ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาล*, -ตาล-

ตาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาล (n.) Toddy palm See also: Borassus flabellifer Linn., palmyra palm, fan-palm, sugar palm Syn. ต้นตาล
ตาลปัตร (n.) talipot fan Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร
ตาลปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง
ตาลยอดด้วน (n.) sterile person See also: infertile person Syn. คนเป็นหมัน Ops. คนลูกดก
ตาลยอดด้วน (n.) static one
ตาล (n.) walleye See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt) Syn. ตาถั่ว
ตาลอย (adv.) with vacant eyes See also: with blank eyes, with empty eyes, in a daze, in a trance Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาลอย (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาละห้อย (adv.) with sad eyes See also: with melancholy eyes
ตาลาน (n.) name of a species of snake Syn. งูสิง, ตาโต, ตะลาน
ตาลาน (n.) Anoplolepsis longipes See also: species of harmless red ant Syn. ตะลาน
ตาลาย (v.) be dizzy See also: be dazzled, feel dizzy Syn. ตาพร่ามัว, ตาพร่า, ตามัว
ตาลิปัตร (n.) talipot fan Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ
ตาลิปัตรบังเพลิง (n.) a talipot fan used in the cremation of the royal family
ตาลตาลาน (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลตาลาน (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลตาลาน (adv.) hastily See also: hurriedly, speedily Syn. ตาลีตาเหลือก, ลนลาน, รีบร้อน Ops. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (v.) hasten See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน Ops. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลุก (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาโต, ตาลุกตาชัน, ตาโพลง, ตาพอง
ตาลุกตาชัน (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาลุกโพลง, ตาพอง, ตาลุก, ตาโต
ตาลุกวาว (v.) look with shock and envy See also: (eyes) widen Syn. ตาโต, ตาลุก
ตาลุกโพลง (v.) (eyes) widen See also: (eyes) dilate Syn. ตาพอง, ตาลุก, ตาโต
ตาลโตนด (n.) palmyra
English-Thai: HOPE Dictionary
acroseน้ำตาลที่สังเคราะห์จากการจับตัวของ formaldehyde หรือ glucose
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aldose(แอล' โดส) chem. น้ำตาลที่มี aldehyde group (a sugar)
amber(แอม' เบอะ) n.,adj. อำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, สีอำพัน, สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish yellow)
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
auburn(ออ'เบิน) n. สีน้ำตาลแดง, Syn. reddish brown)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง
bedazzle(บิแดซ'เซิล) {bedazzled,bedazzling,bedazzles} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: bedazzlement n. ดูbedazzle
beet sugarn. น้ำตาลจากรากต้นsugar beet
bongo(บอง'โก) n. ละมั่งมีสีแดงน้ำตาล
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
brown beltn. ผ้าคาดเอวสีน้ำตาล,นักยูโดสายสีน้ำตาล
brown sugarn. น้ำตาลทราย
burnt(เบอร์นทฺ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ burn adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลเข้ม,ซึ่งไหม้เกรียม,ซึ่งถูกลวกหรือไฟไหม้บาดเจ็บ
candied(แคน'ดิด) adj. ซึ่งใส่หรือเคลือบด้วยน้ำตาล,ทำด้วยน้ำตาล,เยิ่นย่อ
candy(แคน'ดี) {candied,candying,candies} n. ลูกกวาด,ขนม v. เชื่อมน้ำตาล,ทำให้หวาน, Syn. sweet
cane sugarn. น้ำตาลอ้อย,น้ำตาลทราย
caracul(คา'ระเมิล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้,
caramel(คา'ระเมล) n. น้ำตาลต้ม,น้ำตาลไหม้
caster(คาส'เทอะ) n. คนขว้าง,สิ่งขว้าง,กระปุกเกลือ (พริกไทยน้ำตาล), Syn. castor
chacma(แชค'มะ) n. ลิงบาบูนขนาดใหญ่สำน้ำตาลเทา
