ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fable*, -fable-

fable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fable (n.) นิทาน See also: เรื่องเล่าที่ให้คติสอนใจและมักมีตัวละครเป็นสัตว์, ตำนาน, นิทานสอนใจ, ชาดก Syn. traditional short story
fable (vt.) เล่านิทาน See also: เล่าเรื่องโกหก
fabled (adj.) ที่เล่าหรือที่มีชื่อเสียงจากเรื่องราวในนิทาน
English-Thai: HOPE Dictionary
fable(เฟ'เบิล) n. นิทานสั้น,นิทาน,ชาดก,ความเท็จ v. เล่านิทาน,โกหก., See also: fabler n.
fabled(เฟ' เบิลดฺ) adj. ซึ่งไม่มีตัวตน,เกี่ยวกับนิทาน
English-Thai: Nontri Dictionary
fable(n) นิทาน,นิยาย,ชาดก,เรื่องโกหก,ความเท็จ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fable; apologueนิทานอุทาหรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fableนิทานคติธรรมนิทานอีสป มีต้นกำเนิดอยู่ที่อาณาจักรกรีกโบราณ ซึ่งเจ้าของเรื่องเล่าอันสุดแสนสนุกไม่ใช่นักปราชญ์แต่เป็นทาสที่ไร้การ ศึกษาแต่เปี่ยมไปด้วยเชาวน์ปัญญาต่างหากและชื่อของเขาคือ อีสป ซึ่งเป็นที่มาของชื่อนิทานอีสปนั่นเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน
How does our fable end?แล้วนิทานของเราจะจบอย่างไร
Do you know the sanskrit fable of the scorpion and the turtle?เคยได้ยินนิทานสันสกฤติเรื่อง "แมงป่องกับเต่า" มั้ย
Be nice, affable, pleasant.พูดดีๆ อ่อนโยน สนุกๆ
You're like the oak in the fable. Be careful.เธอเหมือนต้นโอ๊กในนิทาน ระวังตัวด้วย
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ
New York's finest dining at the fabled Sea Bream restaurant on our mezzanine level.ไปกับดินเนอร์สุดหรูในนครนิวยอร์ค ที่ร้านอาหาร Sea Bream ณ บริเวณชั้นลอยของเรา ปวดกล้ามเนื้อหรอครับ?
[ crickets chirp ] It's one of Aesop's Fables?นายอยู่ไกลจากเท็กซัสนะ
The Pharaoh of Egypt is going to lend one of the most fabled weapons in history to a 19-year-old kid he's never even heard of?ฟาร์โรห์แห่งอียิปต์ จะให้ยืมอาวุธในตำนาน แก่เด็กอายุ 19ปี ที่เขาไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อ
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ
The swords the fables speak could destroy anything, alive or dead.ตำนานกล่าวไว้ว่า ดาบนี้สามารถฆ่าได้ทุกสิ่ง ทั้งที่เป็น หรือว่าตายไปแล้ว

fable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
和蔼可亲[hé ǎi kě qīn, ㄏㄜˊ ㄞˇ ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 和蔼可亲 / 和藹可親] affable; genial
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 旼] gentle and affable
顺和[shùn he, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜ˙, 顺和 / 順和] gentle; affable
莫名[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, 莫名] indescribable; ineffable
寓言[yù yán, ㄩˋ ㄧㄢˊ, 寓言] fable
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, 蓬壶 / 蓬壺] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱

fable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェーブル[, fe-buru] (n) fable
寓言[ぐうげん, guugen] (n) allegory; fable
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
イソップ物語[イソップものがたり, isoppu monogatari] (n) Aesop's Fables
イソップ童話[イソップどうわ, isoppu douwa] (n) Aesop's Fables
ファブレス[, faburesu] (n) fabless (wasei
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
伊曾保物語[いそほものがたり, isohomonogatari] (n) Aesop's Fables (published initially by the Jesuits in 1593)
伝説上[でんせつじょう, densetsujou] (adj-no) legendary; fabled; fabulous
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] (n) fiction; made-up story; fable; fabrication; myth; (P)
例え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. 例え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P)
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
大阪の食い倒れ[おおさかのくいだおれ, oosakanokuidaore] (exp) (See 京の着倒れ,食い倒れ) financially ruining oneself by overindulging in food and drink (as a fabled tendency of the people of Osaka)
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
寓話[ぐうわ, guuwa] (n,adj-no) fable; allegory
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable
懐こい[なつこい, natsukoi] (adj-i) amiable; affable; likable
懐っこい[なつっこい, natsukkoi] (adj-i) amiable; affable; likable
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
気の置けない[きのおけない, kinookenai] (adj-i) (See 気が置けない) amiable; affable
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable
男は度胸女は愛敬[おとこはどきょうおんなはあいきょう, otokohadokyouonnahaaikyou] (exp) (obsc) men should be brave, women should be affable
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
譬え話;たとえ話;譬話[たとえばなし, tatoebanashi] (n) allegory; fable; parable
飲みやすい;飲み易い[のみやすい, nomiyasui] (adj-i) easy to drink; easy to swallow; quaffable

fable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คตินิยาย[n. exp.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable ; didactic story FR: allégorie [f] ; parabole [f]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานปรัมปรา[n. exp.] (nithān para) EN: myth ; legend ; fable FR: vieux conte [m]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible
นิทานอีสป[n. exp.] (nithān Īsop) EN: Aesop's fables FR: fables d'Ésope [f]
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft FR: courtois ; affable
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: talkative ; affable FR:

fable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leutselig; freundlich {adj} | leutseliger | am leutseligstenaffable | more affable | most affable
Fabelbuch {n}book of fables

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fable
Back to top