ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรวจค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรวจค้น*, -ตรวจค้น-

ตรวจค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจค้น (v.) survey See also: inspect, explore, ascertain, scrutinize, observe, view Syn. ตรวจสอบ
ตรวจค้น (v.) check See also: look up, find out, ascertain Syn. ค้น
ตรวจค้น (v.) detect See also: search Syn. ตรวจ, ตรวจหา
English-Thai: HOPE Dictionary
explorative(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
exploratory(เอคซฺพลอ'ระทอรี,-ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการสำรวจตรวจค้น
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
find(ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น., See also: find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.
English-Thai: Nontri Dictionary
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
exploration(n) การสำรวจ,การตรวจค้น,การสอบสวน,การวินิจฉัย
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
friskการตรวจค้นตัว (เพื่อค้นอาวุธ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approachการเริ่มตรวจค้น, การเข้าใกล้ผู้ป่วย, การเข้าถึง [การแพทย์]
Explorationการผ่าเพื่อตรวจค้น [การแพทย์]
vaccineวัคซีนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crashed (sl.) โดนตรวจค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're raiding Alamo Brewhouse?คุณกำลังนำทีม ตรวจค้น อลาโม บริวเฮาส์ เหรอ ?
Scouring the place for survivors.ตรวจค้นที่นี่ เพื่อหาผู้รอดชีวิต
Cover the room, go.ตรวจค้นให้ทั่วห้อง ไปเร็ว
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์
I'd be happy to strip-search him.ผมจะยินดีมาก ถ้าได้จับมันแก้ผ้าตรวจค้นทั้งตัว
They'd make me sign their subpoenas or warrants.พวกเขาควรแจ้งฉันเรื่อง หมายศาลและตรวจค้นก่อน
Cops are heading there nowตำรวจกำลังไปตรวจค้นแล้ว
Maybe you'll learn to search these assholes properly before you come bothering me.บางทีแกน่าจะเรียนรู้นะ ว่าควรตรวจค้นดู ก่อนที่จะมารบกวนฉัน.
Chief Braga said that this was the location of the police action this morning after Riaz's release.หัวหน้าบราก้าบอกNนี่เป็นที่ ที่ตำรวจตรวจค้น ตอนเช้าหลังคำสั่งของริอาซ
From our suspect's apartment over the next few hours.จากการตรวจค้นห้องผู้ต้องสงสัย ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
We're currently inspecting all vehicles within a 1 -kilometer radius of the area.เรากำลังตรวจค้นรถยนต์ทุกคัน ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลนี้
Members of the LAPD bombsquad are searching in this area.แผนกวัตถุระเบิด ตำรวจ แอลเอ กำลังตรวจค้นพื้นที่
A national manhunt has been launched and stop and search procedures... across Franceจะมีการตามล่าตัว และอาจมีการขอให้หยุดเพื่อตรวจค้นทั่วฝรั่งเศส
The GLG-20 is a low-power transmitter.เครื่องนี้ส่งพลังงานต่ำ เพื่อเลี่ยงการถูกตรวจค้น
But he didn't raid your chemistry set.แต่เขาไม่ได้ตรวจค้นห้องอุปกรณ์เคมีของนาย
Unattended luggage is subject to collection and search by the airport police.ถ้าหากท่านลืมไว้ จะถูกเก็บรวบรวมไปตรวจค้น
In the meantime, I figured you might want to rummage through his desk.ระหว่างนี้ ผมว่าคุณน่าจะตรวจค้นโต๊ะเขาดูนะ
Now, in a couple of hours, I will have a warrant to search your garage and your little clubhouse, and we'll see how enthusiastic you are then.ตอนนี้ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฉันจะได้รับหมายศาล เข้าตรวจค้นอู่ของนาย และคลับเฮาส์อันเเสนเล็กๆของนาย แล้วเราจะได้เห็นความกระตือรือล้นของนาย หลังจากนั้น
A sorcerer who's powerful enough to do this will never be found searching the town.พ่อมดที่มีพลังมากขนาดนั้นไม่มีทางจะหาเจอ โดยการตรวจค้นแบบนั้นหรอก
Control, I want you to clear a half a block out. Clear all the buildings along the back annex.เรียกศูนย์ ปิดพื้นที่ีในรัศมีครึ่งช่วงตึก ให้ตรวจค้นด้านหลังของตึกทุกตึก
There was a building that we need to raid.มีอาคารหลังหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าตรวจค้น
And there was nothing there when they checked the building?และที่นั่นไม่มีอะไรอยู่เลยตอนที่เข้าไปตรวจค้นอาคารใช่มั้ย?
Feds raided Luann's studio. Asset seizure. Wiped her out.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบุกตรวจค้นสตูดิโอของลูแอน ยึดทรัพย์สินไป กำจัดเธอให้สิ้นซาก
Unless you show me a warrant, you get the hell out of there right now.นอกจากซะว่านายจะเอาหมายตรวจค้นมาให้ดู ไสหัวออกไป เดี๋ยวนี้เลย
We've completed our search of the island, and we found over 20 bodies.เราตรวจค้นเกาะอย่างละเอียด และพบมากกว่า 20 ศพ
They're on red alert. Infiltration is impossible without security clearance and retina scanners. That all depends on who you know.พวกเขากำลังเฝ้าระวัง ไม่มีทางเข้าไปได้โดยไม่ผ่าน การตรวจค้นกับสแกนม่านตา
Quinn's out on a warrant check.ควินออกไปตรวจค้นสถานที่
Let's keep him here while i process the house,all right?กักตัวเขาไว้ที่นี่ ขณะที่ผมไปตรวจค้นที่บ้าน ตกลงนะ
After it crashed at lexington and 53rd.หลังจากที่รถถูกตรวจค้นที่เล็กซิงตันและถนน53
The coast guard has begun boarding and searching all vessels coming into new england.ยามชายฝั่งได้เริ่ม ขึ้นเรือและตรวจค้น เืรือเิดินสมุทรทุกลำ ที่เทียบท่านิวอิงแลนด์
Now, as you know each and every one of you was searched upon your arrival here tonight.อย่างที่พวกเธอรู้กันดี ว่าเธอทุกคน ถูกตรวจค้นทันทีที่มาถึงในคืนนี้
We've checked everything.เราตรวจค้นทั่วแล้วนะครับ ไม่มีรอยงัดแงะเข้ามา
I heard about some raids over in Union Parish recently down towards the north end of Bernice.ผมได้ยินเรื่องการตรวจค้น เมื่อเร็วๆนี้ ลงไปทางเหนือ สุดทางเบอร์นิท
I want a 5-mile perimeter around the quickie serv.ระยะรัศมีการตรวจค้น ประมาณ 5 ไมล์ นับจากร้านล้างรถด่วน
I can't risk them searching you Just because you and I Are associates.ข้าไม่อาจเสี่ยงให้พวกเขาตรวจค้นท่าน เพราะว่าท่านกับข้ารู้จักกัน
He had them at his aunt's house.เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้น ที่บ้านป้าของเขา
Planning a raid on the Son's clubhouse.วางแผนบุกตรวจค้น the Son คลับเฮาส์
This is search and seizure.เรื่องนี้มันเกี่ยวกับตรวจค้นและการบุกจู่โจม
Ah, they're just rattling our cages.อ้อ พวกเขา แค่บุกตรวจค้นพวกเรากระทันหัน
Sheriffs raided the clubhouse, looking for illegal scrips.เจ้าหน้าที่นายอำเภอบุกเข้าตรวจค้นคลับเฮ้าส์ ค้นหายาตามใบสั่งเเพทย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรวจค้น
Back to top