chestnutn. ลูกเกาลัด,ต้น (ไม้) เกาลัด,สีน้ำตาลแก่,คำพูดที่ตลกโปกฮาเก่า ๆ, Syn. cliche
chocolate(ชอ'คะลิท) n. ช็อกโกเลต,สีน้ำตาลเข้ม, See also: chocolaty adj. ดูchocolate
cinnamonn. อบเชย,เปลือกต้นอบเชย,สีเหลืองน้ำตาลหรือแดงน้ำตาล,สีอบเชย,ดูcassia, See also: cinnamonic adj. ดูcinnamon
coffee(คอฟ'ฟี่) n. เมล็ดกาแฟ,ต้นกาแฟ,เครื่องดื่มกาแฟ,สีน้ำตาลเข้ม
comfit(คัม'ฟิท) n. ผลไม้เคลือบน้ำตาล
confect(คันเฟคทฺ') {confected,confecting,confects} vt. ปรุง,ผสมขึ้น n. (คอน'เฟคทฺ) ขนมหวาน,ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล
confection(คันเฟค'เชิน) n. ลูกกวาด,ขนมฉาบน้ำตาล,การปรุง,การผสม, Syn. candy,sweet
crumb(ครัมพฺ) n. เศษขนมปัง,เศษ,คนที่ไร้ค่า,คนที่น่ารังเกียจ. vt. ใส่เศษเล็กเศษน้อย adj. มีเศษเนย,เครื่องเทศและน้ำตาลบนพื้นหน้า
divinity calf n.สีน้ำตาลแก่,หนังวัว
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent ###A. joyful,merriful
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
duster(ดัส'เทอะ) n. คนปัดฝุ่น,คนปัดกวาดขยะ,ไม้ขนไก่สำหรับปัดกวาด,เครื่องโรยผง,ขวดโรยผง (พริกไทยน้ำตาลหรืออื่น ๆ) ,แปรง,ผ้าปัดฝุ่น
dusty(ดัส'ที) adj. เป็นฝุ่น,มีลักษณะของฝุ่น,เป็นสีน้ำตาลอ่อน,เป็นสีฝุ่น., See also: dustily adv. dustiness n.
ecru(เอค'รู) adj. สีน้ำตาลอ่อน. n. สีน้ำตาลอ่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
amber(n) สีเหลืองอำพัน,สีน้ำตาลเหลือง
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน
auburn(n) สีน้ำตาลแดง
bay(adj) สีน้ำตาลปนแดง,สีเทาปนแดง
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
brunette(adj) สีดำคล้ำ,สีน้ำตาล
candied(adj) เคลือบน้ำตาล,ชุบน้ำตาล,หวาน
CANE cane sugar(n) น้ำตาลทราย,น้ำตาลอ้อย
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
glucose(n) น้ำตาลกลูโคส
hazel(adj) สีน้ำตาลอ่อน,สีน้ำตาลแดง,สีน้ำตาลทอง
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาล
maroon(adj) สีแดงเข้ม,สีน้ำตาลแดง
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
russet(adj,n) สีน้ำตาลปนเหลือง,สีน้ำตาลปนแดง
sable(adj) สีน้ำตาลเข้ม
saccharin(n) น้ำตาลเทียม,ขัณฑสกร
sorrel(adj) สีน้ำตาล
sugar(n) น้ำตาล
sugary(adj) หวาน,มีน้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,ไพเราะ
tan(adj) สีน้ำตาล,สีแทน
tawny(adj) สีน้ำตาลอ่อน
tumbler(n) กายกรรม,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง
umber(n) สีน้ำตาลไหม้,ดินสีน้ำตาลไหม้
vermicelli(n) เส้นหมี่อิตาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eyestrain; asthenopia; ophthalmocopiaตาล้า, ตาเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brown coalถ่านหินสีน้ำตาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brownstoneหินสีน้ำตาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cinnamoneousสีน้ำตาลอมเหลือง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
detachment of retina; detachment, retinalจอตาลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascismลัทธิฟาสซิสต์ (ระบบเผด็จการในอิตาลี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fulvousสีเหลืองอมน้ำตาล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glycosuriaปัสสาวะมีน้ำตาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperglycaemia; hyperglycemia๑. ภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก, ภาวะน้ำตาล(ระดับ) สูงในเลือด๒. ภาวะเลือดมีกลูโคสมาก, ภาวะกลูโคส(ระดับ) สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperglycemia; hyperglycaemia๑. ภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก, ภาวะน้ำตาล(ระดับ) สูงในเลือด๒. ภาวะเลือดมีกลูโคสมาก, ภาวะกลูโคส(ระดับ) สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoglycemia; hypoglycaemia๑. ภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อย, ภาวะน้ำตาล(ระดับ) ต่ำในเลือด๒. ภาวะเลือดมีกลูโคสน้อย, ภาวะกลูโคส(ระดับ)ต่ำในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lid lagหนังตาล้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
