ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตริ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตริ*, -ตริ-

ตริ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตริ (v.) think See also: consider, meditate Syn. คิด
ตริตรอง (v.) reflect See also: meditate, consider, think, ponder, think over Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทบทวน, ตรึกตรอง, ตริ
ตริ (n.) turtle Syn. จริว
English-Thai: HOPE Dictionary
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
basilic(บะซิล'ลิค) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์, Syn. kingly
christian sciencen. ศาสนา (ตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ที่สอนเกี่ยวกับการรักษาโรคโดยวิธีทางจิตริเริ่มโดยMary Baker Eddy
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
dynast(ได'เนิสทฺ) n. ผู้ปกครอง (โดยเฉพาะที่มีการสืบทายาท) ,กษัตริย์, Syn. ruler
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
hammurabi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
hammurapi(ฮามูรา'บี) n. ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งของบาบิโลเนีย เป็นผู้ตราประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
kingly(คิง'ลี) adj. ราช,เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
measure(เมช'เชฺอะ) n. มาตรการ,ปริมาณที่วัดได้,เครื่องมือ,หน่วยการวัด,ปริมาณที่แน่นอน,กฎหมาย,จังหวะ,หน่วยเมตริก,การเต้นรำที่สง่าและช้า v. วัด,หาค่า,ประมาณ,กะ,ประเมิน,เป็นวิธีการ,ปรับ,เดินทาง -Phr. (for good measure เป็นส่วนพิเศษ), Syn. extent
metric(เม'ทริค) adj. เกี่ยวกับเมตร,เกี่ยวกับระบบเมตริ
metric systemระบบเมตริ
millier(มีลเย') n. หนึ่งพันกิโลกรัม,หนึ่งเมตริกตัน
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริ
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย,พระราชนัดดา,กษัตริย์,เจ้าผู้ครองนคร,ผู้ดีเด่น, See also: princeship,n.
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
princess(พริน'ซิส,-เซส) n. เจ้าหญิง,ชายาของเจ้าชาย,กษัตริย์ที่เป็นหญิง,หญิงที่มีชื่อเสียง, See also: princessly adj.
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
regalia(รีเก'เลีย) n.,pl. อำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของกษัตริย์,ราชกกุธภัณฑ์,เครื่องหมายเหรียญตราแสดงตำแหน่งยศหรือขั้น,เสื้อผ้าอาภรณ์อันหรูหรา
regality(รีแกล'ลิที) n. ความเป็นกษัตริย์,อำ-นาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์,ราชอาณาจักร, Syn. royalty
English-Thai: Nontri Dictionary
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
unnatural(adj) อุตริ,ลักเพศ,ผิดธรรมชาติ,แปลกประหลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jura regalia (L.)พระราชอำนาจ (ของพระมหากษัตริย์) [ดู royal prerogative] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lèse majesté (Fr.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู crimen laesae majestatis และ leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
metric systemระบบเมตริก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regicideการปลงพระชนม์พระมหากษัตริย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stereographic projectionเส้นตรงแผนที่แบบสเตริโอกราฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asymmetricไม่สมมาตร, เอซิมเมตริก [การแพทย์]
Clostridiumคลอสติเดียม,เชื้อบาดทะยัก,โคลสตริดิอุม [การแพทย์]
determinantดีเทอร์มิแนนต์,  ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกช์ใดหมายถึงจำนวนจริงที่มีค่าขึ้นอยู่กับเมทริกช์นั้น เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ของเทตริกช์ A เขียนแทนด้วย det(A)  คือ a1a4 - a2a3  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dielectricไดอีเลคตริค [การแพทย์]
directrixไดเรกตริกซ์ (เส้นบังคับ), ดูในเรื่อง parabola [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Gastrinoma Tumoursเนื้องอกแก๊สตริโนมา [การแพทย์]
Isometricเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก [การแพทย์]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Matricesแมตริกซ์ [TU Subject Heading]
metric systemระบบเมตริก, ระบบหน่วยที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ ตลอดจนใช้ในทางการค้า และทางวิศวกรรม ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป ระบบเมตริกได้กำหนดให้ความยาว มีหน่วยเป็นเมตร มวล มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เวลา มีหน่วยเป็นวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Prerogative, Royalพระราชอำนาจกษัตริย์ [TU Subject Heading]
Stereochemistryสเตริโอเคมี [TU Subject Heading]
Stereophonic sound systemsระบบเสียงสเตริโอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attend on (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: คอยรับใช้ Syn. attend upon
attend upon (phrv.) ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์) See also: รับใช้ Syn. attend on
Bureau of the Crown Property (n.) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
crown (n.) กษัตริย์ See also: ผู้ปกครอง
crown prince (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
enthrone (vt.) ให้ (กษัตริย์, สังฆนายก) ขึ้นนั่งบนบัลลังก์ (คำทางการ) Syn. crown
grand duke (n.) ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์
hectogram (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. See also: เฮกโตกรัม Syn. hectogramme
hectogramme (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg. See also: เฮกโตกรัม
hectoliter (n.) หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร See also: เฮกโตลิตร
hectometer (n.) หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต See also: เฮกโตเมตร Syn. hectometre
hectometre (n.) หน่วยวัดความยาวตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 เมตรหรือ 328.08 ฟุต See also: เฮกโตเมตร
hektogram (n.) หน่วยการชั่งน้ำหนักตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 กรัม ใช้อักษรย่อ hg.
