าลือหรือตำนานต่าง ๆ ,ตำนานต่าง ๆ ,เรื่องเล่าลือต่าง ๆ, Syn. legends
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
marchen(เมอ'คัน) n. เทพนิยาย,ตำนาน
myth(มิธ) n. เรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา, Syn. story,legend,folk,tale
English-Thai: Nontri Dictionary
legend(n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ
legendary(adj) ซึ่งเป็นนิทาน,ซึ่งเป็นตำนาน
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
myth(n) นิยายโบราณ,เทพนิยาย,เรื่องอภินิหาร,ตำนาน
mythical(adj) ที่เป็นนิยายโบราณ,ที่เป็นตำนาน,เป็นเรื่องจินตนาการ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legendตำนาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Kakee (Legendary Character)กากี (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
legend (n.) ตำนาน See also: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา Syn. fable, myth, saga
mythology (n.) ตำนาน
saga (n.) ตำนานการผจญภัยและความกล้าหาญ Syn. epic, legend
mythography (n.) ตำนานที่ถูกเก็บรวมรวมด้วยการเขียน
adamant (n.) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
eponym (n.) ชื่อของคนหรือบุคคลในตำนานที่นำมาตั้งเป็นชื่อสิ่งต่างๆ
fictitiously (adv.) ทางตำนาน
lotus (n.) ผลไม้ในตำนานกรีกโบราณที่เชื่อว่ากินแล้วทำให้เหมือนอยู่ในฝัน
mithicize (vt.) ทำให้เป็นตำนาน See also: สร้างตำนาน Syn. imagine
mythical (adv.) เกี่ยวกับตำนาน See also: ซึ่งเป็นนิทาน Syn. mythological, fictitious
mythical (adj.) ซึ่งเป็นตำนาน Syn. mythologic, mythological
mythically (adv.) ทางตำนาน See also: ทางเทพนิยาย
mythmaker (n.) ผู้สร้างตำนาน
mythographer (n.) ผู้เก็บรวบรวมตำนาน
mythography (n.) การเก็บรวบรวมตำนานด้วยการเขียน
mythologic (adj.) เกี่ยวกับตำนาน See also: เกี่ยวกับเทพนิยาย
mythological (adj.) ซึ่งเป็นตำนาน See also: เกี่ยวกับตำนาน Syn. fabulous, mythologic
mythologically (adv.) ทางตำนาน Syn. fictitiously
mythologist (n.) ผู้เล่าตำนาน See also: ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ mythology
mythologize (vi.) เล่าตำนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a rumour, a legend, a mysteryมันเป็นข่าวลือ ตำนาน ลึกลับ
It's the rumour, the legend, the mysteryมันเป็นข่าวลือ ตำนาน ลึกลับ
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ
Stories, legends, powers?เรื่องราว ตำนาน พลังอำนาจ
Dragons are. Daemonfeuers aren't.มังกรน่ะ ตำนาน แต่เดมอนเฟอร์มีจริง
You're that guy, the one they're calling The Legend. You got 24 confirmed kills.คุณผู้ชายที่หนึ่งที่พวกเขากำลังเรียกร้อง ตำนาน คุณมีเช่น 24 ฆ่า
The man, the myth, the legend, the Masked Marvel!ชาย, ตำนาน, ตำนาน สวมหน้ากากมหัศจรรย์!
Up next, we have the legendary former chairman of the Fed,การเสนอ รายการถัดไปเรามี ตำนาน อดีตประธานเฟด
The now living legend, ladies and...ตำนาน ที่ยังมีชีวิต สุภาพสตรี และ...