luridสีน้ำตาลหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
novellaนวนิยายขนาดสั้น [อิตาลี] [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
saccharine๑. -น้ำตาล๒. -มีรสหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sucrose; saccharumน้ำตาลซูโครส, น้ำตาลทราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sugary; sacharoidal-เนื้อแบบน้ำตาลทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tawnyสีน้ำตาลอมเหลืองหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
toddyน้ำตาลเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
amylaseอะไมเลส, เอนไซม์ช่วยในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  มีอยู่ในน้ำลายลำไส้เล็ก และตับอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blood sugarน้ำตาลในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brownสีน้ำตาล [การแพทย์]
Brownishสีน้ำตาล [การแพทย์]
Caramelน้ำตาลไหม้,น้ำตาลเคี่ยวไหม้,สีที่ได้จากการนำน้ำตาลมาเผาเป็นน้ำตาลเคี่ยวไหม้ [การแพทย์]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Catalogแค็ตตาล็อก, บัญชีรายชื่อ หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีภาพสินค้าเช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสําหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Crepe rubberยางเครพเป็นยางที่ผลิตขึ้นจากน้ำยางธรรมชาติ หรือยางซึ่งจับตัวเป็นก้อน เช่น ยางก้นถ้วย ยางติดเปลือกไม้ เป็นต้น นำไปรีดในเครื่องเครพ (creping machine) พร้อมทั้งใช้น้ำทำความสะอาดเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากยางระหว่างการรีด นำยางแผ่นที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้ง ยางเครพที่ผลิตจากน้ำยางเป็นยางเครพที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ยางเครพขาว (white crepe) หรือยางเครพสีจาง (pale crepe) เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ยางประเภทยางสี ได้แก่ ยางกระเป๋าน้ำร้อน ยางรัดของ เป็นต้น ส่วนยางเครพที่ผลิตจากก้อนยางจับตัว เป็นยางเครพที่มีคุณภาพต่ำ ได้แก่ ยางเครพสีน้ำตาล (brown crepe) ยางเครฟแฟลตบาร์ก (flat bark crepe) และยางเครฟแบลงเค็ต (blanket crepe) เป็นต้น ซึ่งยางเครฟเหล่านี้มีสีค่อนข้างเข้มและมีความบริสุทธิ์แตกต่างกันมากขึ้น อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่คำนึงถึงสี ไม่ต้องการความแข็งแรงมากนักและราคาต้นทุนต่ำ ได้แก่ ยางปูพื้น ยางกันโคลน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Digitalisดิจิตาลิส,ยา,ดิจิตาลิส,ยาดิจิตาลิส,ดิจิทาลิส,ยาหัวใจ,ยารักษาโรคหัวใจ,ดิจิตาลิส,ดิจิตัลลิส,ดิจิทาลิส,ยาจำพวกดิจิทลิส [การแพทย์]
Fruit Sugarน้ำตาลผลไม้ [การแพทย์]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
glycogenไกลโคเจน, คาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลกลูโคสหลายโมเลกุลที่ร่างกายของสัตว์สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ จะถูกนำออกมาใช้เมื่อร่างกายต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glycosuriaน้ำตาลผ่านไตออกไปในปัสสาวะ, [การแพทย์]
Grayish Tanสีเทาปนน้ำตาล [การแพทย์]
Greenish-Brownสีเขียวน้ำตาล [การแพทย์]
Hyperglycemiaภาวะน้ำตาลในเลือดสูง [TU Subject Heading]
Hypoglycemiaน้ำตาลพร่องในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Intercostal Arteriesหลอดเลือดแดงอินเตอร์โคสตาล [การแพทย์]
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Ketalsคีตัล, คีตาล [การแพทย์]
lactoseแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลคือ กาแลกโทสและกลูโคสมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในน้ำนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