His Majesty (n.) พระองค์ (พระราชา, กษัตริย์)
Jezebel (n.) ชายาของกษัตริย์ Ahab กษัตริย์องค์หนึ่งของยิว
king (n.) กษัตริย์ See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
kingliness (n.) ลักษณะของกษัตริย์ Syn. queenliness
kingly (adj.) ที่เกี่ยวกับกษัตริย์ See also: ของกษัตริย์ Syn. royal, magnificent
kingly or queenly (adj.) เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี See also: ของกษัตริย์หรือราชินี, แห่งกษัตริย์หรือราชินี Syn. noble, royal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trivandrum, silly. At home.ตริวันดรัมน่ะ อยู่ที่บ้าน
Chris, I really think that we should go home now.ตริส ผมคิดว่าเราควรกลับบ้านจริงๆแล้ว
You know, one of those marionette things, all strings and joints.คุณจะรู้ว่าหนึ่งในสิ่งที่หุ่น เหล่านั้น สตริงและข้อต่อทั้งหมด
Remember, Gideon, the time I tied strings on you... and passed you off as a puppet?โปรดจำไว้ว่าพ้นเวลาที่ฉันผูก สตริง กับคุณและคุณส่งผ่านออกมา เป็นหุ่นเชิดหรือไม่?
A live puppet without strings.หุ่นมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้อง สตริ
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริ
I had strings but now I'm freeฉันมีสตริง แต่ตอนนี้ฉันฟรี
There are no strings on meมีสตริงไม่กับฉันเป็น
I got no strings so I can have funฉันได้สตริงไม่ดังนั้นฉัน สามารถมีความสนุกสนาน
They got strings but you can seeพวกเขาได้สตริง แต่คุณ สามารถดู
You have no strings Your arms is freeคุณไม่มีสตริงแขนของคุณเป็น อิสระ
I'd bust my strings for youฉันต้องการหน้าอกสตริงของ ฉันให้คุณ
You got no strings Comme ci, comme caคุณมีสตริงไม่ โคมสีโคมสา
I've got strings but entre nousฉันมีสตริง แต่เข้ามา
I got-a no strings but I got-a the brainฉันได้สตริงไม่ แต่ฉันได้สมอง
I got-a no strings on meฉันได้-ไม่มีสตริงกับฉัน
...while her husband is away fighting?การต่อสู้เพื่อพระมหากษัตริย์? และเช็ดมัน
I haven't spoken to anyone else about the King and me for the whole of this...เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และ ฉันสำหรับทั้งนี้
And I. The King and I. You know?และฉันกษัตริย์และ I. คุณรู้ หรือไม่?
Metrocyclonic and stereophonic, this motor, I see, has a broken down thing.เมทโรไซกลอนิก และสเตริโอโฟนิก มอเตอร์นี้ฉันเห็นมีสิ่งที่แตกลง
Scissoring the earth Carving up the land Is the business of kings and stuffแบ่งแยกพื้นที่ แบ่งแยกดินแดน เป็นเรื่องของกษัตริย์
I think I can pump 20 cc of strychnine nitrate into him.ผมฉีดสตริดนินไนเตรต 20 ซีซี เข้าตัวมันได้
In various apparel Flora reignsในพืชของเขตหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มต่างๆมีการปกครองโดยกษัตริย์
And now an oldie but a goodie, Jerry Gray and A String of Pearls,เพลงเก่าแสนเพราะ "สตริงออฟเพิร์ล"จากเจอร์รี่ เกรสครับ
She had a dream about the King of Swedenเธอได้ฝันเกี่ยวกับกษัตริย์ของคนสวีเดน
God save our gracious Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้มีเมตตา
God save our noble Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ผู้สูงส่ง
God save our Kingพระองค์ทรงคุ้มครองกษัตริย์ของเรา
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา
We built you and brought you to life so that you could take us to the Nome King to rescue the Scarecrow.เราสร้างเธอ และทำให้มีชีวิต เธอต้องพาเราไปหากษัตริย์โนม เพื่อจะช่วยหุ่นไล่กา
The Nome King's mountain was straight ahead.ภูเขาของกษัตริย์โนม น่าจะตรงไปอีก
He didn't steal the emeralds. They were there when he became king.เขาไม่ได้ขโมยมรกต เขาแค่เป็นกษัตริย์
She went into the Nome King's mountain!เธอไปทางภูเขา ของกษัตริย์โนม
Take me to the Nome King, you stupid idiots.พาข้าไปพบกษัตริย์โนม เจ้าพวกงี่เง่า
Her father was King of Oz before the Wizard came.พ่อของเธอคือกษัตริย์แห่งออส ก่อนที่พ่อมดจะมา
When the Nome King promised Mombi 30 beautiful heads if she kept Ozma a secret, she enchanted her into the mirror.กษัตริย์โนมตกลงว่าจะให้มอมบี้มีหัวของหญิงสาว 30 หัว ถ้าเธอเก็บเรื่องของ ออสมาเป็นความลับ เขาก็เลย ขังเธอไว้ในกระจก
Once... a king gave a feast... for the loveliest princesses in the realm.ครั้งหนึ่ง... กษัตริย์จัดงานเลี้ยง... ให้บรรดาเจ้าหญิงที่งดงามที่สุดใน อาณาจักร.
Now, a soldier who was standing guard... saw the king's daughter go by.ทีนี้, มีทหารคนหนึ่ง ที่ยืนยามอยู่ที่นั่น... เห็นลูกสาวของกษัตริย์เดินผ่านไป.
So sell the fucking stereo, I don't care.ขายสเตริโอไปสิ ฉันไม่สนหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตริ
Back to top