A legend that has never been tarnished.ตำนาน ที่ไม่เคยมั่วหมอง
They're not laughing at you because of your "Physical" video.ตำนาน พวกเขาไม่ได้หัวเราะเธอ เพราะวิดีโอ "Physical"
The legend. It's true.ตำนาน มันเป็นเรื่องจริง
So this legend... it says that if you drink the water from the well, something lost will be returned to you.ตำนาน... บอกไว้ว่า ถ้าคุณดื่มน้ำจากบ่อนี้
The ancient Greeks and Egyptians and early Christians and Jews and Polynesians and lots of Native Americans.ตำนานกรีกกับอียิปต์โบราณ แล้วก็คริสต์กับยิวต์ กับชาวโพลีนีเซียน แล้วก็ชนพื้นเมืองอเมริกัน
Legend says that those who wield the daggerตำนานกล่าวว่า "ผู้ใช้มีดเล่มนี้
Legend says an American pilot in World War I was gunned down over Germany.ตำนานกล่าวว่า นักบินอเมริกัน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ถูกยิงตกลงมาที่เยอรมัน
Legend has, it also lets one travel across the Ocean of time.ตำนานกล่าวว่า มันทำให้คนเดินทาง ข้ามมหาสมุทรเวลาได้
If you believe the legend, it points the way to the Pool of Eternal Life.ตำนานกล่าวว่า มันสามารถชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมฤต
The legend says when the rocks are brought together, the diamonds inside them will glow.ตำนานกล่าวว่า เมื่อหินจะถูกนำมารวมกัน เพชรภายในพวกเขาจะเรืองแสง
Legend has it, if a grounder picks up a gun, even to shoot another grounder,ตำนานกล่าวไว้ ถ้าพวกเขาหยิบปืน แม้จะยิงพวกกราวเดอกันเอง
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว
Legend says that during the warring States periodตำนานกล่าวไว้ว่าในช่วงระหว่างรัฐยุคสงคราม
So, the legend spread that these miners,ตำนานก็เลยถูกเล่าขาน ว่าคนเหมือง
The Legend of Fujiwara Chiyoko"!ตำนานของ ฟูจิวาระ ชิโยโกะ"!
The Arthur legend.ตำนานของกษัตริย์อาเธอร์
Your noble deeds become part of our history.ตำนานของคุณ กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ประวัติศาสตร์
Ancient legend said the address led to great understanding.ตำนานของชาวแอนเชี่ยนกล่าวถึงที่อยู่ ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันยิ่งใหญ่
He's a client of mine. Get your car. You're going back to Vegas.ตำนานของชีวิตเราก็เริ่มต้น
#@$! $#! $@%#$%^$#^#%^%^@%@%$#% (Sorry, I can't understand Japanese)ตำนานของดอกไม้ชนิดนี้
The legend of laundry business!ตำนานของธุรกิจซักรีด
Legends of creatures who can transform themselvesตำนานของสิ่งที่ สามารถแปลงร่าง
Legends of creatures who can transform themselves into animals or other men.ตำนานของสิ่งมีชีวิต ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นสัตว์หรือคนอื่น
Our journey's over.ตำนานของเราสิ้นสุดแล้ว
The family myth was that aunt esther had a lot of cash socked away somewhere.ตำนานครอบครัวป้าเอสเธอร์นั่น มีเงินสดจำนวนมากถูกส่งออกไปที่ไหนสักแห่ง
The legend is that the "Eye" is everywhere.ตำนานคือ ตา มีอยู่ทั่วไป.
The rumors are true.ตำนานคือความจริงใช่ใหม
The legend will be revealed when the heir reveals himself.ตำนานจะถูกเปิดเผยถ้าทายาทเปิดเผยตัวเขาเอง
European legends always have sad endings.ตำนานชาวยุโรปมักจะจบลงเอยด้วยความเศร้าตลอด
The word traveled and explorersตำนานถูกเล่าต่อ และนักสำรวจ
Tell me... what do you know... of Barnabas Collins?ตำนานที่กล่าวถึงบาร์นาบัส คอลลินส์บ้าง?

ตำนาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
神話[しんわ, shinwa] Thai: ตำนานเกี่ยวกับเทพเจ้า English: legend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตำนาน
Back to top