ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซื่อตรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซื่อตรง*, -ซื่อตรง-

ซื่อตรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื่อตรง (v.) be honest See also: be faithful, be upright, be loyal Syn. สุจริต, ซื่อสัตย์ Ops. คดโกง, ไม่ซื่อสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial
cleanhandsn. ความซื่อตรง,ความบริสุทธิ์
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
honourable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
probity(โพร'บิที) n. ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา integrity
square dealn. การกระทำที่ยุติธรรม (ซื่อตรง)
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness
white(ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน
English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
honesty(n) ความซื่อตรง,ความซื่อสัตย์สุจริต, ความเถรตรง,ความจริงใจ
incorruptible(adj) ซื่อตรง,ไม่หักพัง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่เน่าเปื่อย
integrity(n) ความครบถ้วน,บูรณภาพ,ความซื่อตรง,ความมั่นคง
probity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
SINGLE-single-minded(adj) ซื่อตรง,ซึ่งยึดมั่น,เด็ดเดี่ยว,ใจเดียว
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
upright(adj) ตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม,ซื่อตรง
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
veracity(n) ความจริง,ความมีวาจาสัตย์,ความซื่อตรง
white(adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
honest (adj.) ซื่อตรง See also: สุจริต, ซื่อสัตย์ Syn. moral, uncorrupt, upright
incorruptible (adj.) ซื่อตรง See also: ซื่อสัตย์, ซึ่งไม่สามารถติดสินบนได้, ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. honest Ops. corruptible, dishonest
uncorrupt (adj.) ซื่อตรง See also: สุจริต, ซื่อสัตย์ Syn. moral, upright
jackal (n.) คนที่ไม่ซื่อตรง See also: คนทุจริต
naivety (n.) ความซื่อตรง
probity (n.) ความซื่อตรง See also: ความจริงใจ, ความซื่อ Syn. honor, fidelity, integrity Ops. dishonesty
uprightness (n.) พฤติกรรมที่ซื่อตรง Syn. honesty, integrity Ops. dishonesty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So it's an open, honest dialogue with my grandson you disapprove of.ฉันก็แค่พูดเปิดอก ซื่อตรง กับหลานฉัน แบบที่เธอไม่ชอบ
Honesty, my ass, shithead.ซื่อตรง บ้าบอ ไอ้เวร
Faithful, romantic, selective.ซื่อตรงจงรัก ช่างเลือก
Stalwart and steady and trueซื่อตรงมั่นคงหาญกล้า
Let's be honest. He wanted to leave.ซื่อตรงหน่อย หมามันอยากไปให้พ้นนายเองตังหาก
Why can't you be honest with your feelings?ทำไมไม่ซื่อตรงกับ ความรู้สึกตนเองหน่อยล่ะ?
Fighters have rules too: friendship, trust... Integrity.นักสู้ก็มีหลักเกณฑ์นะ ความเป็นเพื่อน ความเชื่อใจ ความซื่อตรง
We're looking for a consultant to work with the writers, keep us honest.เราต้องการที่ปรึกษาทำงานร่วมกับนักเขียน เพื่อความซื่อตรงของเรา
His hope was to remind the world that fairness, justice and freedom are more than words.หวังเพื่อจะย้ำเตือนโลก ถึงความซื่อตรง, ยุติธรรม และเสรีภาพ... ...ไม่ใช่แค่คำพูด.
Our integrity sells for so little, but it is all we really have.ความซื่อตรงแก่กันของพวกเรามีค่าน้อยนิด, แต่เราก็มีกันอยู่แค่นั้น.
I make my living fair and I sleep well each night.นักเดินเรือซื่อตรง มีแต่ความยุติธรรม ถึงกินได้นอนหลับ
Yes. I respect your honesty... and your opinion completely.ฉันนับถือความซื่อตรงของนาย
Then he starts talking all this shit about honor and duty.ต่อมาเขาเริ่มคุยถึงเรื่องความซื่อตรงและหน้าที่.