maltaseมอลเทส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลมอลโทสให้เป็นกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
maltoseมอลโทส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส 2 โมเลกุลมาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในเมล็ดข้าวบาเลย์ ข้าวโพด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Palmyra palmต้นตาล [TU Subject Heading]
refined sugarน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์, น้ำตาลจากอ้อยที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ต่าง ๆ แล้ว  เช่น การฟอกสีการตกผลึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
saccharinแซ็กคาริน, สารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oil Shaleหินน้ำมัน มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
seminal fluidน้ำเลี้ยงอสุจิ, ของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ  ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sicily (Italy)ซิซิลี (อิตาลี) [TU Subject Heading]
starchแป้ง, สารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นจำนวนมาก มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ (C6H10O5)n เมื่อย่อยสลายโดยเอนไซม์หรือต้มกับสารละลายกรดจะได้กลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sucroseซูโครส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง  สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล คือฟรักโทสและกลูโคส มาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในอ้อยซึ่งนำมาทำเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sugarน้ำตาล [TU Subject Heading]
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
almond (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
almond (n.) สีน้ำตาลอ่อน See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
auburn (adj.) สีน้ำตาลแดง
auburn (n.) สีน้ำตาลแดง
bay (n.) ม้าสีน้ำตาลแดง
bay (n.) สีน้ำตาลแดง See also: ม้าที่มีสีน้ำตาลแดง Syn. reddish brown
birthmark (n.) ปานแดงหรือน้ำตาลตั้งแต่เกิด
biscuit (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอ่อน Syn. light brown
bronzed (adj.) ซึ่งมีผิวสีน้ำตาลเพราะโดนแสงอาทิตย์ (ผิวสีแทน)
brown (n.) สีน้ำตาล
brown (adj.) สีน้ำตาล Syn. auburn
brown sugar (n.) น้ำตาลทรายแดง
brownish (adj.) ที่เป็นสีน้ำตาล Syn. dun
brownstone (n.) บ้านที่สร้างด้วยหินแดงน้ำตาล
brunet (adj.) ที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศชาย) Syn. brunette
brunet (n.) คนที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศชาย)
brunette (adj.) ที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศหญิง) Syn. brunet
brunette (n.) คนที่มีผมสีน้ำตาลเข้ม (มักใช้กับเพศหญิง)
buff (adj.) ที่มีสีน้ำตาลอมเหลือง Syn. yellowish-brown
buff (n.) สีน้ำตาลอมเหลือง See also: สีแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Give me a little sugar, pleaseขอน้ำตาลสักหน่อยนะจ๊ะ
I just close my eyes for a secฉันก็แค่หลับตาลงสักครู่
Maybe I'll try to shut my eyes for a whileบางทีฉันจะพยายามหลับตาลงสักครู่
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
We've run out of sugarน้ำตาลเราหมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patrol the market and the lower town.ตาลดพาโทรและด้านล่างของเมือง
You saw the dawn burst.ตาลายด้วยแสงจ้ายามเช้า
You know, the driver was probably on, like, A senior's cocktail. I've seen that before.ตาลุงนั่นอาจจะมึนๆ จากค็อกเทลคนแก่
Your old man was a boxer too?ตาลุงนี่เคยเป็นนักมวยด้วยหรอเนี่ย?
He's just furniture.ตาลุงนี่แค่เฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องสนใจ
Your pupils are very large did you know that?ตาลูกโตนะ มีใครเคยบอกไหม?
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล
Two lumps of sugar and some milk, please. Same with my tea, don't forget.นํ้าตาล 2 ก้อนและนมอีกหน่อย ชาผมก็ดื่มแบบนี้อย่าลืมล่ะ
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื
And the high capes and the great brown mountains.และเสื้อคลุมสูง และเทือกเขาสีน้ำตาลที่ดี
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it.สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น
Your "little brown brother"?ของคุณ "น้องชายเล็ก ๆ สีน้ำตาล"?
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
Your eyes are bright. - My knees are brown, sir.หัวเข่าของฉันเป็นสีน้ำตาลครับ
There! Italian recreation eyeties!ไอไทส นันทนาการอิตาลี!
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่
Pink, brown, yellow, orange and blueสีชมพู, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีส้มและ สีฟ้า
Or how I fare or if my hair is brownหรือวิธีการที่ฉันได้ค่าโดยสารหรือถ้า ผมคือสีน้ำตาล
He has only one motive, to keep things exactly as they have always been.มีเเรงเดียวเเหละ คือปิดหูปิดตาลิงตลอดไป
Now that the war is over, this boy, Enzo, they want to repatriate him back to Italy.ตอนนี้ว่าสงครามจะจบ เด็กคนนี้เอ็นโซที่พวกเขาต้องการที่จะส่งกลับให้เขากลับไปยังอิตาล
And a little bit of sugar. That's my trick.และนิด ๆ หน่อย ๆ ของน้ำตาล นั่นเป็นเคล็ดลับของฉัน
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาล
Northern Italy, during the Nazi-Fascist occupationค.ศ. 1944-45 ทางเหนือของอิตาลี่ ในช่วงที่ถูกยึดโดยลัทธิฟาสซิสต์
Well, she had blond hair and was wearing a brown raincoat.เอ้อ, หล่อนมีผมสีบลอนด์ และ ใส่เสื้อกันฝนสีน้ำตาล.
He's the Italian consul in Geneva.เขาเป็นกงศุลอิตาลีประจำที่เจนีวา.
They were special shoes, brown.มันเป็นรองเท้าพิเศษ, สีน้ำตาล
It was little and brown and low to the ground.ตัวมันเล็กๆสีน้ำตาล แล้วก็เตี้ยๆ
Who are you calling " Pops," you punk?แกเรียกใครว่า "ตาลุง"วะ,ไอ้กุ๊ย?
Go get a job from Stalin.ไปของานจาก สตาลิน ซะไป๊.
Go work in Germany, you and your Stalin.ไปทำงานที่เยอรมัน, นายกับ สตาลิน ของนายเหอะ.
My age, slim, long hair, brown.รุ่นๆ ผม, ผอม, ผมยาว, สีน้ำตาล.
A moment before he closed his eyes... he told your mother she mustn't let you know.ช่วงเวลาก่อนที่ เขาจะหลับตาลง... เขาบอกแม่เธอว่า ต้องไม่บอกให้เธอรู้.
When you walk into a dark room from outside your eyes dim and so the dust bunnies come outตอนลูกเดินเข้ามาจากที่สว่างๆข้างนอกน่ะ ตาลูกจะไม่ชินกับความมืด แล้วมัคคุโร คุโรสุเกะ ก็จะรีบหนีไปซ่อน เข้าใจแล้วค่ะ
Who thinks we have to stand up to the kind of censorship ... they had under Stalin?ใครคิดว่าเราควรลุกขึ้นยืน ต่อต้านระบบการเซ็นเซอร์ ที่เผด็จการสตาลินชอบใช้
"Venice, Italy.""กรุงเวนิส , ประเทศอิตาลี."
She don't want to go out with Italians alone.เธอไม่ออกเดทกับ คนอิตาลีสองต่อสอง
I can't believe this. A Jew broad, prejudiced against Italians.ฉันไม่อยากจะเชื่อ สาวยิวต่อต้านหนุ่มอิตาล
But in Italian, it sounds much nicer.ถ้าในอิตาลี,มันจะฮากว่านี้
Sweetheart, half mick, half guinea? I'll sing with an Italian accent.ไอหนุ่ม ลูกครึ่งอิตาเลี่ยนใช่ไหม ฉันจะร้องสำเนียงอิตาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาล
Back to top