You're the maid of honor.เธอคือผู้หญิงที่ซื่อตรงนะ
I want it to end by being honest with myself.ฉันอยากให้มันจบ อย่างซื่อตรงด้วยตัวฉันเอง
You are a paragon of integrity.ท่านผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อตรง
And if we have the strength to be honest, then what we find there staring back at us is our own reflection,และถ้าเรามีพลังที่จะซื่อตรง เมื่อนั้นสิ่งที่เราค้นหาก็จะมองกลับมาที่เราเช่นกัน มันคือเงาสะท้อนของเรานั่นเอง
You know, as Cretaceous era predators go, this creature's pretty smart.นายรู้ไหม สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะซื่อตรง
You don't know you're being betrayed! They're not even being honest with you.คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นคนทรยศ \ ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่เคยซื่อตรงกับคุณ
Honesty's important in these things, isn't it?จงซื่อตรงกับสิ่งที่สำคัญ ใช่ไหม?
You know,Leon,sometimes those who know ask me directly.นายรู้ใช่มั๊ยว่าบางครั้งฉันก็ถูกถามถึงเรื่องความซื่อตรง.
I thought he wasn't being honest with you.แม่นึกว่าเขาไม่ซื่อตรงกับลูก
It might be a wife who's been cured of low self-esteem... or a pair of lovers who find honesty to be the best medicine.อาจจะเป็นภรรยาที่ได้รับกำลังใจ จากภาวะสูญเสียอัตตา หรือคู่รักที่พบว่าความซื่อตรงเป็นยาขนานเอก
It is representing the righteous mankindแสดงให้เห็นความซื่อตรงของมนุษย์
Let's hope that means he's straight.ก็หวังว่านั่นจะแปลว่าเขาซื่อตรง
I was hoping he was a straight copper.ฉันก็หวังว่าเขาจะเป็นตำรวจซื่อตรง
You truly are incorruptible, aren't you?นายนี่มันซื่อตรงมากใช่มั้ย
Can't you be more honest to your daughter?พ่อ พ่อจะซื่อตรงกับลูกสาวมากหน่อยได้มัย?
Some straight like you, giant stick up his ass all a sudden at age, what, 60, he's just gonna break bad?คนซื่อตรงอย่างคุณ ไม่หาเรื่องเข้าตัวเขาหรอก... ในทันทีทันใด อะไร อายุ 60 เขาเพิ่งจะมาใจแตกเสียคนงั้นเหรอ
Can you honestly promise me?นายให้สัญญาอย่างซื่อตรงกับฉันได้ไหม
Honestly, I, uh... I didn't think much past giving you these.อย่างซื่อตรง อาา ฉันไม่ได้คิดถึงอดีต
I can't even...ฉันทำตัวให้ซื่อตรงต่อพวกเขาไม่ได้อีกต่อไป
Why? You were just being honest.ทำไมล่ะ คุณก็แค่พยายามทำตัวซื่อตรง
He's not the most upstanding citizen.และเขาก็ไม่ใช่พลเมืองที่ซื่อตรงนักหรอก
Ellen, you might be the most honest woman I've ever met.อัลเลน คุณเป็นผู้หญิงซื่อตรงที่สุดที่ผมเคยเจอ
That you will always be completely honest and open while here on this campus.ซึ่งทุกคนจะต้องซื่อตรงและเปิดใจให้กว้าง ตลอดเวลาที่อยู่ที่แคมป์นี่
That's why people say this is the naivety of men.นี่แหละน๊า คนถึงชอบพูดว่ามันคือความซื่อตรงของผู้ชาย
I bet you are kind and earnest and honest like him.ฉันหวงว่าคุณจะใจดี และเอื้อเฟ้อ และซื่อตรงเหมือนเขา
Am i naive to wish that lying is never the right thing to do?อืม ฉันซื้อตรงไปไหม ถ้าคิดว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
I want us to be honest with each other, no matter what.ฉัน... ฉันอยากให้เราซื่อตรงต่อกัน ไม่ว่าเรื่องอะไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซื่อตรง
Back to top